“Hoe mensen betrekken bij hun buurt?”, “Hoe organiseer ik een geefplein?”, “Hoe gebruik ik mijn website en sociale media?”, “Hoe samen zorgen voor een groene buurt?”, “Hoe word ik een lokale politicus?” of “Hoe worden we een grassroots-beweging?”, het zijn maar enkele voorbeelden van de vele sessies die volliepen deze voormiddag.

Frank Roels was misschien wel een van de oudste aanwezigen. Hij luisterde vol belangstelling naar het verhaal van de grassroots-campagne van West-Vlaanderen. “Het verhaal van de jongeren vond ik interessant. Hoe ze de vrijheid kregen om zelf hun thema’s naar voren te schuiven en hoe ze het belang van een goede sfeer en enthousiasme voorop stellen en ook buiten de klassieke partijorganen de dialoog aangaan, dat neem ik er zeker uit mee.”

Monique Beerland volgde de sessie over sociale innovatie. “Ik heb zelf al een project over klimaatopwarming op het touw gezet, daarom interesseert het me wel hoe anderen vergelijkbare projecten aanpakken. Het lijkt me sowieso nodig dat er nog veel sociaal innoverende projecten bijkomen, want er zal iets moeten gebeuren om de jeugdwerkloosheid omlag te halen. Ik heb hier in elk geval boeiende verhalen gehoord waar ik mee verder kan.”

Sam Vandeputte volgde de sessie van Philippe Coene over armoedebestrijding. “De armoedecijfers liggen alarmerend hoog. In Aalst, waar ik in de gemeenteraad zit, is er veel armoede, maar wordt bijna niks gedaan aan die problemen. Philippe bewijst in Kortrijk dat je met je stadsbestuur toch enkele hefbomen kunt ombuigen waarmee je meer kunt halen uit een leefloon. Lessen die ik zeker meeneem.”

Lang geleden kwam Christian Scharbatze uit Polen naar ons land. Naar de Dag van de Lokale Betrokkenheid kwam hij om ideeën op te doen. Toch mist hij een beetje een internationale dimensie. “Duitsland wordt voorgesteld als het voorbeeldland, maar dat is zeker niet altijd het geval. Voor wie er woont is het er zeker niet het aards paradijs. Als we de lat willen gelijk leggen in Europa, moeten we daar rekening mee houden.”

Participatie

In de namiddag liepen de oefeningen van Ingrid Lieten (partijversterking) en Freya Van den Bossche (om de noties duurzaamheid en geluk in ons verhaal te brengen) vol. De nadruk lag er op participatie. “Jullie zijn nodig”, was de boodschap. Deelnemers werden ook actief betrokken. Er werd geluisterd en volop gedebatteerd. Bovendien werden trajecten uitgestippeld op korte en lange termijn om sp.a te verbreden en te versterken.

Freya Van den Bossche: “We willen aan de slag met de ambitie om een breder verhaal te schrijven. Maar dat verhaal gaan we niet alleen schrijven. We gaan dat met iedereen doen. Want als we willen dat onze vaste kernwaarden van sociale rechtvaardigheid op een blijvende manier aangevuld worden met waarden als geluk, betrokkenheid en duurzaamheid, moeten we beginnen met luisteren. Luisteren en in gesprek gaan met onze leden en de bredere samenleving.”

Ingrid Lieten: “Onze organisatie heeft een groot onderhoud nodig op alle niveaus. Een inhoudelijk onderhoud, maar zeker ook een organisatorisch onderhoud. Hoe organiseren we ons in de parlementen, wat is de rol van onze provinciale secretariaten, wat zijn precies de taken van onze lokale afdelingen, hoe kunnen we onze mandatarissen en militanten beter betrekken, en samen ons verhaal sterker uitdragen?

“We moeten dus ook naar onszelf durven kijken. Wat loopt er goed, waar kan het beter? Hoe zit het met onze cultuur en onze identiteit? Hoe werken we met onze lokale afdelingen, met het middenveld? Kan dat beter? Om die vragen te beantwoorden, doe ik een beroep op iedereen die zich betrokken voelt bij onze organisatie. Dit doen we in projecten en samen met de kennis en inzet van al onze leden en alle geïnteresseerden. De voorbije weken zijn we op de boer gegaan en dit was alvast een uitgelezen moment om samen verder te werken aan dat traject en afspraken te maken hoe we dat concreet maken.”

Wil u ook meedoen of langskomen, of gewoon meer weten? Alle info vindt u op www.s-p-a.be/crescendo

De verslagen van de voormiddagsessies vindt u hieronder.

Sociale innovatie, verandering begint lokaal
Samen zorgen voor een groene buurt
Samen bouwen, het kan
Samen armoede bestrijden

Hoe raken mensen betrokken bij hun buurt?
Geefpleinen, waarom en hoe pak je het aan?

‘Delen is het nieuwe hebben, ook op vlak van mobiliteit’