Op 4 juli legde David Van Vooren (SP.A) de eed af als OCMW-raadslid in Sint-Pieters-Leeuw. Hij volgt Celina Ceulemans (Groen) op, wiens mandaat op 30 juni eindigde. Van Vooren zal zijn mandaat voor het resterende deel van de bestuursperiode, tot eind 2018, opnemen. 

David Van Vooren is al enkele jaren politiek secretaris van de Leeuwse SP.A-afdeling, en is langs die weg goed vertrouwd met de lokale politiek. Als OCMW-raadslid zal hij voortaan vooral het sociaal beleid in de gemeente opvolgen. “Onze gemeente moet veel meer werk maken van een sterk lokaal sociaal beleid. Voor de komende 2,5 jaar zijn er vier thema’s waar ik mij vooral op wil toespitsen”, vertelt Van Vooren.

Betaalbare assistentiewoningen

“Een eerste prioriteit is de bouw van assistentiewoningen op het Wilgenhof. Dat is een zeer belangrijke investering voor het OCMW. Er worden 60 à 80 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum voorzien. Ik wil er mee over waken dat de nieuwe assistentiewoningen ook toegankelijk zullen zijn voor inwoners met beperkte middelen. Als SP.A pleiten wij daarom voor de bouw van een 20-tal sociale assistentiewoningen en betaalbare dagprijzen. Voorlopig hebben N-VA en CD&V geen oor naar onze voorstellen, maar ik zal de komende maanden en jaren op die nagel blijven kloppen. Ook weinig kapitaalkrachtige ouderen hebben immers recht op behoorlijke zorg en huisvesting.”

Sterke openbare diensten

“Een tweede thema is de strijd tegen blinde privatiseringen. Het voorbije jaar privatiseerden het OCMW- en gemeentebestuur de thuiszorgdiensten van het OCMW en de binnenschoolse kinderopvang. Een 70-tal werknemers werd hierdoor getroffen. In de OCMW-raad zal ik aandringen op een grondige evaluatie van deze privatiseringen. Zowel de gevolgen voor het personeel als voor de klanten moeten daarbij in beeld worden gebracht. Daarnaast zal ik er alles aan doen om een eventuele privatisering van andere diensten, zoals het woonzorgcentrum Zilverlinde, tegen te gaan. Ik geloof immers niet dat deze meerderheid, als ze daar deze of volgende legislatuur de kans toe krijgt, zal stoppen met het afstoten van openbare diensten”, aldus David Van Vooren.

“Ik ben er van overtuigd dat sterke openbare diensten op lange termijn de beste garantie zijn voor een betaalbare, kwaliteitsvolle dienstverlening. Bij het afstoten van publieke diensten heb je op korte termijn nog wat in de pap te brokken bij de private overnemers. Maar na verloop van tijd word je afhankelijk van de bereidheid van private zorgverstrekkers om hun aanbod op peil te houden. Dat staat haaks op de basisopdracht van het OCMW om voor elke inwoner een gepaste dienstverlening te verzekeren. ”

Kinderarmoede bestrijden

“Een derde prioriteit is de strijd tegen kinderarmoede. Begin 2014 kende toenmalig SP.A-minister Ingrid Lieten 46.500 euro subsidies toe aan onze gemeente voor de strijd tegen kinderarmoede. SP.A Sint-Pieters-Leeuw pleitte er toen voor om met deze middelen werk te maken van kwaliteitsvolle, toegankelijke kinderopvang en de oprichting van een Huis van het Kind.”

“Het gebrek aan kinderopvang is nog steeds een nijpend probleem in onze gemeente. Zo zijn er slechts 286 plaatsen voor baby’s en peuters. Om de norm van 33 plaatsen per 100 kinderen te behalen, zijn er 72 extra plaatsen nodig. Het gemeentebestuur creëerde de voorbij jaren een aantal bijkomende plaatsen, maar extra inspanningen blijven noodzakelijk. Zowel het gemeentebestuur, Kind & Gezin als de bevoegde minister Jo Vandeurzen (CD&V) moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.”

“Het pleidooi van SP.A voor de oprichting van een Huis van het Kind kreeg gehoor. Op regelmatige basis vinden er workshops plaats over opvoedingskwesties waar ouders mee worstelen . Nu is het zaak het aanbod verder uit te breiden en kenbaar te maken, en inspanningen te leveren om kansarme gezinnen nog meer bij de werking van het Huis van het Kind te betrekken.”

Onderbescherming tegengaan

Een laatste thema waar Van Vooren aandacht voor wil vragen, is de strijd tegen onderbescherming. “Het OCMW heeft als opdracht iedereen in staat te stellen een menswaardig leven te leiden. Het OCMW voorziet daartoe in een divers aanbod van hulp- en dienstverlening. Toch merken we dat niet iedereen die recht heeft op hulp door het OCMW daar beroep op doet. Sommigen zijn beschaamd om bij het OCMW aan te kloppen. Bovendien is het aanbod van het OCMW niet altijd bekend en kent de bevolking de mogelijkheden vaak niet. Het OCMW moet alles in het werk stellen om drempels weg te werken en alle inwoners op hun rechten te wijzen. Zo kan je door het toekennen van een huursubsidie vermijden dat huurders met een laag inkomen huurachterstallen opstapelen en in het slechtste geval uit huis worden gezet. Zowel voor de betrokken huurders als voor het OCMW is zo’n preventieve aanpak efficiënter dan achteraf problemen op te lossen.”