Naar jaarlijkse gewoonte publiceert Kind en Gezin haar kansarmoede-index, waarbij gekeken wordt bij hoeveel gezinnen  signalen van kansarmoede aanwezig zijn aan de hand van 6 criteria: het maandinkomen, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen in kansarmoede.

De resultaten geven voor het eerst cijfers weer die slaan op de huidige regering en zijn overwegend negatief. Dit is een alarmerend signaal dat aangeeft dat er een aanpassing van het beleid zich opdringt en kan worden gerealiseerd via een grondige evaluatie van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Steeds meer kinderen groeien op in een omgeving met minder kansen dan hun leeftijdsgenoten. Ik ondervroeg minister Homans naar wat ze hier concreet aan ging doen. Ik kreeg geen antwoord. Gezinnen in armoede verdienen beter.

Daarom zullen we verder gaan met ons 10-punten plan voor een effectief armoedebeleid.