Carnaval is gedaan, dus mogen de maskers af. 

Nadat de gemeente Haaltert gedurende bijna zeven maanden geblokkeerd werd door CL-VLD, CD&V en de schepenen van Open & Liberaal onder het mom van de onbestuurbaarheid, stelde de Raad van State sp.a en n-va  in het gelijk. Via een dringende procedure veroordeelt de Raad van State de antipolitiek van de oppositie en spreekt van een “kunstmatig gecreëerde façade”. De Raad van State pikt het niet dat met de bestuurlijke maatregel van structurele onbestuurbaarheid misbruikt wordt voor het eigen belang.

De Raad van State stelt letterlijk:
“Het is een feit dat artikel 47bis van het gemeentedecreet (dit is de paragraaf om een gemeente onbestuurbaar te verklaren, nvdr) personen die per se een nieuw schepencollege tot stand willen zien komen, ertoe kan inspireren om het er doelbewust op aan te leggen het bestuur van de gemeente te verlammen en te ontregelen.
Ook een aldus gewilde en gezochte, daadwerkelijke obstructie van het bestuur kan in aanmerking komen om de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen te verantwoorden. Mààr vereist is dan wel minimaal dat de kunstmatig gecreëerde façade niet kennelijk zo doorzichtig is dat ze redelijkerwijze als niets meer kan worden beschouwd dan als een zuiver voorwendsel om van college van burgemeester en schepenen te veranderen.”

Het is dus volgens de Raad van State not done om zomaar van coalitie te wisselen om dan, van zodra de postje zijn bemachtigd, de punten die het huidig bestuur van sp.a en n-va heeft voorbereid en geagendeerd, wél  goed te keuren.

Getuige hiervan de 62 punten die de would-be burgemeester op de agenda van de gemeenteraad van 23 februari ’17 heeft gezet om goed te keuren.

Van hetzelfde voor het agendapunt van de gemeentelijk opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hoewel CL-VLD, CD&V en de twee schepenen van Open&Liberaal in januari nog hun verantwoordelijkheid ontliepen door niet op te dagen toen de gemeenteraad nog tijdig een beslissing kon nemen (het decreet van 9 november 2012 bepaalt immers duidelijk dat de gemeenteraad op uiterlijk 31 januari van het aanslagjaar de opcentiemen moet goedkeuren), bleek op de gemeenteraad dat diezelfde gemeenteraadsleden plots en ondanks vroegere verklaringen beseften dat de gemeente deze inkomsten wel degelijk nodig heeft voor een goed bestuur.

Maar ook hier oordeelde de Raad van State anders en nam ze de kort- en doorzichtigheid van de oppositie op de korrel. Als dan blijkt dat er toch weer geen postjes vasthangen aan deze opcentiemen, dan heeft de gemeente dan toch plots geen nood meer aan die 3,4 miljoen euro aan inkomsten.

Maar hier stopt het nog altijd niet. Terwijl aan de gemeente ontvangsten uit opcentiemen en subsidies worden ontzegd, stemden diezelfde leden van CL-VLD, CD&V en Open en Liberaal dat de gerechtskosten voor bijstand en vertegenwoordiging bij de Raad van State inzake de onbestuurbaarheid, gedragen worden door de gemeente. Diezelfde kosteloze juridische bijstand (wel te verstaan op kosten van de inwoners) hebben diezelfde oppositieleden ook gevraagd om in beroep te gaan tegen de schrapping van de daling van de aanvullende gemeentebelasting naar 6,5 %. Dat beroep was niet nodig geweest indien dezelfde lieden de jaarrekening van 2015 in augustus 2016 hadden goedgekeurd. Dus blokkeren op kosten van de gemeente, met dank aan de liberalen en CD&V. Kortom en om het met hun eigen woorden te zeggen: wie gelooft die mensen nog ?