De nieuwe telecomwet die volop van toepassing werd vanaf 1 oktober voert een aantal belangrijke bepalingen in voor een betere consumentenbescherming. De kosteloze opzeg na 6 maanden van elk telecomcontract, vaste telefonie, mobiele telefonie, internet, tv als ook al de bundels en dit zowel voor nieuwe als lopende contracten zorgt immers voor een toename van de concurrentie. Deze belangrijke bepaling geldt voor alle abonnees tot 5 oproepnummers, dus ook voor zelfstandigen en KMO’s. 

Doch bij velen onder hen bestond er ongerustheid en waren er vragen over mogelijks een verschillende invulling van deze bepaling door de operatoren. Zo zouden sommige operatoren er van uitgegaan zijn dat internetcontracten niet onder deze bepalingen vallen. Andere operatoren waren van mening dat alle nummers van de kleine zelfstandigen en ondernemingen over al hun contracten heen (bijvoorbeeld vaste en mobiele telefonie) opgeteld moeten worden.

Om hierover enige duidelijkheid te scheppen vroeg sp.a kamerlid David Geerts in de Commissie Infrastructuur van het parlement aan de bevoegde minister van economie Johan Vande Lanotte hoe deze laatste en de telecomregulator BIPT de nieuwe telecomwet interpreteren.

De minister bevestigde dat de telecomwetgeving over de kosteloze opzegging na 6 maanden door de specifieke aanpassingen van de definities van de wet inderdaad ook van toepassing is op internetcontracten.

Over de vraag of men contracten moet samentellen of niet om te kijken of men over 5 nummers beschikt, antwoorde de minister dat hiervoor moet gekeken worden naar het concrete contract dat met de operator werd afgesloten. Indien een zelfstandige of kleine onderneming met eenzelfde telecomoperator 2 contracten gesloten heeft, bijvoorbeeld één contract betreffende vaste telefoon, waarmee 2 telefoonnummers ter beschikking worden gesteld en één contract betreffende mobiele telefonie met  4 mobiele nummers, dan zijn de beschermingsmaatregelen van de nieuwe telecomwet van toepassing op de vernieuwing of opzeg van elk afzonderlijk contract, ook al beschikt de abonnee via de 2 contracten over in totaal 6 telefoonnummers bij dezelfde operator.

De minister deelde ook mee dat indien iemand over meer dan 5 telefoonnummers beschikt ook deze van enige beschermingsmaatregelen beschikt en het ook in deze gevallen niet alles is toegelaten is om een dergelijk abonnee ‘gevangen’ te houden. Volgens de nieuwe telecomwet zijn immers alle bedingen en voorwaarden of de combinaties van bedingen en voorwaarden in verband met de contractbeëindiging, die ertoe strekken de verandering van operator of het gebruik van nummeroverdraagbaarheid onmogelijk te maken of te ontmoedigen, van rechtswege nietig, ook al beschikt de abonnee over meer dan 5 telefoonnummers ten gevolge van het met de operator afgesloten contract.    

De nieuwe telecomwet biedt voor zelfstandigen en KMO’s met maximaal 5 oproepnummers ook een extra bescherming inzake de verplichting van een schriftelijke bevestiging bij de verlenging van een contract.

Tenslotte bevat de nieuwe telecomwet ook verschillende bepalingen die gelden voor alle abonnees, onafgezien over hoeveel telefoonnummers ze beschikken, zoals de mogelijkheid om elk contract te kunnen opzeggen bij elke tariefwijziging en de eenvoudige wijze van opzeg door alle schriftelijke middelen en dit op het moment gekozen door de abonnee zelf.