Halle organiseerde een infoavond over de mobiliteit op Sint-Rochus. Het college van burgemeester en schepenen maakte daar zijn voorstellen voor de circulatie- en parkeermaatregelen op Sint-Rochus bekend. De ganse wijk wordt zone 30 en er komt éénrichtingsverkeer op de Sint-Rochusstraat en de Halleweg. Men wil zo veel mogelijk het sluipverkeer uit de wijk weren. 

Op donderdag 27 oktober organiseerde het mobiliteitsplatform in samenwerking met het Halse stadsbestuur al een eerste mobiliteitsavond voor Sint-Rochus. Op de inspraakavond kregen alle aanwezigen de kans om hun problemen, ideeën en voorstellen over de mobiliteit op Sint-Rochus mee te delen.

Op basis van deze informatie werkte het mobiliteitsplatform een aantal voorstellen uit. Tijdens een tweede mobiliteitsavond op 23 maart 2017 werden deze voorstellen toegelicht en besproken met de aanwezigen.

Met het invoeren van de verkeerswijzigingen wil men niet wachten op de afwikkeling van de A8 en het bouwen van de Zuidbrug. Tegen 1 september moeten tal van verkeerswijzigingen in voege zijn. Men hoopt de wijk terug leefbaar te maken door voorrang te geven aan de voetgangers en de fietsers.

De Sint-Rochusstraat krijgt een éénrichtingsstatuut. Wagens mogen enkel nog de Sint-Rochusstraat oprijden richting Essenbeek. De Melkerijstraat wordt ook éénrichting. Daar zullen de wagens enkel nog richting station kunnen rijden. De Sint-Rochusstraat krijgt ook twee fietssugestiestroken. Dat is ook het geval in tal van andere straten. Door de Sint-Rochusstraat éénrichting te maken komen er meer parkeerplaatsen bij. In andere straten verdwijnen dan enkele parkeerplaatsen.

Ook in tal van andere straten komen er fietspaden of fietsvoorzieningsstroken. Tal van straten of gedeelten van straten krijgen ook éérichtingsverkeer. Op het Kardinaal Mercierplein komt een tweerichtingsfietspad. De geschrankte parkeerplaatsen moeten hiervoor wijken. Man zal alleen mogen parkeren langs de stoep.

Ook langs de Welkomstlaan komt er een fiets- en voetpad van 3 meter. De Pastoor Bernaertstraat wordt éénrichting vanaf de kerk naar de wijk Vogelweelde toe. De Balthazarstraat wordt ook éénrichting maar maar dan in tegenovergestelde richting.

BEWONERSPARKEREN

Veel van de straten in de Sint-Rochuswijk worden nu de ganse dag bezet door de pendelaars die met de trein gaan werken. Hiervoor zal er betalend parkeren en een bewonerskaart ingevoerd worden op de Sint-Rochusstraat en ook in omliggende straten. Voor de bewoners is die echter niet gratis. Een eerste kaart gaat rond de 50 euro kosten en een tweede kaart kan wel tot 250 euro kosten. Een persoon die over een garage beschikt en toch een parkeerkaart wil  zal de duurste bewonerskaart moeten nemen, maar je mag met je eigen auto steeds voor je eigen garage parkeren, wat een bewonerskaart dan overbodig maakt. Vele straten worden ook blauwe zone, zodat de straten wel voorbehouden blijven aan de bewoners.

Op parkeergebied zal er dus veel veranderen. Zo wordt ook het beurtelings parkeren definitief afgeschaft en zal er dan maar langs een kant geparkeerd kunnen worden. Verder wordt de wijk in verschillende zones van bewonersparkeren ingedeeld. In de Sint-Rochusstraat, waar winkels gevestigd zijn, wordt er kortparkeren ingevoerd, om klanten de kans te bieden gratis hun boodschappen te laten doen.

Om het sluipverkeer verder te weren zal er aan de oude brouwerij Vanderlingen een knik gelegd worden. Daar kan dan geen verkeer meer door. Er werd vastgesteld dat er veel sluipverkeer door de Biezeweide komt.

Grote wijzigingen zullen er wellicht niet meer doorgevoerd worden na de infoavond deze week.

Het was hoog tijd actie te ondernemen. Tijdens de inspraakmomenten gaven heel wat bewoners aan dat er wel degelijk een probleem was.  Daarom werden ze betrokken in het zoeken naar oplossingen. Vijf jaar geleden werd het probleem van de wijk al aangehaald in het mobiliteitsplan. Langer wachten heeft echt geen zin meer.

Als burger krijgt men na de infoavond nog enkele dagen de tijd om zijn laatste opmerkingen te formuleren. Daarna worden de finale voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.