Het debat in de gemeenteraad over het voorgestelde  "beleidsprogramma 2006-2012" duurde van 19 tot 21uur.

Na een "behoudsgezind" budget 2007 (un budget conservatoir), kregen we nu een Algemeen Beleidsprogramma (Plan de Politique Générale) dat door de meerderheid als “transitoire” wordt bestempeld, in het Nederlands “van voorbijgaande aard” ? 

Waartoe dient een Algemeen Beleidsprogramma of “6 jaren-plan” als het niet de houvast zal zijn voor het komende beleid en meteen als “voorlopig” en “niet vaststaand” wordt bestempeld?


 

Wat zegt men verder over:
- Franse en Nederlandse cultuur
- Talenonderwijs
- De Nederlandstalige school  

 


 

De beleidsnota van de MR-Ecolo meerderheid is een erg onevenwichtig document. Nu heel concreet, dan weer zeer algemeen en vaag.

Een van de pijlers van het beleid dat de meerderheid wil voeren berust op de principes van “good governance” of “goed bestuur” en dat de meerderheid bereidt is om aan te tonen dat hun acties en handelingen conform de overeengekomen doelstellingen zijn. (des objectifs précis et covenue) Ik kan niet anders dan dat toejuichen, samen met de PS-fractie !

 

Franse en Nederlandse cultuur
Als ik dit principe toepas op het hoofdstuk Franse en Nederlandse cultuur krijg ik de opsomming van een aantal intenties en acties die men “eventueel” wenst te nemen. Ik kan echter nergens opmaken welke doelstellingen men met het opgesomde nastreeft.

Ik geef een voorbeeld : ( p. 15)“de mogelijkheid overwegen om een museum voor schone kunsten op te richten”Om wat te doen vraag ik mij af ? Idem met “middelen vrijmaken en culturele uitrusting voorzien evenredig aan een gemeente met meer dan 100.000 inwoners.”

 

Waar ik toe wil komen is dat ik nergens iets vind over wat de meerderheid vindt dat de rol moet en/of kan  zijn van een gemeente als Schaarbeek op vlak van cultuur. Nergens positioneert men het lokaal cultuurbeleid in een ruimere stedelijke context en neemt men de nabijheid van het centrum van Brussel en het overweldigend cultuuraanbod dat daar voorhanden is in overweging. Hoe verhouden de voorgestelde beleidskeuzes zich binnen deze context ?

 

- hebben wij een Academie voor Schone kunsten nodig   à Ja

- hebben wij een Museum voor Schone kunsten nodig   à Ik weet dat niet ! Misschien ?

- Wat is men van plan met het ‘Huis der Kunsten’ – met het  “Maison Autrique”?  Wat wordt hun rol?

 

Geen woord over cultuurparticipatie en cultuureducatie, geen linken naar het onderwijs. Toch de grote uitdagingen momenteel in het cultuurveld. Voor mij is het luik cultuur niet meer dan een uittreksel uit een actieplan maar dan zonder timing en budget.  

 

 

Nederlandse cultuur

Wat Nederlandse cultuur betreft lees ik dat men enkel van plan is om : “Is de raadpleging van de burger en verenigingen bij de redactie van het lokaal Cultuurbeleidsplan 2007-2012” hetgeen een decretale verplichting is en een voorwaarde omdat het Cultuurbeleidsplan door de Vlaamse Gemeenschap wordt goedgekeurd. Op vlak van Nederlandse Cultuur liggen er nochtans uitdagingen voor het grijpen. Ook hier niets over de doelstellingen die men nastreeft.

 

 

 

 

Talenonderwijs
Voor Onderwijs kan ik enkel de vorige sprekers Mohamed EL ARNOUKI en Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL bijtreden ivm met de noodzaak van een kwalitatief talenonderwijs, maar meer dan de vage vermelding “beheersing van talen” staat er niet in het prioriteitenlijstje op pagina 15.

 

 

 

De Nederlandstalige school 

Over de op te richten Nederlandstalige school staat er identiek hetzelfde als in het meerderheidsakkoord: “Opstarten van (minstens) één nieuwe gemeenteschool, eventueel op de Josaphatsite….” Hiermee kan men natuurlijk alle kanten uit en belooft men alles en niets. Of dat hier nu staat of niet maakt in principe dus geen verschil.