Opvallend in deze begrotingscontrole is de invoering van een diamanttaks ter waarde van € 50 miljoen. Daarmee volgt de regering een voorstel dat de diamantsector zelf formuleerde. Met deze maatregel zullen er in de diamantsector voortaan belastingen worden betaald op basis van de omzet in plaats van de geldende regeling met vennootschapsbelasting. In praktijk komt dit neer op een gerichte lastenverlaging voor de diamantsector. De regering hoopt daarmee meer diamanthandel naar ons land te halen en rekent op een meerinkomst van 50 miljoen euro. "Dit is voor alle duidelijkheid geen extra belasting maar een lastenverlaging, een geweldig cadeau aan de diamantsector. Het valt af te wachten of deze maatregel effectief voor een meerinkomst kan zorgen. Het is alleszins schrijnend dat deze regering lastenverlagingen voorziet voor de diamantairs en niet voor de gewone lonen, nochtans zouden er op die manier extra jobs kunnen worden gecreëerd. Ongetwijfeld zullen er vanavond in Antwerpen een paar flessen champagne gekraakt worden.”

Karin Temmerman vindt het vooral een gemiste kans dat er in deze begrotingscontrole geen taks shift is opgenomen. “Daar is nochtans een bijzonder breed draagvlak voor gegroeid”, aldus Karin Temmerman. “Ondanks de grote verklaringen vanuit CD&V-hoek werd de taks shift opnieuw uitgesteld. Jammer, want met een taks shift zou de regering de lasten van de crisis eerlijk kunnen verdelen. Maar die kans greep ze niet, ze blijft de zwaarste lasten bij de gezinnen leggen, alleen maar omdat ze de grootste vermogens wil ontzien. Als men de moed zou hebben om een meerwaardebelasting in te voeren, dan zou de indexsprong zelfs niet nodig zijn. Er is geen sprake van een gerichte loonlastenverlaging over verschillende sectoren heen. Ze beperkt zich tot een verderzetten van de loonlastenverlaging in de horeca, waarmee ze enkel een erg bescheiden stukje aanbreit bij het horecaplan van John Crombez.”

“De regering houdt ook vast aan haar eenzijdig besparingstraject, terwijl bijna alle experten het erover eens zijn dat onze economie nood heeft aan gerichte investeringen en duurzame groei. Nochtans is intussen al duidelijk gebleken dat de besparingsdrift een draaikolk naar beneden is die leidt tot minder inkomsten voor sociale zekerheid, een groter budgettair tekort, waarna nog meer besparingen nodig zijn”, aldus Karin Temmerman. “Met deze begrotingscontrole had de regering deze vicieuze cirkel van besparingen kunnen doorbreken maar ze heeft nagelaten dit te doen.”

s.pa vindt het ook zeer typerend dat de regering op geen enkele manier gehoor heeft gegeven aan de oproep voor een warmere samenleving waarmee gisteren 20.000 mensen weer en wind trotseerden.

Als men naar de cijfers kijkt valt aan inkomstenzijde vooral de ‘aangepaste berekening van het financieringsmechanisme’ op. Door een herberekening van de verdeling van inkomsten tussen entiteit I (de federale overheid) en entiteit II (gewesten, gemeenschappen en lokale overheden) heeft de federale regering plots een meerinkomst van 750 mio. Dat is goed nieuws voor de federale begroting, met deze hogere inkomsten werd de controle eigenlijk een relatief makkelijke oefening. Maar tegelijkertijd is het ook een extra last voor de regionale overheden, die krijgen nu een extra factuur naar zich toegeschoven.

De federale regering rekent nu plots ook op 100 miljoen extra inkomsten uit fraudebestrijding. “Dat is op zich een goede zaak, maar het neemt niet weg dat deze regering nog steeds minder werk maakt van fraudebestrijding dan de vorige”, stelt Karin Temmerman.

Karin Temmerman reageert wel positief op het voornemen van de regering om bijkomend te investeren in de kinderpsychiatrie, al vraagt ze zich wel af of de voorziene budgetten hier voldoende zijn om het probleem terdege aan te pakken.