VRAAG RAADSLID IREEN DE PAUW: VERGUNNINGEN VOOR GELUIDSKANONNEN & CONTROLE OPHET CORRECT GEBRUIK

We krijgen regelmatig vragen en opmerkingen over dezegeluidskanonnen die worden gebruikt in de land- entuinbouw. Voor omwonenden kunnen die heel storend zijn.Graag hadden we vernomen welk beleid de gemeenteWachtebeke hier voert (vergunningsbeleid, controle op denaleving,...) ?

ANTWOORD SCHEPEN PIET PENNEMAN:

De aanvraag voor plaatsing van luchtkanonnen wordt steeds toegestaan door het schepencollege. Hierbij wordenstrikte voorwaarden opgelegd : vastgestelde termijn, gebruiksuren tussen 09u00 en 20u00, het toestelmoet geplaatst worden op minstens 100 meter van de dichtstbijzijnde woning en de tijd tussen tweeontplof ngen moet minstens drie minuten bedragen. Er is geen actieve controle op deze activiteit,doch bij klachten wordt ter plaatse gegaan en wordt de aanvrager en kan een GAS- boete worden uitgeschreven.

DE GEMEENTELIJKE DOTATIE VOOR DE POLITIEZONE PUYENBROECK KENT FORSE STIJGING IN 2017

Het ontwerp van begroting 2017 van de politiezone Puyenbroeck (PZ5416), werd ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad, die het unaniem goedkeurde . De dotatie voor de gemeenteWachtebeke wordt vastgesteld op 643.819,67 euro.

RAADSLID EN POLITIERAADSLID VERA DE LOOSE LICHTTE TOE WAAROM:

we staan voor een forse verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de politiezone Puyenbroeck. Detussenkomst stijgt in 2017 met 13,5% , het daaropvolgend 2018 mogen we rekenen op een verhogingmet 7%% en in 2019 met slechts 2,5% .

Redenen? De noodzakelijke stijging van hetpersoneelsbestand en de bouw van het centraalpolitiegebouw in de Dekenijstraat in Lochristizijn de voornaamste redenen van de stijging. Debevolking stelt steeds hogere eisen inzake inzet vanpolitiemensen, de terreurdreiging maakt dat veelvan onze lokale politiemensen niet in Wachtebekeof zone Puyenbroeck maar wel in Zaventem, degrens, Brussel of Antwerpen worden ingezet doorbinnenlandse zaken.

Daarom was het noodzakelijk enkele politiemensenmeer aan te werven ( wijkpolitie, sociale inspecteuren administratieve bedienden) en extra materiaalaan te kopen.

De lening voor het gebouw zal in 2018 zijn volle effect hebben inzake a ossingen, in 2017 enkelrentelast. Gelukkig mogen we ook nog enkele meevallers verwachten, die nog niet in het budget zijnopgenomen, zoals de verkoop van het politiewijkgebouw Persynplein en containers in Lochristi, en ookeen voorstel van dading vanwege de federale overheid, die al vele jaren haar verplichtingen inzakepolitiedotatie niet nakomt. Dit budget werd op de politieraad van 23 november goedgekeurd.