Antwoorden op vragen  gemeenteraad

Vraag raadslid Ireen De Pauw   : STAVAZA samenwerkingsakkoord met Puyenbroeck voor sport .

In het bestuursakkoord tussen Anders en Open VLD van 2012 staat bij de belangrijkste prioriteiten inzake sport de volgende passage : 

“Een intensere samenwerking met de provincie inzake het afhuren van sportterreinen. 

Nieuwe afspraken vastleggen met de provincie over het provinciaal domein. Dit beperkt zich niet tot sportbeleving, maar ook recreatie, bereikbaarheid, complementariteit in dienstverlening, faciliteiten voor kleinhandel,...”

Graag een stavaza hierover. In welke mate werden er gesprekken aangeknoopt met de provincie om bepaalde sportnoden in te vullen ? Een voorbeeld:  is er met het domein een gesprek geweest om eventueel de noden van LRV Sint-Hubertus onder te brengen ? Het domein is enkele jaren geleden nog het decor geweest van een zeer grote internationale menwedstrijd met heel wat paarden, bezoekers, trailers,…    

Antwoord schepen Evi Wuytack:

Eén à 2 maal per jaar  is er een overleg met de provincie op Puyenbroeck. Daar werden steeds onze bezorgdheden geuit omtrent het gebruik van de sporthal, voetbal- en tennisvelden, jeugdevenementen, etc.  Eerder vorig jaar kregen we via onze sportdienst het signaal dat vanwege de hervormingen bij de provincie m.n. dienst sport dat er geen samenwerkingen mogelijk zijn. Om deze reden is onze Aquaqym gestopt (wat tot vorig jaar een samenwerking was met onze sportdiensten provincie) en heeft de provincie alles naar zich toe getrokken. Zij hebben nl. opdracht gekregen om positiever te werken. 

De vraag naar terreinen voor paardensport op Puyenbroeck is regelmatig in het verleden gesteld maar met geen positief resultaat vanwege de grond. Op de meeste plaatsen bestaat deze uit kleicomplexen (klei met inmenging van veel humus) en op andere plaatsen mergel (mengeling van klei en kalk) en hier en daar zandleem.

Dus deze terreinen waren ofwel te nat of te drassig wat zeer gevaarlijk is voor valpartijen en blessures vanwege de gladheid. Anderzijds kunnen deze terreinen in droge periodes dan heel hard zijn en klei is geen ideale partner hiervoor. Bovendien liggen deze terreinen onder de 5m van de hoogtelijn dus zijn ze overstromingsgevoelig.

Omtrent de aanleg van het ruiterpad is er vlot samengewerkt met de Provincie en loopt er ook een route op Puyenbroeck. We blijven steeds mogelijke samenwerkingsverbanden aanbrengen op dit  overleg met de provincie. Mochten jullie nog noden weten, geef ze gerust door!

Vraag raadslid Rudy Van De Velde: Ontbreken van voetpaden in nieuwe verkavelingen.

In het mobiliteitsplan Wachtebeke van 2003 staat volgende zin : “Het gemeentebestuur laat geen verkavelingen toe indien zij niet uitgerust zijn met voetpaden.”

Sindsdien werden bijna alle aangesneden nieuwe verkavelingen aangelegd zonder voetpad.   Hoe is dit te verklaren ?   

In heel wat van die nieuwe verkavelingen (vb. De Bergen – alle fases) zien we een belangrijke toename van de parkeerdruk, zeker als er in het sportpark ook nog aan sport wordt gedaan.   Dan komen bezoekers immers ook parkeren in die woonwijken.   Plant U hier corrigerende maatregelen ? 

Welk voetpadenbeleid zullen we in de toekomst hanteren ?  

Antwoord schepen Piet  Penneman: 

Het mobiliteitsplan dateert reeds van 2003. Ik denk dat al er op alle vlakken, in het bijzonder op mobiliteitsvlak, grote veranderingen zijn geweest de laatste jaren. De afwijkingen die er ondertussen zijn geweest op het mobiliteitsplan zijn vaak positief, denk maar aan de fietspaden. Het is niet raadzaam om (licht) ‘geantidateerde’ plannen stringent om te volgen (er is evenwel een kleine update geweest in 2012). De opmaak van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan is niet onmiddellijk aan de orde.  De toenmalige meerderheid heeft in samenspraak met de ontwikkelaar beslist om geen voetpaden aan te leggen. De insteek was dat dit een rustige woonwijk zou worden, waar enkel plaatselijk verkeer zou zijn. Dit is ook zo, voor het grootste deel, helaas wordt de wijk soms geteisterd door enerzijds doorgaand verkeer van het centrum naar Overslag of omgekeerd en anderzijds door bezoekers van de sportterreinen, die bovendien soms parkeren in de aanpalende straten. De corrigerende maatregelen liggen in overweging. Ten eerste zal de verkeerscommissie zich buigen over maatregelen om doorgaand verkeer te ontmoedigen, ten tweede is in het ontwerp RUP van de aanpalende recreatiezone een verdubbeling van de parkeermogelijkheden opgenomen. Het voetpadenbeleid is duidelijk gesteld in het beleidsprogramma. Hoe dichter de weg zich bevindt bij het centrum des te groter ‘de kans’ op de aanleg van voetpaden. Daarnaast zijn er nog andere factoren die meespelen : voldoende plaats, doorgaand verkeer, de grootte van de verkaveling, type woningen, …

Vraag raadslid Ireen De Pauw : De Warmste Week komt naar Wachtebeke . 

Voor alle duidelijkheid willen we meegeven dat het fantastisch is dat de Warmste Week naar Wachtebeke komt.  Laat daar geen twijfel over bestaan !

Maar we waren wel verbaasd te lezen dat U reeds wekenlang betrokken was in onderhandelingen zonder hierover maar iets te hebben gelezen in de verslagen van het CBS.   Kan U daar enige toelichting over geven ? 

Tweede vraag:  is er al een analyse gemaakt rond eventuele praktische en/of logistieke consequenties voor Wachtebeke ?  Een voorbeeld : zal de politiezone Puyenbroeck versterking krijgen of alles alleen in goede banen leiden ? 

Antwoord Burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

zoals ik  op een andere vraag  antwoordde, spreekt het college intern meer met elkaar dan alleen in de officiële college vergaderingen. Vanuit Studio Brussel en Puyenbroeck was geëist dat er absoluut niks uitlekte om de stunt met de parachutesprong van Linde Merckpoel  vorige week maximaal effect te laten hebben. Dus kon ik dit punt zeker niet bespreken in de officiële collegezittingen. De onderhandelingen zijn gevoerd tussen  Puyenbroeck en Studio Brussel . Als gemeente moeten we wel toestemming geven, en als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor het veiligheidsaspect.   Als gemeente is ons gevraagd  in te staan voor minimale logistieke ondersteuning . Het gehele evenement kost ons niks. Het is een evenement dat de beste gevoelens oproept in de Vlamingen , we zullen het met de veiligheidsdiensten bekijken, maar vermoedelijk is  er geen extra politie-inzet nodig en volstaat de normaal voorziene  veiligheidsprocedure.