ANTWOORDEN OP VRAGEN GEMEENTERAAD

Vraag raadslid Rudy Van de Velde : controle en opvolging werken

Naar aanleiding van het herstel van de half verharde weg op Bovenhoek zijn er terug een aantal problemen inzake controle op opvolging van werken naar boven gekomen.  Dat is niet nieuw. Het meest in het oog springende voorbeeld was de aanleg van het sportpark waar, in plaats van teelaarde, er massaal gebruik werd gemaakt van afvalaarde met stenen en glas. Dat is pas veel te laat vastgesteld en heeft geleid tot een proces met de bouwheer die vandaag nog lopende is.  

Ook in de Bovenhoek blijkt er nu sprake te zijn van afval en glas. Bij de vorige freesbeurt in 2016  (nochtans met enige diepte !) was er helemaal geen probleem met glas en afval.  Nu is er terug een welles nietes discussie ontstaan met de aannemer over het feit indien het glas en afval er al in de grond zat voor de werken of juist werd aangevoerd…  

Idem met veiligheidssignalisatie van aannemers bij werken in uitvoering. We krijgen regelmatig melding dat sommige aannemers daar amper werk van maken.

Mijn vraag: in welke mate gebeurt er bij het bestek, de toewijzing , de uitvoering en de oplevering van de werken voldoende en vooral tijdige controle/opvolging van de gemaakte afspraken ?   Door kort op de bal te spelen, bijvoorbeeld door regelmatig en onaangekondigd plaatsbezoek tijdens de uitvoering van de werken, kun je veel problemen voorkomen. Vb. vaststellen dat er gebrekkige signalisatie van de werken  is, dat de gebruikte materialen niet conform de afspraken zijn,… 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Het bestek voorziet volgende werken: Breken bestaande bovenlaag op een diepte van 20cm. Frezen of vermalen van grof materiaal en ruw nivelleren van de bestaande weg. Het aanvoeren en spreiden van gebroken betonpuin 0/20, dikte 20 cm verdicht. Alle aangevoerde materialen moeten voorzien zijn van een COPRO attest. Voor de aanvoer en het verwerken van betonpuin is een aparte post voorzien in de meetstaat. Het stabiliseren van de weg met cement type CEM III 42,5 N. Dosering 6 % op 20 cm diepte. Het profileren en verdichten van de weg Ook de nodige signalisatie is voorzien in het bestek. De werkleider van de gemeente is tijdens en buiten de werken meerdere keren ter plaatse geweest en heeft vastgesteld dat de signalisatie correct was geplaatst en de werken conform het bestek zijn uitgevoerd. Alle aangevoerde materialen zijn voorzien van een COPRO attest. De stukjes glas zijn door het dieper frezen naar boven gekomen en zijn ondertussen zoveel mogelijk verwijderd.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde : STAVAZA toepassing GAS-reglement

Het uitschrijven van GAS-boetes is geen doel op zich.  Maar het GAS-reglement is er wel gekomen om een aantal enerverende inbreuken (geluidsoverlast, afval niet opruimen, …) gemakkelijker te kennen beteugelen.  De dreiging van een boete zou minstens preventief moeten werken indien de betrokkenen ervaren dat het GAS-reglement meer dan een vodje papier is.   

In welke mate werd er in de voorbije jaren effectief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het GAS-reglement voorziet. Hoeveel bemiddelingsprocedures werden er opgestart en waarschuwingsbrieven werden er uitgestuurd? Hoeveel GAS-boetes werden er effectief uitgeschreven en om welke reden? 

Antwoord Burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

Zie het jaarverslag 2017 van de politie dat met het verslag zal worden meegestuurd . En ook het  beknopt verslag dat je vandaag gekregen hebt.  

De vier gemeenten van onze politiezone (Lochristi, Zelzate, Moerbeke-Waas en Wachtebeke) maken sinds 1 september 2009 gebruik van het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Het bestaande GAS-reglement werd door de vier gemeenten op uniforme wijze herzien op 1 januari 2016. Het is de bedoeling om via GAS de zogenaamde kleine criminaliteit die het parket meestal zonder gevolg klasseert toch niet onbestraft te laten. De gemeentes kunnen een hele reeks overlastproblemen zelf aanpakken en hebben meer armslag om lokale problemen aan te pakken. Dit ontlast de parketten, waardoor zij meer tijd en middelen kunnen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

De provinciale sanctionerende ambtenaar kan, na de overtreder te hebben gehoord en na een eventuele bemiddeling, een geldboete opleggen. Hierbij wordt het proportionaliteitsbeginsel gehanteerd: hoe zwaarder de overtreding, hoe hoger de boete.

Daarnaast zijn ook de tijdelijke schorsing of intrekking van een vergunning of sluiting van een inrichting mogelijk. De gemeente kan overlast laten bestraffen met een boete, bijvoorbeeld voor nachtlawaai, sluikstorten en/of zwerfvuil, het achterlaten van hondenpoep, loslopende dieren of vandalisme.

GAS boetes zijn efficiënt  in grote steden die zelf GAS ambtenaren hebben zoals Gent en Antwerpen, want de opbrengst van de GAS boetes gaat bij hen naar de stadskas, bij ons kleine gemeenten kunnen we ons geen GAS ambtenaar veroorloven,  ook niet op het niveau van de politiezone. Want die gas ambtenaar zou iedere dag 24 op 24 uur gas boetes moeten uitschrijven om zijn wedde te betalen. De opbrengst van de Wachtebeekse gasboetes gaat echter naar federale regering. Voor ons is het enkel een kost van ongeveer 75 euro per dossier.  Er is echter geen alternatief, want  we behouden het GAS systeem omdat we anders  de straffeloosheid in de hand werken, als het parket niet vervolgd of seponeert.   

Vraag raadslid Sanne Alexander: handhaving ruimtelijke ordening (Veneco) 

Werd door gemeente Wachtebeke (of door een inwoner) reeds beroep gedaan op de handhaver van Veneco inzake stedenbouwkundige klachten, inbreuken of misdrijven? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Op die moment zijn er bij de stafmedewerker ‘Handhaving’ van Veneco 4 dossiers in behandeling die hem door de gemeentelijke administratie werden voorgelegd. Daarnaast is deze functionaris ook betrokken bij de procedure die ‘De Vlaamse Waterweg’, op vraag van de gemeente Wachtebeke, is gestart. Na inventarisatie en visuele inspectie van de boten op de Moervaart door de gemeente,  onderneemt de juridische dienst van de afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg - een agentschap van de Vlaamse overheid die sinds 2018 de waterwegen in Vlaanderen in beheer heeft – actie met als doel verwaarloosde en verkommerde boten te verwijderen uit de Moervaart op het grondgebied van Wachtebeke. Dit is een vrij lange procedure waarvan wordt gehoopt dat het resultaat op het terrein nog in 2018 zal te zien zijn.