Vraag raadslid Rudy Van De Velde: : budget voor de aankoop, aanleg en onderhoud van het RUP  

In het budget van 2017  lezen we dat er 200.000 euro is voorzien voor de aankoop van gronden.   Dit staat onder de noemer ‘lijst met daden van beschikking 2017’.  In de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 2017 vinden we nog volgende bijkomende posten:

  • Aanleg kunstgrasveld De Bergen : 400.000 euro
  • Opmaak RUP tot herbestemming zones: 5.000 euro
  • Opstellen masterplan sportterreinen : 8.000 euro

Bij de budgetwijziging van juni 2017 werden nog volgende zaken aan toegevoegd:

  • Bijkomend krediet voor groenonderhoud sportterreinen van 9.000 tot 15.000 euro (+ 6.000 euro)
  • Subsidie voor uitzonderlijke onderhoudskosten aan voetbalterreinen: +7.272 euro

We hebben hierover volgende vragen:

Wat moeten we begrijpen onder ‘daden van beschikking’ ?  Waarom staat dat bedrag in een afzonderlijke rubriek ?  Zijn er reeds engagementen ten opzichte van de eigenaar(s) van de te aan te kopen grond ? 

Klopt het als we zeggen dat de RUP recreatie samen al minstens 613.000 euro zal kosten excl. uitzonderlijke kosten voor onderhoud ?

Wat met de andere eventuele kosten van het RUP zoals de heraanleg van de parking , de faciliteiten voor de paarden, de heraanleg van de jeugdvelden, de groenbuffer, de speelweide, etc.   Over welk bedrag spreken we en waar vinden we dit terug in het budget ? 

Op basis van welke formule werd de 200.000 euro voor aankoop van de landbouwgronden berekend ?  Spreken we hier over één of meerdere eigenaars ?  En is er reeds met hun gesproken om een onderling akkoord te sluiten of zal er een onteigening plaatsvinden ?   

Antwoord schepen Piet Penneman  : 

budget voor aankoop, aanleg en onderhoud van het RUP recreatie

De aan- of verkoop van gronden/gebouwen vallen onder ‘daden van beschikking’, deze dienen opgemaakt worden in een aparte lijst, vandaar staat het bedrag op een afzonderlijke rubriek. Er zijn nog geen engagementen ten opzichte van de eigenaars.

Volgens het initiële budget is dat zo. De verwervingsprijs is een inschatting, de inrichtingsprijs (zoals kunstgras) is een mogelijke inrichting. Dit is een initiële idee geweest, dit kan nog steeds een mogelijke invulling zijn, doch in financiële samenwerking met de betrokken gebruikers. 

De inrichtingskost van deze site moet nog begroot worden (de gereserveerde 400.000 euro kan hier (deels) voor dienen), in functie van de inrichting. Het spreekt voor zich dat het geen verplichting is om het RUP onmiddellijk (volledig) te realiseren, annex de concrete invulling.

Inschatting op basis van vergelijkbare verkopen in de regio. De eigenaar(s) zijn nog niet gecontacteerd.

Vraag raadslid Sabine De Frenne : Screening van belastingreglementen 

In een recent CBS-verslag lezen we dat er 7.500 euro wordt uitgetrokken om alle belastingreglementen van de gemeente te laten screenen door een gespecialiseerd advocatenkantoor.   Als argument lezen we:  “ om bezwaren te vermijden”. Kan je ons zeggen welke gemeentelijke belastingreglementen vandaag tot vermijdbare bezwaren aanleiding geven ? 

Antwoord schepen Piet Penneman: 

De gevoelige reglementen zijn deze voor ‘tweede verblijven’ en ‘onbebouwde percelen’. De overige reglementen zijn minder complex en bijgevolg minder bezwaargevoelig. Ondertussen is er contact genomen met ‘Woonwijzer’ en zij zullen deze reglementen via hun juridische kanalen herzien tegen eind dit jaar, wanneer deze reglementen opnieuw moeten herstemd worden. Door dit gratis aanbod van Woonwijzer is de opdracht eigenlijk overbodig, het CBS zal dit besluit vernietigen.

Vraag raadslid Ireen De Pauw:  STAVAZA  openbaar onderzoek milieuaanvraag klasse 1 bedrijvenzone  

De gemeente Wachtebeke voert in opdracht van de provincie een openbaar onderzoek.   Het gaan over een  vraag van het bedrijf Westfalen bvba om langs de achterkant van het bedrijventerrein aan de Gebr. Naudtslaan een exploitatie op te starten waarbij diverse gevaarlijk gassen worden opgeslagen. 

Eén van onze raadsleden heeft hiertegen bezwaar ingediend omdat  de procedure niet correct werd gevolgd (laattijdige verwittiging omwonenden, gebrekkige affichage, Zelzate was niet betrokken,…).  Daarnaast heeft ze ook diverse inhoudelijke bezwaren geformuleerd: 

De opslagplaats is vlakbij bestaande bewoning en het gaat om gassen die, bij een incident, ernstige risico’s voor de omwonenden in de perimeter kunnen inhouden.   

De industriezone Gebr. Naudtslaan werd tot nu toe gebruikt voor risicoloze activiteiten.   Het inplannen van een gasopslagplaats is hier niet gepast en hoort eerder thuis op een industriezone in de haven. 

De opslagplaats is afgelegen en wordt niet bewaakt.  Het gaat hier nochtans om producten met hoog risicogehalte (aanslagen, vandalisme, diefstal, etc.).  

Voorzieningen bij brand zijn gebrekkig op die locatie.  Advies van de brandweer is absoluut noodzakelijk.  

Graag hadden we de STAVAZA in dit dossier gekregen.  En wat is het standpunt van het gemeentebestuur met betrekking tot deze aanvraag? 

Antwoord schepen Piet Penneman: 

Zoals gebruikelijk wordt er geen antwoord gegeven op lopende dossiers. Het openbaar onderzoek is ondertussen afgesloten. Op dit ogenblik worden de ingediende bezwaren en opmerkingen gebundeld. Op basis daarvan zal het college (tegen eind oktober) een advies formuleren naar de provinciale overheden, die dan op hun beurt een besluit zullen nemen.

Vraag raadslid Sanne Alexander: Communicatie met landbouw

Volgens wat we horen zou de communicatie vanuit het gemeentebestuur met de landbouwsector niet optimaal verlopen, afstemming met de sector zou spaak lopen. Waar loopt het precies mis en wat plant het gemeentebestuur hieraan te doen om dit te verhelpen?

Antwoord schepen Piet Penneman: 

Vroeger bestonden er op de gemeente de zogenaamde landbouwtellingen, op basis daarvan konden alle land- en tuinbouwbedrijven aangeschreven worden. Nadien is er een bij wijze van spreken een ‘vacuum’ geweest. Dan hebben we vanuit de gemeente steeds de oude lijst genomen. Sinds begin van dit jaar kan bij Agentschap Landbouw en Visserij een lijst opgevraagd worden. Op basis van deze lijst zijn de laatste zendingen gebeurd (schattingscommissie en info-avond). Momenteel telt deze lijst 93 adressen. We bekijken  of we dit kunnen actualiseren via het middenveld.