Vraag raadslid Sabine De Frenne: oneigenlijk gebruik weg rond het Cultuurhuis Safarken.

In eerdere gemeenteraden hebben we reeds diverse keren de parkingproblematiek voor en rond het Cultuurhuis op de agenda gezet. Eén van de problemen is dat de weg rond het Cultuurhuis, die in principe enkel voorbehouden is voor leveranciers en hulpdiensten, vandaag te pas en te onpas ook door anderen wordt gebruikt (inclusief wagens). Op woensdag 18 april hebben we dat tijdens onze bestuursvergadering met eigen ogen kunnen aanschouwen. Vandaag is er geen enkele signalisatie die aangeeft dat het gebruik van die weg beperkt is. Kan dat worden opgelost a.u.b. ?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

De openbare weg rond het cultuurhuis is niet alleen belangrijk voor leveranciers en hulpdiensten, maar tevens essentieel als toegangsweg tot garages en tuinen van aanpalende woningen. Deze rijweg vormt één geheel met het woonerf van het Dr.J.Persynplein waardoor de snelheid er beperkt is tot 20 km per uur. Behalve geïsoleerde gebeurtenissen zijn er geen aanhoudende of terugkomende gevallen van wangebruik van deze weg bekend. Extra signalisatie is op dit moment zeker niet vereist.  

Vraag raadslid Rudy Van de Velde: toename kost heraanleg kruispunt Catharinastraat-Ramonshoek-Axelsvaardeken 

In het CBS-verslag van 26 maart lezen we dat de kost van de heraanleg intussen al zal oplopen naar bijna 135.000 euro excl. BTW en exclusief ontwerpkosten (begroot op 7.500 euro excl. BTW). De oorspronkelijke schatting van de werken was 80.000 euro. Eind vorig jaar is dat opgelopen naar bijna 125.000 en nu bedraagt de goedkoopste offerte 135.000.

Mijn vragen: wat is de verklaring voor deze stijging? Is het een verkeerde inschatting of worden er extra werkzaamheden gevraagd vs. het oorspronkelijk idee ?

Is het misschien niet goedkoper en efficiënter om terug te grijpen naar één van onze voorstellen nl. éénrichtingsverkeer in de Catharinastraat (richting expresweg) of het plaatsen van een spiegel op de hoek van de Catharinastraat-Ramonshoek ?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

Het is een dwaling om het budget dat in 2013 was voorzien voor ‘snelheidsremmende infrastructuur op een invalsweg’ in de beleids- en beheerscyclus (BBC) te toetsen aan de huidige raming voor de heraanleg van het kruispunt Ramonshoek-Stationsstraat. De algemene beleidsintentie uit het begin van deze legislatuur resulteerde, na een rationele en transparante afwegingsprocedure, in 2017 in concrete plannen voor de heraanleg van het geselecteerde kruispunt. Tijdens de bespreking van het bestek in de gemeenteraad is reeds gemeld dat de ambitie van de heraanleg van het kruispunt meervoudig is en niet beperkt blijft tot een verbetering van de situatie van het verkeer dat gebruik maakt van de Catharinastraat. De verkeerscommissie formuleerde de doelstellingen waaraan het ontwerp moet voldoen als volgt:

 1. Zichtbaarheid voor het verkeer van Catharinastraat op Ramonshoek-Stationsstraat verhogen
 2. Conflict bij het uitrijden van Catharinastraat verlagen
 3. Zichtbaarheid voor het verkeer van Axelsvaardeken op Ramonshoek-Stationsstraat verhogen
 4. Snelheidsverlagend voor verkeer komende van Overslag richting centrum
 5. Snelheidsverlagend voor het uitgaand verkeer van Stationsstraat richting Overslag
 6. De hoofdrichting voor verkeer boven 3,5t via Kalve leiden omdat de Stationsstraat niet geschikt is voor dergelijke vervoer
 7. Parkeren rond het kruispunt vermijden
 8. Aangepast aan de toekomstvisie-inrichting van
  • Stationsstraat (fietssuggestiestroken)
  • Ramonshoek zuid (aanliggend fietspad)
  • Axelsvaardeken (aanliggend fietspad)

Het bestek en de daarbij horende plannen zijn, vóór deze op 23/11/2017 werden voorgelegd aan de gemeenteraad, geoptimaliseerd op basis van het advies van de verkeerskundige van Veneco. Het bedrag dat toen door de gemeenteraad werd goedgekeurd was de kostenraming van het studiebureau. De laagste offerte bleek.

Vraag raadslid Ireen De Pauw : boetebeleid niet tijdige heraanplant bomen 

De gemeente stuurt brieven naar particulieren en instellingen die een kapvergunning hebben gekregen met inbegrip van de maximale termijn tot heraanplanting.

Mijn vragen:

Heeft de gemeente al boetes uitgeschreven aan particulieren of instellingen die niet tijdig hun bomen hebben heraan geplant? Indien ja, hoeveel? Indien neen, waarom niet?

Staat het gemeentebestuur open voor striktere handhavingsregels met betrekking tot heraanplanting ? Vb. (hogere) boetes, waarborgregeling,…

Antwoord Schepen Piet Penneman:

Het gemeentebestuur levert stedenbouwkundige (en in beperkte mate ook natuurvergunningen) af voor het kappen van individuele bomen of bomenrijen (voor het kappen van bomen in bosverband is een kapmachtiging vereist, een kapmachtiging wordt niet verleend door het gemeentebestuur, maar valt onder de bevoegdheid van de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos). De heraanplant wordt meestal als voorwaarde opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning (/natuurvergunning). In de stedenbouwkundige/omgevingsvergunning staat niet expliciet een datum vermeld tegen wanneer de heraanplant moet zijn uitgevoerd, maar worden wel de standaardbepalingen inzake termijnen opgenomen (verval van vergunning indien na twee jaar niet is gestart of wanneer de werken meer dan 2 jaar worden onderbroken). De verplichte heraanplant werd en wordt echter niet systematisch opgevolgd. Binnen de huidige personeelsbezetting was en is het niet mogelijk om voor alle afgeleverde vergunningen een controle uit te voeren op het naleven van de verplichtingen. Wel worden er controles uitgevoerd naar aanleidingen van klachten, en ook bij aanvragen voor het kappen van grotere aantallen bomen worden er wel controles uitgevoerd.

Antwoord op de concrete vragen:

Neen er werden nog geen boetes uitgeschreven voor het niet uitvoeren van heraanplant. Dit omdat er weinig controles gebeuren op heraanplant en omdat er ook altijd eerst met een aanmaning wordt gewerkt.

Er is in eerste instantie nood aan meer controle op heraanplant, volgens mij is er niet direct nood aan striktere handhavingsregels.

Bij het eventueel niet naleven van de verplichting tot heraanplant kan een pv worden opgemaakt. Indien het gerecht beslist om te vervolgen bepalen zij de hoogte van de boete.

Een waarborg kan een drukkingsmiddel zijn om bepaalde zaken te bewerkstelligen. Maar een waarborg is toch vooral een administratieve rompslomp. Er is nu al onvoldoende tijd om te controleren, een waarborgregeling verhoogt alleen nog maar de werkdruk voor de administratie…, dus geen voorstander van een waarborgregeling.

Het gemeentebestuur onderzoekt momenteel samen met IDM hoe we de milieudienst kunnen uitbreiden, onder andere controles ter plaatse.