Vraag raadslid Ireen De Pauw  : Weigering door de provincie van de bouwaanvraag voor een gasinstallatie op het bedrijventerrein Gebr. Naudtslaan : 

We zijn verheugd te mogen lezen in het CBS-verslag van 21 december dat de provincie nu formeel beslist heeft een vergunning te weigeren voor de geplande gasinstallatie op het bedrijventerrein Gebr. Naudtslaan.   

 Mijn vraag: welke argumentatie werd door de provincie weerhouden voor de weigering ? 

Antwoord: Schepen Rudy Van Vlaender: 

 Om mee te kunnen met de complexiteit van het lokale beleid, dienen gemeenteraadsleden zich te verdiepen in allerhande dossiers. Meer dan vroeger hebben raadsleden nu bijkomende mogelijkheden tot het stellen van vragen (telefonisch of per mail) of kunnen ze gemakkelijk het initiatief nemen om gemeentediensten te bezoeken en zo informatie in te winnen.  Als reactie op de toepasselijkheid van de vragen die in deze gemeenteraad aan bod komen is er reeds een aantal keren verwezen naar de beperkte ondernemingszin die door sommige raadsleden aan de dag wordt gelegd. Menige vraag die in de gemeenteraad wordt gesteld kan eenvoudigweg door de gemeentelijke administratie worden beantwoord.  Nogmaals doen we hier een oproep om niet de kwantiteit van de vragen na te streven,  maar in de eerste plaats de kwaliteit ervan te beogen. Het ligt voor de hand dat vragen kaderen binnen de belangrijke controle-opdracht die de gemeenteraad heeft en de vragen nauw aansluiten bij het toezicht dat de raad uitoefent op het college.

Het besluit van de deputatie mbt de omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA WESTFALEN voor de uitbating van een opslagplaats voor gassen is op eenvoudig verzoek voor alle inwoners beschikbaar op de dienst Stedenbouw van de gemeente. Het betreffende besluit is in bijlage toegevoegd. 

Vraag raadslid Ireen De Pauw: Bomen Cornilstraat 

 Deze bomen werden intussen al een aantal jaren terug gerooid en nog steeds niet heraan geplant.  Voorlopig staan ze nog op het lijstje van onze bevoegde schepen om op te volgen.   Maar na de verkiezingen gaat dat lijstje misschien verloren zoals dat ook in het verleden meermaals het geval was.   

Ik citeer vraag en antwoord van onze vraag in de gemeenteraad van oktober 2015 :

Vraag: aanplanting nieuwe bomen in de Cornilstraat (R. Vande Velde)

Na het rooien van de bomen hebt U beloofd dat er in de herfst nieuwe bomen zouden worden aangeplant. We zijn nu eind oktober 2015. Wordt dit engagement uitgevoerd ?

Schepen J. De Smet:  

In de goedgekeurde kapvergunning staat de verplichting om de wortels uit te frezen alsook om binnen 1 jaar voor iedere gekapte boom een nieuwe te planten.  Dit wordt opgevolgd door de technische dienst. Gebeurt dit niet dan wordt betrokkene aangemaand dit alsnog uit te voeren.

Onze vraag: 

•We zijn nu intussen 2.5 jaar verder zonder enige vooruitgang.   

Zou de gemeente niet beter zelf de bomen aanplanten en de kosten doorrekenen ?  

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

In de verleende kapvergunning staat de verplichte heraanplant van de bomen door de eigenaar. De eigenaar was dit vergeten maar zal alsnog de heraanplant uitvoeren.

Vraag raadslid Sanne Alexander: Stavaza bewegwijzering Puyenbroeck

Eerder vroegen we reeds of het mogelijk was aan de hand van bewegwijzering het verkeer richting Puyenbroeck (de bezoekers) komende van Antwerpen/E34 af te leiden via Kalve. Er werd ons toen beloofd dat dit zou worden meegenomen, maar pas na de werken aan Persyzer. Nu zijn we zo ver. Hoe staat het hiermee?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De wegwerkzaamheden in de Persijzerstraat en de Leemstraat in Lochristi zijn eind vorig jaar inderdaad beëindigd waardoor de verkeerssituatie via Kalvebrug genormaliseerd is. Het idee om bestemmingsverkeer voor het provinciaal domein Puyenbroeck op de E34 via de afrit in Moerbeke af te leiden naar het domein wordt in maart besproken met de diensten van AWV.

Deze alternatieve toegang wint aan belang van zodra de nutsmaatschappijen met hun werken starten langs de N449 in de Meersstraat en Walderdonk. Tijdens deze werken worden aankondigingsborden geplaatst op de N449 ter hoogte van de Ocas-rotonde en Lozen Boer. De mobiele werfzones van de nutsmaatschappijen nemen telkens één rijstrook in. Hierdoor geldt ter hoogte van de werfzone beurtelings verkeer dat door verkeerslichten wordt geregeld.  Het verkeer op de N449 wordt dus sowieso gestremd en daarom is elke maatregel om verkeer via de gewestweg te ontraden of te weren het overwegen waard.