Antwoorden op vragen gemeenteraad  DONDERDAG 1 JUNI te 19u30 in cultuurhuis Safarken.

Vraag raadslid Sabine De Frenne  : vergunning aanleg parkeerplaats in voortuin 

Wie een bepaald gedeelte van zijn voortuin wil omvormen tot parkeerplaats dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.  In bepaalde gedeeltes van Wachtebeke, vb. de Warandewijk, wordt hiervan regelmatig gebruik gemaakt.   Klopt het dat het gemeentebestuur overweegt de regels aan te passen ?  Indien ja, enkel voor de Warandewijk ?  Of voor gans Wachtebeke ?  

Antwoord schepen Rudy Van Vlaender: 

Er is ons geen enkele aanleiding bekend waarom de inrichtingsbepalingen voor voortuinen,  die sedert 2015 van kracht zijn,  zouden moeten wijzigen. Deze richtlijnen blijven onverminderd van toepassing

Vraag raadslid Rudy Van De Velde: STAVAZA bushokje en haag 

In de gemeenteraad van februari hebben we een vraag gesteld in verband met eventuele onderhoudswerken door gemeentepersoneel op private gronden.  Het ging onder andere over een haag in de Molenhoek.  In uw antwoord stelde U dat U de landmeter TECCON ging inschakelen om vast te stellen indien die haag al dan niet op openbaar domein staat.  We hebben gehoord dat de landmeter intussen is langsgekomen.  Wat is het resultaat van het onderzoek?

Antwoord raadslid Linda Van Himme:

Er is de gemeente op 12/05/2017 een proces-verbaal van opmeting van perceel ‘2de Afd., Sie B, nr.2366b bezorgd. Daaruit blijkt dat de haag aan de rand van het betreffende perceel volledig op openbaar domein staat.

Vraag raadslid Ireen De Pauw: 

STAVAZA herstel buurtweg tussen Muishoeken en Bosstraat In februari hebben we hierover nog een vraag gesteld en in uw antwoord verwees U ernaar dat de eenzijdige wijziging van het traject door de eigenaar negatief werd geadviseerd door de provincie.  Er zou op korte termijn een plaatsbezoek volgen met opmaak van een technisch verslag.

Wat is de STAVAZA in dit intussen al jarenlang aanslepend inbreukdossier  ?  Met andere woorden, welke maatregelen zullen er op korte termijn genomen worden om te garanderen dat het herstel van deze buurtweg zo snel mogelijk wordt uitgevoerd ?

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

De gemeente is zeker van plan werk te maken van buurtweg 29. Er is reeds een bespreking geweest met VZW trage wegen en blijkt dat de gemeente het volle recht en de plicht deze weg toegankelijk te maken.

Eerst wordt nog een vergadering gepland met alle betrokken partijen, gemeente, eigenaar, provincie en vzw trage wegen waarop de verdere acties zullen besproken worden. De provincie heeft de aanvraag tot verplaatsen van buurtweg 29 verworpen zodat het oorspronkelijk tracé behouden blijft.

Vraag raadslid Etienne Fermont : 

Nieuwe verkeerssituatie Overslagdorp -Nederland / Overslagdorp België 

De nieuw gecreëerde verkeerssituatie – verplicht stoppen indien men van Nederland komt is een verbetering. Er worden nog allerlei opmerkingen gemaakt door de weggebruikers, allicht komen die ook ten gehore van het gemeentebestuur. Wij merken op dat de doorgang voor fietsers rechts van de proefopstelling eerder smal is. Bij de definitieve inrichting zou het toch de bedoeling moeten zijn dat de fietsers voldoende ruimte krijgen om rechtdoor  te fietsen en niet de gevormde bocht voor de auto’s moeten meevolgen. Kan daar aandacht aan gegeven worden aub?

Antwoord schepen Rudy Van Vlaender: 

De komende weken blijft de proefopstelling nog staan zodat een gedegen evaluatie mogelijk is. Daarbij is het onze betrachting om ook rekening te houden met het advies van de verkeerskundige van de politiezone die nog een paar weken afwezig is.