Vraag raadslid Sabine De Frenne: aanvraag nieuwe grafconcessie

Via het e-loket kun je een grafconcessie verlengen of stopzetten. Een nieuwe concessie aanvragen via het e-loket  is echter niet voorzien. Waarom niet ?   

Kan de website voor dit thema worden opgefrist? Op dit moment is deze webpagina vrij onduidelijk met bvb. verouderde informatie, tegengestelde informatie,…  

Antwoord Schepen Jacques De Smet:

De website is inderdaad aan een grondige opfrisbeurt toe en het updaten van gegevens alsook aan een uitbreiding van de mogelijkheden van het e-loket. Er is een procedure lopende om een diensthoofd burgerzaken aan te werven zodat de aangehaalde problemen in de toekomst worden opgelost.

Vraag raadslid Etienne Fermont: budget herbestemming kerk Overslag

Na de zomer zou er een gedragen voorstel uit de bus moeten komen, na het doorlopen van het participatietraject met Kerk in het Midden, om de kerk van Overslag te herbestemmen. Hiervoor werd nog geen budget voorzien. Zijn hierover echter al afspraken gemaakt in het college? Hoeveel budget wordt er gedacht te voorzien? Heeft het bestuur een plafondbedrag in gedachten? Of kortom, hoeveel wil het bestuur aan de herbestemming spenderen (ongeacht het voorstel)?

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

We hebben eerder al gewezen op de wettelijk procedure die dient gevolgd te worden bij de herbestemming van een kerk. De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk van Overslag wordt pas midden van 2019 onttrokken aan de eredienst.  In eerdere gemeenteraden hebben we reeds uitgebreid de procedure geschetst die daaromtrent dient gevolgd te worden. Bij een herbestemming moeten de roerende goederen eerst een nieuwe plek vinden binnen de fusiekerk. Er moet dus een formele overdracht plaatsvinden van deze goederen. Ook voor het kerkgebouw dient een vastgelegde procedure gevolgd. 

Nadat op het einde van het lopende participatietraject één of meerdere herbestemmingsideeën zijn geformuleerd blijft de kerk nog tot midden volgend jaar haar huidige bestemming behouden.  Gemeente en kerkbestuur kunnen in het voorjaar van 2019 een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. 

Het Projectbureau onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt.  De projectbegeleider komt met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau ter plaatse. Samen met de lokale projectgroep werkt deze begeleider stapsgewijs een omstandig en budgettair becijferd voorstel uit. Zodra alle plannen en gegevens er zijn en de studie effectief kan starten, bedraagt de tijd om tot conclusies te komen ongeveer zes maanden.

De financiële kost voor deze begeleiding bestaat uit 2 delen :

De opdrachtgever betaalt een tussenkomst in de begeleiding van het traject door het Projectbureau. Deze tussenkomst is vastgelegd op 1.500€ (excl. BTW).

De factuur van het ontwerpbureau. Elk dossier wordt toegewezen aan een ontwerpbureau dat hiertoe is aangesteld binnen een raamovereenkomst op Vlaams niveau. Het gaat om een vooraf vastgelegd forfaitair bedrag. Afhankelijk van de aard van de opdracht of het gebouw kan dit gaan om € 14.000, € 18.000 of € 22.000  (excl.BTW).  In de meeste gevallen subsidieert de Vlaamse Overheid het onderzoek (30% voor niet-beschermde kerken, 80% voor de beschermde kerk). 

Als suggestie voor de volgende bestuursploeg kunnen we dus meegeven in 2019 een budget te voorzien van 28.500 euro, waarvoor ongeveer 8.000 euro subsidie kan worden aangevraagd. 

Vraag van Dhr. Dirk Van De Genachte:

Het herstel van de halfverharde weg tussen de Bovenhoek en de Brandstraat is voor mij en andere bewoners in mijn straat stilaan een nachtmerrie geworden.

De in 2016 uitgevoerde freeswerken hadden slechts weinig effect want de putten in het wegdek kwamen in een mum van tijd terug. 

De werken van een maand terug zijn een echte drama geworden, in plaats van een oplossing worden we ineens geconfronteerd met afval en ook heel wat glas. 

Voor de aanvoer van de het zogenaamde gebroken betonpuin die zou vermengd worden met de bestaande ondergrond hadden we nog geen last gehad van afval of glas. 

Nu wachten we al meer dan een maand op een dringende oplossing. 

De ploegbaas was op vakantie en de uitvoerder van de werken beweert blijkbaar dat het glas en afval er voorheen al in de grond zat. 

Intussen hebben we wel al twee platte banden gehad in ons “glazen straatje” en een dringende oplossing is nog niet in zicht. 

In 2015 heb ik ook melding gemaakt van overhangende takken over dit traject die de doorgang zwaar belemmeren.  Ook dit probleem is  maar na 30 maanden opgelost hoewel het GAS-reglement hier een pasklare oplossing voorzag. 

Mijn vragen: Wat zal er exact in de komende dagen gebeuren om onze straat duurzaam te herstellen alsook alle afval en glas te verwijderen ?  

Ik wil er ook op wijzen dat het cementstof erge hinder veroorzaakt. 

Welke lessen worden er getrokken naar de toekomst om dit soort problemen inzake uitvoering van de werken en gebrekkige communicatie te voorkomen ?  Vb. geen actie wanneer ploegbaas met vakantie is, tijdig verwittigen van de omwonenden, correcte signalisatie plaatsen, korter op de bal spelen bij controle van de werkzaamheden en de gebruikte materialen,…

Vraag van Dhr. Sven Seyssens:

Ik zou graag op de gemeenteraad volgende week een klein momentje krijgen om iets te kunnen zeggen over de heraanleg van onze straat, zijnde Bovenhoek Overslag. 

Deze werken waren/zijn niet zoals het moet en wij hebben hier veel overlast, ook lichamelijk. 

Antwoord Schepen Jacques De Smet (antwoord op beide vragen samen):

Werken zijn uitgevoerd voor het verlof van de werkleider. De bewoners zijn op voorhand met een brief van de aannemer verwittigd en persoonlijk aangesproken geweest. De werkleider van de gemeente is tijdens en buiten de werken meerdere keren ter plaatse geweest en heeft vastgesteld dat de signalisatie correct was geplaatst en de werken conform het bestek zijn uitgevoerd. De stukjes glas zijn opgenomen als opmerking in de voorlopige oplevering en zullen indien nodig verder verwijderd worden.