Vraag raadslid Sabine De Frenne  : Ratten in de Merelstraat Warandewijk 

Er is het vermoeden bij omwonenden dat er problemen zijn met de riolering van de Merelstraat omdat er heel veel ratten uitkruipen.  Kan dit eens bekeken worden ? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Dit is reeds bekeken door mijzelf samen met de technische buitendienst. Er is op de aangewezen plaats een put gemaakt en vastgesteld dat daar kapotte rioolbuizen zitten. Aan de rioolbeheerder (watergroep) is gevraagd dit euvel zo spoedig mogelijk te herstellen.

Vraag raadslid Ireen De Pauw: Heraanleg bomen in de Bosstraat

De bomen in de Bosstraat zijn intussen al een aantal maanden geleden gerooid.  In Nederland gebeurt het rooien, het frezen van de wortels en de heraanplant van bomen in een tijdspanne van enkele weken.   In de Bosstraat is dat niet het geval.  Zal de gemeente deze herfst de bomen nog heraanplanten ?  

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

De bomen die door de gemeente gekapt zijn, zijn vorige winter reeds heraangeplant. Wel zijn er enkele bomen gekapt door een privépersoon welke nog niet heraangeplant zijn. Deze krijgen een aanmaning dit alsnog te doen. Dit wordt nu opgevolgd door onze halftijdse milieuambtenaar die hiervoor niet voldoende tijd beschikbaar heeft. In de toekomst zou dit moeten verbeteren wanneer er een  handhavingsambtenaar wordt aangesteld.

Vraag raadslid Sabine De Frenne : Afsteken van boorden graskanten en maaien hoog onkruid

In de kleine landeigendom alsook andere werden de boorden afgestoken om toe te laten dat het water vlot wegloopt van de weg of fiets- en voetpaden.  

Idem met maaien van graskanten en onkruid.  Op sommige plaatsen gebeurt dit prima maar op andere plaatsen (vb. Axelsvaardeken aan oversteek fietssnelweg) niet.  

In welke mate wordt dit systematisch bekeken voor gans Wachtebeke ?  Zit de opvolging  in het onderhoudscontract met de onderaannemers of dienen problemen te worden doorgeven aan de gemeentediensten ? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

De overgroeiende graskantjes werden in februari 2017 in de Bloemenwijk en het Statiekwartier inderdaad verwijderd.

Als de weersomstandigheden, de planning en het personeelsbestand dit toelaten zijn dit de kleinere werkjes die kunnen uitgevoerd worden door eigen personeel tijdens de winterperiode, maar niet prioritair.

Het maaien van de bermen gebeurd tweemaal per jaar de eerste beurt rond 15/06 en de tweede rond 15/09 door een externe firma. Men mag maaien vanaf bovenvermelde periodes maar dit zal bepaald worden door de lengte van het gras. Indien het gras nog niet lang is dan kan dit een week of twee worden uitgesteld. Zeker bij de laatste maaibeurt heeft dit als voordeel dat we netjes de winter kunnen ingaan en dat er in het voorjaar niet zo snel moet gemaaid worden.

Het gras langs het fietspad op de oude spoorwegbedding (Axelsvaardeken-Moerbeke) staat nu langer omdat de eerste maaibeurt niet is uitgevoerd. Dit kwam omdat het toen nog niet voorlopig was opgeleverd en de provincie had nog geen beslissing genomen i.v.m. het onderhoud. Normaal gesproken zal dit deze week gemaaid worden en vanaf maandag de rest van het grondgebied Wachtebeke.

Problemen kunnen te allen tijde gemeld worden, acute problemen zullen dan ook snel aangepakt worden.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde   : Compensatie landbouwgronden  RUP recreatie en bedrijventerrein Walderdonk 

In het advies van Ruimte Vlaanderen met betrekking tot  het RUP recreatie werd volgende opmerking geformuleerd:

“Uit de alternatievenafweging blijkt dat diverse woonuitbreidingsgebieden niet weerhouden worden voor recreatie. Het GRS voorziet tevens dat deze woonuitbreidingsgebieden niet moeten worden aangesneden. Deze gebieden zijn ook niet nodig voor woningbouw.

Voorliggend RUP leidt tot bijkomend aansnijden van agrarisch gebied en dit naast het agrarisch gebied dat eerder al werd herbestemd voor de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein.

Het is wenselijk om een eventuele herbestemming van de woonuitbreidingsgebieden naar een open ruimtebestemming mee te nemen in het programma van de merscreening. Dit kan dan dienen als planologische compensatie voor het eerder verloren gegane agrarisch gebied.”

We lezen in de toegevoegde documenten bij agendapunt 1 van vandaag  dat de gemeente Wachtebeke deze opmerking naast zicht neerlegt op basis van volgende argumentatie:

“De omzendbrief RO/2010/01 ‘Ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn’ neemt als algemeen uitgangspunt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Onderhavig RUP is niet gelegen in “herbevestigd agrarisch gebied”, maar binnen een “actiegebied”. Een planologische compensatie is hier dan ook niet aan de orde.”

We hebben hierover volgende vragen :

Werd dit tegenargument voorgelegd en aanvaard door de bevoegde instantie ? 

Indien ja, kan U dit aantonen (mail, brief) ?

Indien neen, waarom niet ? Hebt U, in geval de tegenargumentatie niet wordt weerhouden, een planologische compensatie voor ogen ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Naar aanleiding van de plenaire vergadering van 28/10/2016 formuleerde de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar eerder volgend advies betreffende het RUP recreatie;

“Gezien het plangebied aansluit bij het bestaande sportpark in het hoofddorp Wachtebeke, de behoefte wordt onderbouwd en de stedenbouwkundige voorschriften een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling op het oog hebben zijn er geen inhoudelijke bezwaren tegen het RUP. Wel maken we voorbehoud voor het verlies aan landbouwgrond dat minstens op termijn zal moeten gecompenseerd worden door andere herbestemmingen. We herinneren in dit verband de gemeente aan haar engagement om een RUP op te starten voor de compensatie van het verlies aan landbouwgrond n.a.v. het RUP voor het lokaal bedrijventerrein. Door de hier voorgestelde herbestemming gaat er bijkomend 4,75 ha aan landbouwgrond verloren. Dit zal in rekening moeten worden gebracht bij de opmaak van dit compensatie-RUP.”

 Het gemeentebestuur is er zich terdege van bewust dat het,  op basis van de vigerende regelgeving,  op termijn nodig is een compensatie-RUP op te stellen. Het is de gemeenteraadsleden bekend dat een dergelijke actie niet is opgenomen in de beleids- en beheercyclus en dus uiteraard ook niet in het meerjarenbudget van deze legislatuur.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde : Criteria betoelaging  en andere steun sportclubs.

Dat sportverenigingen ondersteuning krijgen in hun werking is niet meer dan normaal op voorwaarde dat een consistent en transparant beleid wordt gevoerd.   Op vandaag zien we de bomen niet meer in het bos.  Enkele voorbeelden :

de ene vereniging moet een renteloze lening aangaan om te investeren en voor de andere vinden we die investering direct of indirect  op het budget (kunstgrasveld, onderhoudskost voetbalterrein, vrijstelling van huur gedurende meerdere jaren).

Voor de subsidies van de sportverenigingen is er een beperkte pot die, op basis van een reglement, wordt verdeeld.  Anderzijds zien we in de subsidies van 2017 een bijkomend bedrag van 7.272 euro ingeschreven als subsidie voor sk Wachtebeke.

Onze vragen:

Kan U uitleggen wanneer de gemeente zelf instaat voor de kosten van investeringen voor sportclubs en wanneer sportclubs die zelf moeten financieren al dan niet met behulp van renteloze leningen ?

Kan U verklaren waarom er naast de klassieke te verdelen subsidiepot nog andere (bijkomende ?) subsidies worden toegekend aan een bepaalde vereniging ? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

De regels voor het aangaan van een renteloze lening zijn duidelijk gesteld in het gemeentelijk reglement. Het subsidiereglement is ons inziens duidelijk en transparant.

De voetbalclub heeft in overleg met gemeentebestuur de oude terreinen verlaten in ruil voor het verkrijgen van nieuwe voetbalpleinen. De ontwikkeling van het ‘oude’ voetbalplein is voor de gemeente een financieel positieve zaak.

Bij de bouw van de nieuwe site is één en ander mis gegaan. Zowel bij de gebouwen als bij de terreinen zijn serieuze tekortkomingen vastgesteld, deze zijn op dit ogenblik nog steeds voorwerp van een lopende rechtszaak. Wat betreft de gebouwen zijn de nodige inspanningen reeds geleverd opdat de huurder het volle genot kan krijgen. Vanaf 2017 worden de huurgelden dan ook betaald. 

Wat betreft de terreinen is er nog geen oplossing. De terreinen, zoals deze op dit moment aangelegd zijn, zijn niet onderhoudbaar op een normale wijze. Zo zijn de noodzakelijke diepteprikkingen niet mogelijk waardoor er geen beluchting mogelijk is. Hierdoor lopen de normale onderhoudskosten hoog op.

De gemeente zal instaan voor het onderhoud zolang de pleinen niet hersteld zijn zoals het hoort.  Dit is het bedrag waarover u het heeft.

De klassieke te verdelen subsidiepot (€ 8 700 subsidie sport, €1500 infrastructuur, €6000 beleidsprioriteit 2) wordt verdeeld op basis van het reglement. Elke sportvereniging vertegenwoordigd in de sportraad kan hier een subsidiedossier voor indienen.

Vraag raadslid Ireen De Pauw: Bevraging woonuitbreidingsgebieden

Deze zomer werd een bevraging gedaan door het kabinet van Min. Schauvlieghe aan alle Vlaamse steden en gemeentes waaruit blijkt dat ca. 1/3de van de woongebieden kan worden geschrapt.  

Wat heeft de gemeente Wachtebeke geantwoord op deze bevraging ?   Graag enige toelichting bij het antwoord (welke zones schrappen, welke niet schrappen, welke nog verder te onderzoeken).  

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender (Samen met vraag 8 van de CD&V):

Het standpunt dat door het schepencollege in de zitting van 3/07/2017 werd ingenomen, en werd doorgestuurd aan het kabinet van Mw. Schauvliege,  komt overeen met het antwoord dat een paar maanden voordien reeds in de gemeenteraad is verduidelijkt. 

Het oostelijk gelegen woonuitbreidingsgebied wenst het gemeentebestuur op termijn te ontwikkelen voor woningbouw. Aan het woonuitbreidingsgebied in het noorden van de dorpskern wordt geen prioriteit gegeven. Om eventuele toekomstige ontwikkelingen evenwel niet te hypothekeren hanteerde het schepencollege een antwoordoptie die in een mail van 19/06/2017 werd gesuggereerd  door het kabinet van minister Schauvliege aan de VVSG. Voor het betreffende gebied is gemeld dat er op dit moment nog geen uitsluitsel is over het al dan niet ontwikkelen