IDM EN DE GEMEENTEWACHTEBEKE SCHENKEN 4.599EURO AAN DE STRIJD TEGENKANKER.

(WACHTEBEKE, 19 DECEMBER) -

De actie Vergroot De Hoop heeft dit jaar10.000 chemotherapieën kunnen realiserendoor taxussnoeisel in te zamelen en daarmedicatie tegen kanker van te maken. IDM enhaar gemeenten hebben daar een aanzienlijkaandeel in gehad. Dankzij hun taxusinzamelingkan een opbrengst van 4.599 EUR geschonkenworden aan ‘De LIEving’, een project van hetkinderkankerfonds dat door de gemeenteWachtebeke werd geselecteerd.

maken en dus evenveel mensen met kankerdaadwerkelijk geholpen.

Met het snoeisel dat binnengebracht werd inde recyclageparken van de IDM-gemeenten ishet doel weer een  inke stap vooruit geholpen.Vergroot de Hoop zorgt immers niet enkel voorde basisstof voor medicatie, maar doneert ooknog per kubieke meter ingezamelde taxus eenbedrag.

De actie Vergroot De Hoop, verklein de Kankerzamelt nu al voor het elfde jaar op rij snoeiselin dat als grondstof dient voor medicatie tegenkanker. In die periode heeft de organisatieal 60.000 chemotherapieën mogelijk kunnen

Ieder jaar kiest een andere IDM-gemeente eengoed doel waarnaar de opbrengst gaat. Dit jaarwas het de beurt aan de gemeente Wachtebeke.Een cheque ter waarde van 4.599 EUR werdoverhandigd door Burgemeester Rudy VanCronenburg en Voorzitter van IDM Piet Penneman.

Piet Penneman: ‘Ook dit jaar hebben de IDM-inwoners massaal hun best gedaan om huntaxushagen te knippen en het snoeisel binnente brengen. Zo kunnen we opnieuw een mooi

bedrag schenken dat in dezelfde lijnligt als de voorgaande jaren’.

‘We zijn blij dat we dit jaar onssteentje hebben kunnen bijdragen. Degemeente Wachtebeke koos ervoorom het geld te schenken aan de speel-en opvangruimte de LIEving, eenproject van het Kinderkankerfondswaar broers en zussen van ziekekindjes of kinderen van zwaar ziekeouders in een gezellige omgevingkunnen spelen, huiswerk maken,eten en rusten, ... net zoals thuis.Want ook dat zijn noden wanneer jegetroffen wordt door kanker’ aldusRudy Van Cronenburg, Burgemeestervan de gemeente Wachtebeke.