Antwoorden op vragen gemeenteraad  DONDERDAG 1 JUNI te 19u30 in cultuurhuis Safarken.

Vraag raadslid Etienne Fermont :

Part-time archivaris Er zijn mensen die interessant opzoekingswerk aan het verrichten zijn i.v.m. het verleden van Wachtebeke. Daarvoor is de toegang tot bepaalde documenten noodzakelijk . De Wachtebeekse archiefkelder is gesloten om veiligheidsredenen. Toegang tot de kelder onder begeleiding is niet toegestaan, ook al weten de opzoekers perfect de betrokken documenten liggen ( het gemeentepersoneel is daarvan niet op de hoogte ). Er is een oorstel van de gemeente om de vrijwilliger die werkt voor de gemeente in te schakelen als tussenpersoon, maar dat is organisatorisch verre van evident. De oplossing is dat een part-time archivaris wordt aangeworven. Naar we vernomen hebben is men daar in het schepencollege reeds over akkoord ( één en ander kan verlopen via Komeet?) . Kan het aanwerven van de part-time archivaris bespoedigd worden?

Antwoord burgemeester Rudy Van Cronenburg : 

over een degelijk archief beschikken is een noodzaak voor een degelijk bestuur. Het is ook een verplichting. We zijn met de gemeente nu een paar jaar bij de 14 gemeenten van het Meetjesland aangesloten.

Veneco/Meetjesland geeft ons de mogelijkheid om een deeltijdse archivaris te verkrijgen via de ocmw vereniging : Meetjeslandse zorgband, Via deze methode moeten we niet zelf op zoek naar een halftijdse of voltijdse archivaris. Voorzien is dat Wachtebeke (Gemeente /ocmw) over 0,2 VTE zou beschikken. In het begin iets meer om de achterstand op te halen. We hopen in het najaar van deze dienst te kunnen gebruik maken. Voordeel beperkte kosten en toch kwaliteitsvolle archivering. Wat de veiligheidscontrole betreft bij inzage van het archief door bezoekers zijn we verplicht door de overheid om een strikte procedure te volgen. het archief moet afgesloten zijn, men moet zich melden en aangeven welke documenten men wil inzien en die documenten worden dan ter inzage gelegd door het personeel.

Vraag raadslid Etienne Fermont: Dorp – afgewerkte fase 2

Ons Dorp ( fase 2) is quasi volledig afgewerkt en dit zoals verkondigd tegen een snel tempo. We kunnen spreken van een positief totaalresultaat. Hier en daar horen wij toch allerlei opmerkingen en heel waarschijnlijk hebben jullie er ook al gehoord.

Indien gebreken of te verbeteren situaties zich voordoen, moet er dan gewacht worden tot de oplevering van de werken gebeurd is? (cfr Dr. Jules Persynplein) Wanneer wordt de oplevering voorzien ?

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Bij het beëindigen van de werken einde mei is er een rondgang gebeurd waarop alle fouten(jes) genoteerd werden. De aannemer zal dit zoveel mogelijk in orde brengen tegen de voorlopige oplevering die in de loop van de maand augustus voorzien is. Aan het oorspronkelijk goedgekeurde concept kunnen geen wijzigingen aangebracht worden tot na de definitieve oplevering die binnen 2 jaar zal gebeuren.

Vraag raadslid Sanne Alexander:Stand van zaken bewegwijzering Puyenbroeck

Eerder vroegen we al aan het gemeentebestuur of ze hun invloeden konden gebruiken om de bewegwijzering naar Puyenbroeck ook zo te plaatsen dat niet alle verkeer via het Dorp wordt gestuurd, maar eveneens via Kalvebrug. Hoe staat het hiermee? Heeft het bestuur hier iets kunnen betekenen of vooruitgang geboekt?

Antwoord

Sinds de start van riolerings- en wegenwerken in de Persijzerstraat in Lochristi is er een duidelijk waarneembare verhoging van de verkeerintensiteit via Stenenbrug en Kalvebrug. De werken in Lochristi duren tot het voorjaar van 2018. Gezien de onconfortabele situatie van fietsers langsheen Kalvebrug is het op dit moment niet verstandig nog meer voertuigen via deze route naar het domein te loodsen.

Vraag raadslid Sanne Alexander: DRINGEND: Plan-MER R4

Momenteel loopt de plan-MER omtrent het milieueffectenonderzoek naar de aanpassingen aan de R4 ter hoogte van Zelzate op z’n einde. In het onderzoek werd echter geen alternatieve route meegenomen naar het containerpark te Zelzate. Het verkeer richting en van recyclagepark gaat nu maar al te vaak doorheen de Kanaal- en Sint-Stevensstraat. Dit zorgt voor de nodige overbelasting, verstropping en moeilijke doorvloeiing van het verkeer aldaar. Het lopende onderzoek naar de aanpassing van de R4 is een uitgelezen kans om hier iets aan te doen en onze stem te laten horen. We vragen daarom ook aan het gemeentebestuur om een (gelijkaardige) brief zoals in bijlage te bezorgen aan de MER-dienst, aangezien deze een alternatieve route aankaart via de Stekkerweg (die dan uiteraard zal moeten worden aangepast/verbreed/...). Het lijkt onze fractie een zeer goed alternatief voor een vlotte doorstroom van het verkeer vanuit en naar Wachtebeke naar en van het recyclagepark. Graag willen we dan ook dat het bestuur dit steunt en dergelijk schrijven bezorgt aan de MER-dienst voor 31 mei 2017 (!). Daar de gemeenteraad na deze datum ligt, hadden we dan ook bij wijze van antwoord op deze vraag, vernomen of het bestuur dit alternatief steunt en dan ook een schrijven heeft bezorgd aan de MER-dienst.

In de kennisgevingsnota van het project-MER staat, m.b.t. de herinrichting van de doortocht Zelzate, vermeld dat: “Voor de straten die afgesloten worden van de R4/N423 (o.a. de Sint-Stevensstraat) zal gezocht worden naar een alternatieve ontsluiting”. Tevens wordt in de nota duidelijk gestipuleerd dat de herinrichting van de doortocht in Zelzate geen deel uitmaakt van het lopende project-MER. Het ontwikkelingsscenario van de doortocht in Zelzate is de algehele bevoegdheid van het gemeentebestuur van onze buurgemeente. Ons college respecteert in deze het legitiem recht van het bestuur van Zelzate.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft wel een advies geformuleerd omtrent de knooppunten O4 en O4bis, waarbij de duidelijke voorkeur voor variant 8tris als ontsluiting van Wachtebeke werd gemotiveerd.