Vraag raadslid Sanne Alexander: Maaien bermen 

Vanaf 15 juni mogen de bermen gemaaid worden, conform het bermdecreet. We merken dat er al her en der gemaaid is, toch zijn er nog veel plaatsen waar dit dringend nodig is voor de veiligheid, zeker nu de 15de juni al even achter ons ligt. Welke bermen krijgen prioriteit, is er een lijst en wordt die gevolgd, wat met timing?

Antwoord Schepen Jacques De Smet:

Enkele dagen na 15 juni is reeds gestart met het maaien van de bermen.

Eerst wordt 1 meter langs de wegen gemaaid met afvoer, dit duurde 4 dagen voor de ganse gemeente, zodat het niet nodig is hier prioriteiten vast te leggen. Daarna worden de resterende stroken gemaaid zonder afvoer.

Enkel indien de verkeersveiligheid bedreigd wordt kan er vroeger gemaaid worden, dit was dit jaar niet nodig.

Vraag raadslid Etienne Fermont: Snelheidsbeperkingsmaatregelen Ramonshoek  

Zou men bij de aanleg van de nieuwe weg Ramonshoek-Overslag  een snelheidsremmende structuur kunnen  aanbrengen in de bocht ter hoogte van de huizen met nrs  76 – 78 – 80 -  82? Het is voor de bewoners van de aangehaalde huizen heel moeilijk om het aankomend verkeer tijdig op te merken bij het verlaten van hun perceel .( Het betreft zowel het verkeer komende van Overslag als dat van Ramonshoek.)

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

Zoals duidelijk werd in het wegenisdossier van Ramonshoek,  dat tijdens deze gemeenteraad unaniem is goedgekeurd,  worden er in de ‘zone 70’ gescheiden fietspaden aangelegd. Daardoor wijzigt het straatbeeld zoals we dit nu waarnemen ter hoogte van de vermelde huisnummers en zodoende zal ook het verkeer uit de richting van Overslag duidelijker waarneembaar zijn voor bestuurders die de weg oprijden vanaf de opritten aan de binnenzijde van de bocht.

De volgende dagen wordt ter hoogte van de betreffende bocht een haag verwijderd. Deze ingreep vormt een eerste stap in het creëren van een betere zichtbaarheid.

Vraag raadslid Ireen De Pauw : STAVAZA onkruidbestrijding wegen, fiets- en voetpaden 

In november 2014 hebben we U hierover al eens ondervraagd.    We hadden toen een zomer met heel weinig onderhoud achter de rug.    U heb toen verwezen naar het verbod op gebruik van pesticiden maar ook beloofd in 2015 en later het probleem aan te pakken (uitzoeken welke producten wel nog mogen gebruikt worden , nieuwe technologieën gebruiken en daarvoor het nodige budget voorzien,…).    

In de vakbladen lezen we dat er steeds betere machines op de markt zijn die efficiënt kunnen ingezet worden voor duurzame onkruidbestrijding (infrarood, thermische schok, warm water,…).    Vooral Nederland is een voorloper hierin. 

We zijn nu 2,5 jaar verder.  Graag een STAVAZA over de onkruidbestrijding in Wachtebeke ?  

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Door het verbod op het gebruik van pesticiden is uitvoerig naar alternatieven gezocht. Meerdere firma’s hebben demo’s gegeven en ook in andere gemeentes is geïnformeerd geweest. De technische dienst is tot het besluit gekomen dat de mechanische onkruidbestrijding met staalborstels de beste oplossing biedt. Zo is de firma Aquamella aangesteld om het wegennet te onderhouden, de eigen mensen hebben ook aangepast materiaal en onderhouden voornamelijk het dorp, omgeving kerk, gemeentehuis, cultuurhuis …

Vraag raadslid Rudy Van De Velde: verdere stappen masterplan RUP-recreatie   

In de gemeenteraad van april hebben we aangedrongen op een grondiger informatie- en consultatieproces bij het opstellen van het masterplan RUP recreatie.  

In het CBS-verslag van 8 juni lezen we : “Als volgende stap in de afwerking van het RUP-recreatie wordt, in samenwerking met Veneco, begin september een workshop georganiseerd waarop een afvaardiging van de buurtbewoners wordt uitgenodigd, enkele verantwoordelijken van de voetbalclub en de ruitervereniging, iemand van vzw Trage Wegen, de sportfunctionaris, de stedenbouwkundig ambtenaar en het CBS. “

“ Een paar dagen later wordt door Veneco een definitief masterplan voorgelegd. Dit plan wordt aan de ruime bevolking getoond tijdens een infovergadering, welke zal plaatsvinden vóor de definitieve aanvaarding van het RUP door de Gemeenteraad. “

Ik heb hierover volgende opmerkingen en vragen : 

In het hierboven aangehaald werkingsproces is de rol van de oppositie in de gemeenteraad beperkt tot het goedkeuren of afkeuren van de definitieve plannen.  De meerderheid daarentegen, via het CBS, mag wel actief participeren in de workshop ?  Kan dit a.u.b. aangepast worden ? 

Hoe zal de afvaardiging van de buurtbewoners samengesteld worden ?   

Op de website van Veneco lezen we dat het ook de ambitie is het bijkomend voetbalterrein als “evenementenweide” te gebruiken.   Dat is tot nu toe onderbelicht gebleven.   Kan je toelichten welke evenementenbehoeftes hiermee zullen afgedekt worden ?  Onder evenementenweide denkt iedereen immers direct aan fuiven of festivals.   

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Tijdens het openbaar onderzoek heeft het schepencollege reeds toegezegd dat er een infovergadering zal georganiseerd worden vóór het RUP in de gemeenteraad wordt geagendeerd. Dit standpunt is door het college in de gemeenteraad van eind april herhaald. Deze infovergadering staat gepland op maandag 18 september. In voorbereiding daartoe wordt op 6 september een workshop georganiseerd waarbij een delegatie van omwonenden, sportverenigingen en diverse diensten zullen brainstormen over een wenselijke en haalbare inrichting van de sportsite. Ook van elke politieke fractie in de gemeenteraad wordt een vertegenwoordiger uitgenodigd.

De inwoners ontvangen een uitnodiging voor de infovergadering en kunnen tevens hun belangstelling meedelen om te participeren aan de workshop. De geïnteresseerden melden zich aan bij Veneco en een team van experten selecteert daaruit de inwonersdelegatie.

De informatie op de site van Veneco hanteert nog steeds de terminologie zoals verwoord in de voorlopige goedkeuring van het RUP dat unaniem door de gemeenteraadsleden is goedgekeurd op 22/12/2016. De toelichting die daarbij werd verstrekt bleek,  gezien de unanimiteit,  voor alle raadsleden glashelder en ondubbelzinnig.