Vraag raadslid Rudy Van De Velde: Gemeenterapport Wachtebeke 

In het recent gepubliceerd gemeenterapport krijgt Wachtebeke van haar inwoners een ondermaatse score, in vergelijking met andere gemeentes, op bijna alle bevragingen die te maken hebben met de zwakke weggebruikers :

•    voldoende openbaar vervoer (56% oneens – Vl. Gemiddelde = 24% oneens ) ;

•    veilig fietsen in de gemeente (42% oneens – Vl. Gemiddelde = 28% oneens) ;

•    veilig verplaatsen voor kinderen (54% oneens – Vl. Gemiddelde = 42% oneens) ;

•    voldoende fietspaden (44% oneens- Vl. Gemiddelde = 36% oneens) ;

•    fietspaden in goede staat (49% oneens – Vl. Gemiddelde = 32% oneens);

•    voetpaden in goede staat (44% oneens-  Vl. Gemiddelde = 29% oneens).

Een tweede opvallende negatieve score in het rapport is de “tevredenheid over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente” waar 37% aangeeft niet zo tevreden te zijn vs. 7% Vlaams gemiddelde. 

Mijn vragen: welke conclusies trekt het bestuur uit deze aandachtspunten? Zijn jullie het eens dat in toekomstige investeringsplannen meer aandacht worden opgebracht voor die zwakke weggebruikers? vb. ook veilige fietsvoorzieningen in dorpskern, in verkavelingen voetpaden niet vergeten zoals bvb. in De Bergen, …

Antwoord Burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

Het rapport is een interessant instrument om beleid bij te sturen of te bestendigen. Het is geen absolute waarheid, want het is een mengeling van werkelijke gemeten cijfers  en de andere cijfers in het rapport zijn enkel cijfers die enkel meningen geven van inwoners, perceptie dus . Geen probleem mee. 

Maar het spreekt vanzelf dat we erg tevreden zijn met het resultaat dat onze gemeente Wachtebeke haalt. Zowel bij de echte cijfers als bij de perceptie.

We komen van ver. 7 à 8  jaar geleden zaten we nog onderaan in de rangorde van Vlaamse gemeenten, nu scoren we heel goed, men moet maar eens vergelijken met de resultaten van de omliggende gemeenten.  

We scoren in reële cijfers heel goed inzake groei van het aantal inwoners.  

Bijzonder trots zijn we op de zeer hoge score die we halen inzake  de waardering van onze inwoners betreffende  communicatie, participatie en algemene tevredenheid over de inspanningen die gedaan worden om de inwoners te betrekken bij het beleid.  

Ook zegt 89%  zeer tevreden te zijn om in Wachtebeke te wonen. 85% wil zeker niet verhuizen.  

De cijfers die je citeert over verkeer zijn minder goed, logisch we komen van ver. Daar wordt dan ook werk van gemaakt. Voor deze bestuursploeg aantrad  hadden we in Wachtebeke 2 fietspaden: Molenhoek-Kalve en Papdijk. 

Wat is er ondertussen gebeurd of is lopende?  

1.    Fietspad van Warande naar dorp, 

2.    De 2 trajecten op de spoorwegbedding naar Moerbeke. 

3.    Dit jaar in uitvoering de derde fase van fietspad op de spoorwegbedding naar Zelzate. 

4.    het dubbel gescheiden fietspad van Puyenbroeck naar Zelzate door Meersstraat en Walderdonk. 

5.    Fietspad dit jaar op Ramonshoek naar Overslag.  

6.    Het fietspad tussen de fietssnelweg naar Moerbeke door Puttestraat naar Puyenbroeck.

7.    Nieuwe prachtige voetpaden in fase 2 dorp en op Persynplein, 

8.    vernieuwing voetpaden bloemenwijk. 

9.    Herinrichten van het zeer onveilige kruispunt Smishoek. 

10.    Herinrichten van andere  kruispunten Overslag .  

11.    In de derde fase Dorpskernvernieuwing ook nieuw brede voetpaden. 

12.    Ik vergeet er ongetwijfeld nog, ik zou zeggen : proficiat schepen van mobiliteit Rudy Van Vlaender. 

Wat de verkeersveiligheid betreft heb ik ook enkele zeer recente  cijfers meegebracht: 

De Cijfers van aantal ongevallen tot en met 2017, cijfers  van de federale en lokale politie samen.  Die cijfers tonen aan dat de realiteit dikwijls verschilt van de perceptie. Altijd voorzichtig zijn met cijfers. De echte cijfers tonnen aan dat het aantal gevallen in Wachtebeke in grote mate bepaald worden door de hoge ongevallencijfers op de E34 (expressweg). De gemeente Wachtebeke heeft immers geen bevoegdheid over de te nemen verkeersmaatregelen op de E34. 

De realiteit van de cijfers inzake Huisvuil heeft schepen Piet Penneman  al bij zijn presentatie over het recyclagepark duidelijk gemaakt.  

Een veel lagere kost voor Wachtebeke, een veel groter aanbod van producten die kunnen afgeleverd worden op het recyclagepark. Een hoge participatie van Wachtebeekse inwoners aan de leveringen op het recyclagepark. Bravo schepen van milieu Piet Penneman.   

Vraag raadslid Ireen De Pauw : Routebrug 

De routebrug is een mooie realisatie maar de halfslachtige oplossing naar wagens dient zo snel mogelijk te worden omgezet in een duurzame regeling. Iedereen wist bij de aanleg dat, door de breedte, er wagens zouden over rijden. Dat blijkt nu ook het geval te zijn met als gevolg dat er al tijdelijke verkeersremmers werden geplaatst om wagens tegen te houden.

Onze vraag: wat zal de definitieve oplossing zijn? Ons voorstel is dezelfde afscheidingen die ook gebruikt worden in de rest van het traject naar Moerbeke-Waas te plaatsen. Het voordeel is dat die paaltjes door bevoegde personen tijdelijk kunnen worden verwijderd (vb. om het fietspad ijs- en sneeuwvrij te maken). En het is ook herkenbaar en dus ook veiliger voor de fietsers.  

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De toegang tot de fietsersbrug is aan beide oevers van de Langelede voorzien van de wettelijke signalisatie. Iedere weggebruiker kan dus zien dat het niet toegelaten is om met auto’s over de brug te rijden. Als gemeentebestuur zijn we de mening toegedaan dat weggebruikers de wegcode en de verkeersregels respecteren en de veiligheid van andere weggebruikers, in zonderheid zwakke weggebruikers,  niet in het gedrang brengen.  

Er is ons inderdaad gemeld dat een paar autobestuurders de fietsersbrug voor hun eigen trajectoptimalisatie misbruiken om zo een paar minuten rijtijd te winnen. Dit egocentrisch en risicovol verkeersgedrag is verwerpelijk en duidt op gebrek aan een goede verkeersopvoeding waarbij risicoperceptie, preventief en defensief rijgedrag en een positieve attitude ten aanzien van verkeersregels en verkeersveiligheid mankeren.

De tijdelijke maatregelen die nu zijn genomen blijven aanwezig tot de fietssnelweg door het Kloosterbos is gerealiseerd en het kruispunt met de Spoorwegstraat is heraangelegd. Dit ontwerp volgt de recentste versie van het ‘Vademecum Fietsvoorzieningen’ en daarbij stapt men af van paaltjes of andere obstakels in het midden van een fietspad om gemotoriseerd verkeer te weren. Elke fietser weet dat veel van deze paaltjes in het donker, bij slecht weer of tijdens het fietsen in groep,  moeilijk zichtbaar zijn. Op fietssnelwegen kunnen fietsers aan een hogere snelheid fietsen, obstakels zoals paaltjes zouden daar een grote miskleun zijn.

Vraag raadslid Sabine De Frenne: Mountainbiken in het Kloosterbos 

De voorbije jaren was mountainbiken in het Kloosterbos geen enkel probleem.  We hebben alle begrip voor de beleidsvisie  dat er wederzijds respect moet zijn tussen wandelaars en fietsers/mountainbikers enerzijds en dat anderzijds alle gebruikers van het Kloosterbos ook respect opbrengen voor de natuur. Maar naar ons weten waren er op dat punt geen incidenten bij die MTB-ers. De incidenten in de voorbije jaren in en naast het Kloosterbos waren van een gans andere orde (sekstoerisme, afval dumpen (vracht)wagenbestuurders,…).  

De provincie heeft nu eenzijdig de meeste paden voor mountainbikers afgesloten. Wat is precies de reden hiervoor en is er hierover voorafgaand overleg geweest met de gemeente Wachtebeke? Heeft de gemeente initiatieven genomen ten aanzien van de provincie om tot een evenwichtige oplossing te komen?

Antwoord Schepen Piet Penneman:

Het is zo dat het bos reeds geruime tijd gebruikt wordt door wielrenners (Cycling Vlaanderen en Waasland MTB-school) als oefenterrein voor cyclocrossers en MTB’ers. Het initiële bosbeheersplan heeft ruimte gelaten voor enkele MTB-paden, doch niet off-road. Door het verder in uitvoering brengen van het bosbeheersplan zijn enkele paden (die niet als ‘fietspad’ aangeduid staan) afgesloten door middel van boomstammen, kruinen en andere versperringen. Deze acties werden uitgevoerd zonder medeweten van het gemeentebestuur. Deze ingrepen maken hun activiteit onmogelijk. De wielerfanaten willen graag hun terrein terug, terwijl de provincie en ANB hun plan willen uitvoeren en dergelijke recreanten wil bannen uit het bos, voor hen is dit geen zachte recreatie.

De gemeente heeft in samenwerking met de provincie een overleg ingepland op 26 februari, waarop alle betrokken partijen vertegenwoordigd waren. Van deze samenkomst is een verslag opgemaakt dat u ter beschikking kan gesteld worden. Op deze vergadering zijn enkele alternatieven in het Kloosterbos of in de onmiddellijke nabijheid voorgesteld. De betrokken partijen gaan deze mogelijkheden onderzoeken en terug samen komen op 7 mei. Aldus speelt de gemeente een bemiddelde rol in deze zaak, we zijn voor sport en voor natuur, ons inziens moet het mogelijk zijn om tot een aanvaardbaar compromis te komen.