Vraag toepassing van de belasting 2de verblijven op illegale constructies zonder K.I. (raadslid Rudy Vande Velde).

In het CBS-verslag van 4 december lezen we, naar aanleiding van een bezwaarschrift, dat er vandaag nog steeds een probleem is met de toepassing van de belasting op 2de verblijven.   In het nieuwe reglement voor 2018, die vandaag ter goedkeuring voorligt, wordt dit probleem niet opgelost.   Wat is het probleem precies ?

Wie braaf is en zijn/haar chalet heeft aangegeven krijgt een nummer alsook een K.I.   Is die meer dan 250 euro dan is een jaarlijkse belasting van 1.000 euro verschuldigd.    Wie minder braaf is heeft geen nummer voor zijn/haar 2de verblijf en vaak is er ook geen K.I. vastgelegd.   En dan is de jaarlijkse belasting  maar 500 euro terwijl het 2de verblijf misschien wel groter en beter uitgerust is.  Dat is niet echt eerlijk en stimuleert het aanhouden van een illegaal 2de verblijf.

Mijn vraag : Is het gemeentebestuur bereid dit probleem aan te pakken ?  Indien ja, hoe ? 

Bijvoorbeeld:  illegale tweede verblijven automatisch gelijkstellen met een K.I. van meer dan 250 euro…  

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

In het verleden hebben we reeds gemeld dat onvergunde tweede verblijven in de zone Kloosterbos/Akkerstraat op twee manieren aangepakt worden.  In de eerste plaats is er de repercussie van het ‘Provinciaal RUP reconversie verblijfsrecreatie Kloosterbos en Wildestraat’ uit 2015. Door dit PRUP wordt voor de weekendverblijven in het plangebied voorzien in een uitdoving, behalve voor bestaande hoofdzakelijk vergunde constructies die steeds kunnen behouden blijven. De percelen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling worden herbestemd naar een ‘zone voor openluchtrecreatieve verblijven in een beboste omgeving met nabestemming bosgebied’. Deze percelen krijgen nog beperkte mogelijkheden voor verblijfsrecreatie tot 1/01/2022.

Voor het gebied palend aan het Kloosterbos, maar buiten het PRUP,  zijn er dit jaar 69 percelen geïnventariseerd door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs van het departement Omgeving in samenwerking met de gemeente. De eigenaars van de betreffende percelen ontvangen in januari 2018 een schrijven van de Afdeling Handhaving Omgeving. Daarin worden de betrokkenen aangemaand zich in orde te stellen conform de huidige wetgeving. Dit kan door het perceel volledig te ontruimen of door het staven van de rechtsgeldigheid van de aanwezige constructies. Het ontruimen impliceert eveneens het verwijderen van de omheining én de verhardingen en dit vóór 31 mei 2018. 

De eigenaars worden in de brief tevens geattendeerd op het actief aankoopbeleid van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Als onderdeel van het klimaatactieplan,  dat door de provincieraad in 2015 werd goedgekeurd,  heeft de provincie namelijk de intentie om bijkomend natuur- en bosgebied aan te kopen.

Vraag  STAVAZA heraanleg Oudenburgse Sluis (raadslid Ireen De Pauw).    

In 2014 werden een aantal herstellingen aan het wegdek van Sint-Franciesdijk uitgevoerd in afwachting van een volledige heraanleg van Sint-Franciesdijk / Oudenburgse Sluis met inbegrip van de rioleringen.  In 2014 werd vooropgesteld dat die heraanleg zou gebeuren in 2019, dus in het begin van de nieuwe legislatuur.   Dat zou gebeuren in samenwerking met de gemeente Zelzate.  De voorbereidende werken (plannen, etc.)  zouden gedaan worden in de lopende legislatuur.  Ik heb hierover volgende vragen:

1.Hoe zit het met die voorbereidende werkzaamheden ?  

2.Is de timing nog steeds 2019 of is dit achteruit geschoven ? 

3.Werden met Zelzate hierover al afspraken gemaakt ?  Indien ja, werd ook het barslechte traject tussen Oudenburgse Sluis en de Molenstraat/Stekkerstraat (Nl) meegenomen in de plannen ? Indien neen, is er de intentie om hierover in de nabije toekomst samen te zitten ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:

 Op 5 december 2017 heeft de provincie Oost-Vlaanderen,  als laatste lid van het Gebiedsgericht en Thematisch Overleg (GTO),  het dossier TP 23.156 Collector Cornilstraat - Kleistraat gunstig geadviseerd. Dit was noodzakelijk om uiteindelijk een goedgekeurd voorontwerp van het rioleringsplan voor sint Franciesdijk en omgeving te verkrijgen. De consensusvergadering met de VMM voor dit project ligt nog niet vast, maar zal vermoedelijk begin 2018 ingepland worden. 

Na goedkeuring van het voorontwerp wordt door Aquafin het detailontwerp voor deze bovengemeentelijke investering opgemaakt in overleg met Farys, de organisatie die op het grondgebied van Zelzate verantwoordelijk is voor het uitbouwen van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. 

Van zodra het detailontwerp van het rioleringsplan enigermate is uitgewerkt kan een eerste overleg met Zelzate over dit dossier plaatsvinden. Vermoedelijk kan dit medio 2018 georganiseerd worden. Een langetermijnplanning van dit dossier is op dit ogenblik nog niet te maken omdat er te veel variabelen zijn waarmee rekening moet gehouden worden. Pas na het overleg met de gemeente Zelzate zal duidelijk worden hoe groot de werfzone is die zij op hun grondgebied wensen aan te pakken en welke timing daarbij voor hen haalbaar is.

Vraag raadslid Sanne Alexander: 

Vorige raad vroegen we reeds achter de kosten van de mislukte kmo-zone. Ondertussen lazen we in het verslag van het schepen college dat er briefwisseling is geweest met veneco. Wat is de evolutie hierin? 

Antwoord Schepen Piet Penneman: 

Op het college van 11 december werd door het college akte genomen van de brief van Veneco omtrent de niet-realisatie van het Lokaal bedrijventerrein ‘Walderdonk’.  

Voorafgaand was de opmaak van een GRUP noodzakelijk. Veneco engageerde zich dit GRUP (inclusief eventueel onteigeningsplan) gratis op te maken op voorwaarde dat Veneco ook het bedrijventerrein Walderdonk kon ontwikkelen. Het GRUP werd goedgekeurd door de deputatie op 29-03-2012. Na diverse gesprekken heeft Veneco vastgesteld dat het niet mogelijk is om het bedrijventerrein samen te ontwikkelen met OCMW Gent (eigenaar van de gronden). De haalbaarheid van het project blijkt financieel onmogelijk. De Raad van Bestuur van 10-10-2017 heeft geconcludeerd dat het voor Veneco niet mogelijk is om de afsprakennota ‘Lokaal Bedrijventerrein Walderdonk’ te realiseren en vraagt dat de kosten die Veneco gemaakt heeft in dit dossier gerecupereerd worden van de gemeente Wachtebeke. De bestemmingswijziging van de gronden is immers wel gerealiseerd. 

Volgende kosten werden door Veneco gemaakt: 

Opmaak RUP: 20.565,00 euro 

Onderhandelingen aankoop: 1.809,72 euro 

Kosten opmaak schattingsverslag: 1.329,72 euro 

Aanstelling ontwerper: 1.645,20 euro 

Totaal gemaakte kosten: 25.349,64 euro 

Bovenstaande afrekening is exclusief de kosten van de gevoerde besprekingen en de juridische kosten. Deze kosten bedragen 62.269,25 euro, die Veneco ten laste neemt. 

Het CBS is akkoord met deze regeling.