ANTWOORDEN OP VRAGEN IN DE GEMEENTERAAD

Deze zitting van de gemeenteraad werd bijgewoond door 96 inwoners. Een record. Het werd een voorbeeldige zitting van de raad, waarvoor dank aan de toeschouwers. Het college is daar erg verheugd over. We hopen dat de volgende gemeenteraden evenveel volk boeit.

Vraag raadslid Ireen De Pauw  : gebruik recyclagepark Moerbeke-Waas 

In welke mate is het gebruik van het recyclagepark Moerbeke-Waas door Wachtebekenaren al geofficialiseerd ? Op de websites van de gemeente Wachtebeke en IDM staat dit nog niet aangegeven maar we begrijpen dat ze in de praktijk daar wel al naar toekunnen ?  Of niet ? 

Indien ze  wel al terecht kunnen in het recyclagepark van  Moerbeke-Waas , kun je ons zeggen in welke mate er ook al gebruik van wordt gemaakt door inwoners van Wachtebeke ? 

Antwoord schepen Piet Penneman :

In het verleden is reeds meerdere keren gesteld dat het openstellen van alle recyclageparken van IDM voor alle bewoners van de regio IDM een doelstelling is die we in 2019 trachten te realiseren.

Vraag raadslid Sabine De Frenne : plaatsen van camerabewaking aan cultuurhuis

In een CBS-verslag van deze zomer lezen we dat er camerabewaking komt rond het cultuurhuis.  Graag enige toelichting aangezien de privacywetgeving vrij strikt is.  Wat zal er gecontroleerd worden ?   Wie zal de beelden opvolgen ?  En wat zal er gebeuren wanneer op de beelden inbreuken of overlast wordt vastgesteld ?  Wanneer zal de installatie gebeuren ? 

Antwoord burgemeester Rudy Van Cronenburg:  

we gaan hier uiteraard niet onze beveiligingsysteem in het publiek gooien. Ik kan je wel verzekeren dat er enkel naar de camerabeelden zal worden gekeken als er zich een incident heeft voorgedaan. Dat zal dus een erg beperkt aantal malen zijn. Veiligheid heeft zijn prijs, als men veilig wil zijn moeten daarvoor maatregelen genomen worden.  Indien er beelden beschikbaar zijn van een incident worden die beelden aan de politie overgemaakt die dit verder zal behandelen. 

We spreken hier over 4 vaste camera’s , daarnaast spreken we met de collega’s in de politiezone om gezamenlijk mobiele camera’s aan te kopen voor sluikstorten en zwerfvuil.

Vraag raadslid Myriam De Vos:  stand van zaken opruimen wrakken op Moervaart? 

Antwoord schepen Evi Wuytack: 

antwoord van  de Waterweg die we gecontacteerd hebben : Er zijn inderdaad een aantal wrakken verwijderd. Dit waren boten van onbekende eigenaars.

Verder heb je ook wrakken van gekende eigenaars. Dat is een andere (ingewikkeldere) procedure die doorlopen moet worden, en daar is men nog niet mee gestart. Ook de timing hiervan is onbekend.

Een aanmeerplan is (nog) niet opgemaakt. Gezien de situatie op het terrein zijn volgens ons enkel ligplaatsen voor jachten mogelijk, deels in de 2 jachtclubs, en deels in de langgerekte zone richting Gent.

Het  voordeel van een aanmeerplan in dit dossier is ’t feit dat de gemeente een politieverordening kan opmaken en indien hiertegen gezondigd wordt, kan optreden met diverse sancties (bvb. GAS-boetes)

Antwoord op  VRAGEN VAN DE BURGER : Ghislain Coone

Ik ben zeer intensief bezig met de luchtverontreiniging door Arcelor - Mittal.  Ik heb daaromtrent een dringende vraag die  ik graag wou stellen op de gemeenteraad van 28 september a.s.

Mijn motivatie : na maanden over en weer  te  proberen om de samenstelling van de zeer vuile uitstoot van  Arcelor-Mittal te weten te komen ben ik eindelijk bijna aan mijn einddoel: de uitstoot van chroom. 

Lange  tijd heeft men ontkend dat er chroom werd uitgestoten tot ik aan de weet ben gekomen dat Arcelor-Mittal in 2016  197 kg chroom  de lucht heeft ingeslingerd. Chroom heeft verscheidene isotopen waaronder chroom-6.

Chroom-6 is zeer schadelijk voor de gezondheid. Sedert  ik in de Kerkstraat ben gaan wonen heb ik zelf typische symptomen van Chr-6 vergiftiging.  De Europese normen voor de maximaal toegelaten uitstoot zijn daarvoor zeer streng. Arcelor-Mittal is verplicht deze door te geven aan de overheid. Niemand kan of wil mij de juiste cijfers van chroom-6 geven. Arcelor-Mittal geeft enkel de cijfers door, aan de VMM, van het totaal pakket aan chroom. Ik vrees daarom dat de uitstoot van chr-6 veel te hoog ligt. De gemeente Wachtebeke en dus ook de bevolking heeft recht op de juiste informatie. Ik vraag dus hulp om de juiste cijfers te bekomen.

Antwoord schepen Urbain Meers : Betreft: vraag Chroom VI-uitstoot ArcelorMittal Gent.

Inzake emissiemetingen en emissienormen valt ArcelorMittal onder de bepalingen van de milieuwetgeving VLAREM II. Deze legt het bedrijf de emissienormen en meetverplichtingen op die ze moeten respecteren, waaronder ook het meten van ‘chroom VI-verbindingen, uitgedrukt als totaal chroom’. Ze dienen te voldoen aan een emissienorm van 0,1 mg/Nm³ vanaf 0,5 g/h uitstoot van chroom VI, uitgedrukt als totaal chroom.

Zij voeren deze meetverplichtingen uit op de schouwen door een erkend laboratorium volgens de geldende normen inzake emissiemetingen vastgelegd door VITO in een Compendium (Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht). Zij bevinden zich met deze erkende meetmethode voor het bepalen van totaal chroom meer dan een  factor 10 beneden de toegestane emissienorm voor chroom VI-verbindingen, uitgedrukt als totaal chroom. Vermits zij inzake totaal chroom ruimschoots voldoen aan de emissienorm is er  ook nooit aanleiding geweest om het aandeel chroom VI hierin te laten bepalen, gezien zij inzake totaal chroom al zeker factor 10 beneden de norm blijven en aangezien het bepalen van totaal chroom ook de erkende meetmethode ter zake is. 

Arcelor Mittal  rapporteert deze emissies jaarlijks aan VMM via het Integraal Milieujaarverslag zoals ook opgelegd in het modelformulier van VMM : deze meetresultaten worden of werden nooit achtergehouden.  

Inzake luchtkwaliteit voert VMM metingen uit in onze omgeving, o.a. op de meetplaats Zelzate (een meetpunt ter hoogte van de Burgemeester Chalmetlaan ref. “R750 Zelzate”). Op dit meetpunt meet VMM onder andere het gehalte aan zware metalen in fijn stof.

Jaarlijks brengt VMM rapport uit van de gemeten concentraties en de gevolgen inzake gezondheid.

Ref. “Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015” zie “hoofdstuk 7.2 zware metalen in fijn stof”. 

Het is duidelijk dat VMM de staalbedrijven niet aanduidt als belangrijke bron van CR-   of CR VI-emissie. In hun processen verwachten zij geen chroom VI-emissies. Cr VI (Chroom(6)oxide) wordt enkel beperkt gebruikt in de walsenwerkplaats van de koudwalserij voor het aanbrengen van een heel dun laagje chroom op bepaalde walsen. De walsen worden hiermee voorzien van een extra harde laag die noodzakelijk is in het productieproces. 

Zij hebben enkel Cr-emissies afkomstig van sporenelementen van vnl. elementair Cr aanwezig in ertsen en in legeringselementen die wij inzetten in onze sinter- en staalfabriek. 

De concentraties in al de rookgassen zijn zoals hoger gesteld ver beneden de emissienorm. De meetwaarden inzake Chroom in onze omgeving zijn dan ook laag en op hetzelfde niveau van de andere meetplaatsen van VMM verspreid over Vlaanderen. Dit wordt bevestigd door het VMM-rapport “Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest 2015”.

Tot slot werd in de conclusies over zware metalen van een biomonitoringsstudie van het Steunpunt Milieu en Gezondheid in de Gentse Kanaalzone (periode 2012-2015)  duidelijk vermeld dat “wanneer de gehaltes van vervuilende stoffen in bloed en urine van jongeren uit de Gentse kanaalzone vergeleken worden met deze van de Vlaamse jongeren, er weinig verschillen te zien waren”. Zo vertonen de gehaltes van de zware metalen in bloedstalen geen verschillen tussen beide groepen. Ook Wachtebeke zat in de onderzochte regio.