Vragen raadslid Rudy Van De Velde: Participatietraject herbestemming kerk Overslag. 

De overeenkomst tussen de gemeente, de kerkfabriek Overslag en de provincie Oost-Vlaanderen definieert volgende scope :

“ Het voorwerp van het participatietraject is te komen tot een aantal Herbestemmingsopties voor de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Wachtebeke-Overslag.   Indien het participatietraject dit toelaat en indien dit wenselijk is zal ook de directe omgeving van de kerk (deel van het kerkhof, Van Puyveldeplein, dreef en buurtpleintje) mee worden opgenomen in het participatietraject. Dit participatietraject kan ook kaderen binnen het ruimere geheel van de voorziene dorpsvernieuwing van Wachtebeke-Overslag indien de timing van het project ‘Kerk in het midden’ dit toelaat.”

Het zou een ons inziens een strategisch foute keuze zijn om het project te beperken tot de directe omgeving van de kerk en daar het buurthuis de Zwarte Ruiter met tuin en de pastoriewoning niet bij te betrekken.   Het is pas wanneer je het geheel bekijkt dat je op een succesvolle manier een ‘cultuur- en evenementensite’ kan ontwikkelen. Het gaat hier trouwens allemaal over bezittingen van de Kerkfabriek die vroeg of laat een herbestemming moeten krijgen.  En we moeten ook vermijden dat we in de Zwarte Ruiter en de kerk  identieke functies gaan installeren (vb. bar) wat eigenlijke overbodige investeringen zijn.  De Zwarte Ruiten en de herbestemming van de kerk moeten elkaar aanvullen in plaats van overlappen. 

Onze vraag: Is het gemeentebestuur bereid om het participatietraject met deze brede insteek aan te pakken ? 

Het is heel positief dat de burgers inspraak krijgen maar dat sluit niet uit dat de gemeenteraad, die tenslotte is verkozen door die burgers, ook een actieve rol mag vervullen in dit traject. Ik verwijs naar het hoofdstuk bestuurlijke vernieuwing in het bestuursakkoord tussen Anders en Open VLD van eind 2012: “via gemeenteraadscommissies zal getracht worden alle fracties in de gemeenteraad te  betrekken bij de beleidsvoorbereiding en efficiëntere raadsvergaderingen te realiseren”.

Buiten de reeds voor 2012 bestaande budgetcommissies is er tot op heden geen enkele gemeenteraadscommissie geweest waarbij de fracties van de niet-meerderheidspartijen hebben kunnen participeren in beleidsvoorbereiding.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 hadden we reeds voorzien dat een  herbestemming van de kerk van Overslag zich zou aandienen.  Ik citeer uit ons programma van 2012  :

“Daarnaast willen we ook de Snoopy en de kerk van Overslag inschakelen in de culturele werking van de gemeente.   Ook daar hebben we een infrastructuur waar we als gemeente verantwoordelijkheid voor dragen en die we ook moeten onderhouden.  Deze infrastructuur wordt totaal onderbenut.   De kerk kan de perfecte invulling vormen voor de nood aan een grotere ruimte van meer dan 200 m2 voor culturele manifestaties en optredens.  We zullen sowieso in de komende jaren een andere invulling moeten zoeken voor de kerk van Overslag.   Beter dan leegstand en verkrotting is  een zinvolle invulling met respect voor de religieuze historiek van de kerk.  We zien in de combinatie van de  kerk, de Snoopy en het kerkplein de mogelijkheid tot  een “culturele” site die Overslag een nieuwe dimensie kan geven.   De kerk kan gebruikt worden voor grotere manifestaties of tentoonstellingen.   De Snoopy is de ontmoetingsplaats na de manifestaties en het kerkplein kan als parkeerplaats gebruikt worden.   Om dit concept aantrekkelijk te maken moet het kerkplein wel serieus aangepakt worden (lijnen voor parkeerplaatsen, integreren van groen en kunst,…) en ook de Snoopy moet aantrekkelijker gemaakt worden en aangepast aan de noden van een ontmoetingscentrum (belangrijk naar subsidieerbaarheid).   Door polyvalent gebruik van de Snoopy kan de rendabiliteit gemaximaliseerd worden : ontmoetingsruimte na manifestaties, ontmoetingscentrum in de week voor tal van verenigingen of organisaties (ook seniorenwerking), stopplaats voor dorstige en hongerige fietsers (prachtige tuin !), eerste en plechtige communies, …”

Onze vragen :

Is het gemeentebestuur bereid de oppositiepartijen actief te betrekken, al dan niet via een gemeenteraadscommissie, in het reflectie- e besluitvormingsproces ? 

Ons voorstel uit 2012 mee te nemen als herbestemmingspiste ? 

Vraag Kerkfabriek Overslag : eigendomsrecht en daden van beschikking 

In de overeenkomst tussen de gemeente en de kerkfabriek Overslag staat niets over het eigendomsrecht en eventuele daden van beschikking.    Nochtans is het niet onbelangrijk de toekomstige rechtspositie van alle partijen te kennen.  Of op zijn minst te weten wat mogelijk en wat niet mogelijk is.   

Ik heb hierover volgende vragen:

Zijn hierover al gesprekken gevoerd met de kerkfabriek en het bisdom ? Indien ja, kun je hierover wat feedback geven ?  Indien nee, zijn deze nog voorzien in de komende weken of maanden ? Gezien de kerkfabriek van Overslag normalerwijze zal ophouden te bestaan dienen de bezittingen een nieuwe eigenaar te krijgen.  Zullen deze bezittingen overgaan naar de gemeente Wachtebeke ?   Indien ja, onder welke voorwaarden ?  Indien neen, wie zal dan eigenaar blijven ? 

Worden ook daden van beschikking overwogen om het herbestemmingsproject te financieren  ?  Vb. verkoop gronden kerkfabriek of verkoop vroegere pastoriewoning.  

Antwoord op vragen door schepen Rudy Van Vlaender :

De overeenkomst waar wordt naar verwezen heeft betrekking op het project ‘Kerk in het midden’, een participatietraject dat één of meerdere toekomstvisies moet uitwerken voor de kerk in Overslag. Dit is een akkoord, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 28/09/2017,  tussen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Kerkfabriek van de O.L.V.-Geboortekerk en het gemeentebestuur.

Verder dan de afspraken binnen deze overeenkomst kan de gemeente momenteel rechtmatig niet gaan. Het gemeentebestuur dient zich te houden aan het wettelijk kader dat daarvoor in België en Vlaanderen bestaat. Dit is op de eerste plaatst het Eredienstendecreet, maar daarnaast zijn er ook Kerkelijke richtlijnen die moeten gevolgd worden.

Het decreet op de erediensten belast de kerkfabriek met het beheer van de goederen die haar toebehoren of bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie. Daartoe behoort het roerend erfgoed in de kerk. De kerkfabriek moet van deze goederen een inventaris opmaken en bijhouden. Dit zijn voorwerpen voor de liturgie en de sacramenten en voorwerpen van religieuze verering.  

Bij het samenvoegen van parochies, waarbij een parochie wordt opgeheven, worden al haar roerende goederen overgedragen,  in de staat waarin ze zich bevinden,  aan de kerkfabriek van de te behouden kerk. Die ‘fusiekerk’ neemt ook alle rechten en plichten over. Dat gebeurt op de datum van de erkenning van de samenvoeging. 

Ook de onroerende elementen zoals gronden, panden etc… gaan bij onttrekken aan de eredienst van een parochie over naar de fusieparochie. Hetzelfde geldt voor schenkingen, huurcontracten en erfpachten.  Als de gemeente het kerkgebouw overneemt - in andere gemeenten is het al voorgekomen dat een particulier de herbestemming van een kerk invult -, dan moet er tussen het kerkbestuur en de gemeente een juridisch document onderschreven worden voor aankoop, schenking of erfpacht van de onroerende goederen. Dit document is pas van kracht na goedkeuring van het bisdom en na de ondertekening door de minister.  Pas als de minister zijn handtekening heeft gezet, kan het oogmerk van het document uitgevoerd worden. 

Voor de Zwarte Ruiter/Snoopy heeft het gemeentebestuur vanaf 1/01/2014 een concessieovereenkomst afgesloten met de eigenaar van het gebouw (= Kerkfabriek Overslag) van minimum 30 jaar voor het beheer en de uitbating van het buurthuis. De gewezen pastorie wordt door de kerkfabriek particulier verhuurd. Zowel de concessieovereenkomst als het huurcontract worden door de kerkfabriek Overslag overgedragen aan het kerkbestuur van de fusieparochie.

Tevens wenst het schepencollege nogmaals te onderstrepen dat de beslissing om de parochiekerk van Overslag vanaf midden 2019 definitief aan de eredienst te onttrekken,  genomen is door het kerkbestuur, en dit in nauw overleg met het bisdom. Het participatietraject waarbij een toekomstvisie voor het kerkgebouw wordt voorbereid is volledig toegespitst op de mening van de inwoners. Pas nadat één of meerdere bestemmingsvoorstellen voorhanden zijn is er terug overleg tussen kerkelijke- en bestuurlijke overheden noodzakelijk om de definitieve keuze te maken.   

Vraag raadslid Sabine De Frenne: Herstellen van voetpaden 

In het bestuursakkoord 2013-2019 lezen we dat het herstel van de vaak belabberde voetpaden in Wachtebeke systematisch zou aangepakt worden.  Ik citeer : “Het herstellen van voetpaden op basis van een objectieve beoordeling (eerste de slechtste voetpaden aanpakken) . Prioriteit voor dorpskern en omgeving openbare gebouwen. “

Onze vraag :  Graag een STAVAZA rond dit punt.   Kan je ons het herstelplan voetpaden voorleggen en aangeven wat reeds werd uitgevoerd en wat nog zal worden uitgevoerd ?  

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

deze legislatuur zijn reeds heel wat voetpaden hersteld, nl. in de Groenstraat, bloemenwijk volledig hernieuwd, Kleine Melkerijstraat volledig vernieuwd, grote Melkerijstraat, Molenstraat, Dorp. Diverse herstellingen zijn gebeurd op advies van OAR betreffende hinder voor rolstoelgebruikers. Nog op de planning voetpad dorp aan drankenservice, dorpskernvernieuwing fase 3 en aanleg fietspad lang N449.

Vraag raadslid Sabine De Frenne : alternatief voor KMO-zone Walderdonk 

Het dossier voor een KMO-zone aan Walderdonk zit intussen vele jaren in het slop en een oplossing op korte termijn dient zich niet echt aan.

Anderzijds zijn er plannen om de vroegere suikersite in Moerbeke-Waas een herbestemming te geven waaronder ook een belangrijk gedeelte voorzien is voor K.M.O.-activiteiten.  Onze vragen : heeft het gemeentebestuur Wachtebeke al stappen ondernomen naar het gemeentebestuur Moerbeke-Waas om eventueel tot een gemeenschappelijke K.M.O.-zone te komen ?  Indien ja, kun je de STAVAZA van die gesprekken geven ?  Indien neen, waarom niet ?   

Antwoord Schepen Piet Penneman.

Ik verwijs voor mijn antwoord naar het verslag van de raad van bestuur van 10 oktober van Veneco – punt 5.7.  Kort samengevat gooit Veneco, gegeven de omstandigheden, de handdoek in de ring. De directie van Veneco heeft een onderhoud met het college gevraagd. Het vermoedelijke agendapunt zal de stopzetting zijn van het project door Veneco, en wat met de gemaakte kosten ?