ANTWOORDEN OP VRAGEN  GEMEENTERAAD

Vraag raadslid Rudy Van De Velde: STAVAZA herstel buurtweg verbinding Muishoeken-Bosstraat 

In de gemeenteraad van september 2017 werd volgend agendapunt goedgekeurd:  

“De gemeenteraad beslist dat de eigenaar van de gronden die de buurtweg heeft verwijderd nog tot uiterlijk 31 december tijd krijgt om de vroegere buurtweg te herstellen.   Bij gebrek hieraan machtigt de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen een firma aan te stellen om deze buurtweg zelf terug in te richten in zijn oorspronkelijke vorm en de kosten hiervan te verhalen op de eigenaar die nalaat dit tijdig uit te voeren. “

Kan U de stand van zaken geven betreffende de uitvoering van deze beslissing :

1.    Werd de oude buurtweg intussen al volledig hersteld ? 

2.    Indien ja, wie heeft de herstelling uitgevoerd en wie heeft de kosten gedragen van die herstelling ? 

3.    Werd de buurtweg in zijn oorspronkelijke staat qua breedte hersteld ?  

4.    Is de gemeente bewust dat een niet volledige herstelling van de buurtweg in zijn volledige breedte via een klacht bij de provincie rechtsgeldig kan worden aangevochten ?  

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

De buurtweg is geëffend en de aanliggende gracht is gekuist door de gemeente. Het is de plicht van de gemeente om deze weg te onderhouden. Het meest drassige stuk weg wordt nog wat opgehoogd voor een betere begaanbaarheid.

Met de eigenaar is overeengekomen dat de gemeente instaat voor de weg en de eigenaar de nieuwe afsluiting plaatst, dit op een halve meter van de weg.

Het herstel van buurtweg 29 is gebaseerd op de nog steeds officiële atlas van de buurtwegen. Deze staat ingetekend met een breedte van 1,5 meter.

Vraag raadslid Sabine De Frenne: Sociaal woonproject Melkerijstraat

In het CBS-verslag van 12 maart lezen we dat de gemeente de intentie heeft om 2 loten bouwgrond in de Melkerijstraat , met een totale oppervlakte van 5.400 m2, te verkopen om er een sociaal woonproject van te maken.   

In het verleden hebben we hier reeds diverse malen vragen over gesteld waarbij het gemeentebestuur te kennen gaf niet de intentie te hebben nieuwe verkavelingen aan te snijden langs de noordkant van de Melkerijstraat met woningen in de 2de lijn.   

Daarom deze vragen :

-    Wat wordt bedoeld met “sociaal woonproject”? Is het gewoon de 2 loten bouwgrond die zullen bebouwd worden met 2 woningen? Of zijn er plannen om heel wat meer wooneenheden op die 5.400m2 te bouwen met ook woningen in 2de of 3de lijn met eventueel zelfs een verbindingsweg ?

-    Het CBS-verslag geeft de indruk dat er reeds een kandidaat-bouwer is. Klopt dit ?  

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

De N-VA-fractie verwart woonuitbreidingsgebied klaarblijkelijk met woongebied.  Toen de gemeente in 2014 twee percelen bouwgrond naast de tennisterreinen kocht was het van bij aanvang de bedoeling er een sociaal woonproject te realiseren. Dit is trouwens duidelijk opgenomen in de aankoopakte. 

Het bestaand patrimonium aan sociale huurwoningen in onze gemeente is vooral gericht op grotere gezinnen. Volgens de rationele bezettingsnorm is 50% van de woningen in Wachtebeke op maat van grote huishoudens met 3 of meer kinderen, 40% op maat van huishoudens met 2 of 3 kinderen en slechts 10% op maat van huishoudens zonder kinderen. In onze gemeente is er dus een duidelijke nood aan kleine betaalbare huurwoningen. In het decreet houdende het Grond- en Pandenbeleid wordt per gemeente een Bindend Sociaal Objectief (BSO) inzake bijkomende sociale huurwoningen opgenomen. Gezien het feit dat Wachtebeke een score heeft die het BSO ruim overtreft, geven Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) prioriteit aan projecten in gemeenten die het BSO nog niet halen. Het onevenwicht in onze gemeente tussen grote en kleine sociale woningen wordt jammer genoeg niet in rekening gebracht. Daarnaast is er in het werkgebied van de SHM in onze regio de voorbije jaren veel nervositeit geweest waardoor toekomstgerichte afspraken moeilijk lagen. Hierbij verwijzen we naar het antwoord aangaande dit onderwerp tijdens de gemeenteraad van september 2016. 

Het gemeentebestuur werkt nu aan een piste om op de gemeentelijke percelen een project te realiseren waarbij de te bouwen panden via een langlopend contract verhuurd worden aan het Sociaal Verhuurkantoor.  Daarbij wordt een mix aan woonentiteiten nagestreefd die enerzijds de noden lenigt van kandidaat huurders, maar anderzijds ook de optie openhoudt om er een interessant concept voor de potentiële projectontwikkelaar van te maken. Dit project zal conform de wet op de overheidsopdrachten worden uitgewerkt. Er heeft dan ook nog geen selectie plaatsgevonden van kandidaat partners. 


Vraag raadslid Sanne Alexander: WiFi4EU.

Sinds 20 maart werd het WiFi4EU-project online opengesteld. Dit project is bedoeld om alle burgers en bezoekers van de EU vrij toegang te geven tot wifi op openbare plekken zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken en gezondheidscentra in de EU. Om wifi-hotspots te plaatsen, kunnen gemeenten en installatiebedrijven gebruikmaken van een voucher van de EU en dit ter waarde van 15.000€. 

De WiFi4EU-regeling staat open voor overheidsinstanties uit de EU-lidstaten. Op de eerste oproep tot het indienen van aanvragen kunnen alleen gemeenten, en namens de gemeenten, verenigingen van gemeenten reageren.

Sinds 20 maart kunnen de toegelaten instanties op het WiFi4EU-webportaal terecht om zich te registreren: www.WiFi4EU.eu. De registratieperiode zou 6 tot 8 weken duren. De gemeenten worden geselecteerd volgens het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt". Het is dus belangrijk om snel te reageren.

Graag hadden wij willen weten of het gemeentebestuur dit een opportuniteit vindt om zo met een lage kost op openbare pleinen en gebouwen de burgers van wifi te voorzien. Zal Wachtebeke zich voor deze voucher aanmelden of heeft zij dit reeds gedaan?

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Het college opteert voor een goede wifi dekking in de openbare gebouwen zijde gemeentehuis, cultuurhuis, bib, ocmw en jeugdlokaal.

Als op één openbaar plein, het Persynplein, wifi komt dan ook op het Van Puyveldeplein, Stationsplein, einde zwaluwlaan, wat de kosten hoog zouden doen oplopen.

Er is ook veel evolutie in snelle internetverbindingen met o.a. 4G en 5G.

Vraag raadslid Etienne Fermont: Gemachtigde opzichters

Wij waarderen de inzet  van de gemachtigde opzichters.  Zij kunnen veel bijdragen voor de veiligheid van  onze schoolkinderen  en zij voelen zich tevreden als  ze waardering krijgen voor hun werk. Jammer genoeg hebben zij ook geregeld af te rekenen met  minder  gedisciplineerde burgers. Wij aanhoorden de bezorgdheid  van één van hen.

Aan de ingang van de kinderkribbe, kleuterschool  is het een drukke bedoening bij schoolbegin en -einde.  Indien  de opzichter zijn /haar werk goed verricht zijn er bij momenten ogen tekort om alles in goede banen te leiden.

De bezorgdheid van de opzichter omvat een aantal  belangrijke opmerkingen.

De te hoge snelheid waarmee autobestuurders op de plaats voorbijrijden, zeker niet de 30km per uur wordt aangehouden.

Het verkeer dat op en af rijdt naar de school . Velen rijden toch de schoolgrond op  om kinderen af te zetten, hoewel  dat niet toegestaan is.

Zou er geen systeem kunnen ingevoerd worden waarbij aan de voorruit van de auto een duidelijk teken is bevestigd , dat aanduidt dat de chauffeur een leerkracht is of iemand die op school of de kribbe werkt ? ( afspraken met de school )

Is het mogelijk om een geregelde controle te laten uitvoeren door de politie ( – in burger – ) om eens te zien wat de problemen zijn waarmee de opzichters geconfronteerd worden?

Hoeveel gemachtigde opzichters zijn er aan het werk ? Zijn er voldoende vrijwilligers?  Het is aan te bevelen dat er onderling afspraken kunnen gemaakt worden om in te vallen wanneer iemand belet is.

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Tijdens de verkeerscommissie van 6/02/2018 is gemeld dat de wijkcoach van onze lokale politie en ikzelf,  nog tijdens dit schooljaar,  de schoolomgevingen zullen observeren en voorstellen ter verbetering bespreken met de schooldirecties en oudercomités. Tot op heden zijn 3 scholen aan de beurt gekomen. Een eerste summiere terugkoppeling met deze scholen is ondertussen reeds gebeurd. De weerhouden voorstellen worden de komende weken meer in detail besproken om te bekijken wat op het terrein haalbaar is. 

Op woensdag 28/03 is de jaarlijkse opleidingssessie voor gemachtigde opzichters doorgegaan. Daarbij werden opnieuw 14 personen ingewijd in het wettelijk kader eigen aan de functie van gemachtigd opzichter. Op plaatsen waar veel voetgangers en fietsers samen komen, zoals aan een school, verhoogt de tussenkomst van een bevoegd persoon de verkeersveiligheid. De motivatie en de burgerzin om als gemachtigd opzichter op te treden verdient ieders waardering.

Vraag raadslid Ireen De Pauw: Staat van de keuken en bar in de Keurezaal van het Cultuurhuis Safarken.

De frigo’s in de Keurezaal functioneren al een tijdje niet meer en ook in de keuken zijn tal van toestellen al ruime tijd defect. Het gaat allemaal om elektrische defecten. Kan eens een elektricien aangezocht worden om alles zo snel mogelijk weer op punt te zetten ?

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

Eerst en vooral vind ik het enorm jammer dat dergelijke vragen opgespaard worden voor de gemeenteraad. Vooral omdat deze reeds zijn aangekaart op vergaderingen waarbij jullie vertegenwoordiger aanwezig was.

Deze situatie is afgelopen maanden bekeken en besproken op de RVB en AOC. Toen is er het volgende gesteld:

•    Er wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige toestellen

•    Er wordt een plan opgemaakt welke toestellen nog nodig zijn

•    Er wordt een verantwoording opgemaakt waarom er voor deze investeringen worden gekozen

•    Deze verantwoording wordt bezorgd in eerste instantie aan RVB

•    RVB maakt een advies op voor het CBS