Vraag raadslid Sanne Alexander: Stand van zaken recyclageparken 

Graag hadden we een stand van zaken bekomen met betrekking tot de toegang voor Wachtebekenaren van containerparken in omliggende gemeenten, andere dan Zelzate. Wat is de evolutie hierin? Eerder stelden we voor het idee te onderzoeken om pop-up afvalpunten te organiseren op de gemeente. Het bestuur ging dit meenemen in haar overleg met IDM. Is er hier al nieuws over?

Antwoord Schepen Piet Penneman: 

Er zit evolutie in die zin dat op niveau van IDM al heel wat inspanningen gedaan zijn om alles te uniformiseren op de verschillende recyclageparken, tarieven en acceptatiecriteria. Enkel het RP van Zele dient nog gemoderniseerd te worden, maar ik veronderstel dat dit geen optie is voor Wachtebeekse burgers. Ook op vlak van informatica zit alles op één platform, niet alle gemeenten werken met dezelfde softwarepakketten op de dienst burgerzaken/financiën. Technisch gezien is het vanaf heden mogelijk. Op politiek niveau is er buiten de bestaande bilaterale afspraken nog geen algemene afspraak. Deze zal op de agenda geplaatst worden voor de volgende legislatuur.

De pop-up afvalpunten worden bekeken, en worden door het nieuwe afvaldecreet ook aangemoedigd. We zouden echter de boot willen afhouden tot we meer weten over het PMD+ en het statiegeld-verhaal, dit kan zeer belangrijke verschuivingen met zich meebrengen.

Vraag  raadslid Rudy van de Velde : vrachtwagenparking

Naar aanleiding van de heraanleg van het Stationspark, die vandaag ook wordt gebruikt als vrachtwagenparking,  zoekt het gemeentebestuur een nieuwe vrachtwagenparking.  We hebben begrepen dat de voorkeur uitgaat naar de Pottershoek/Warande.  Dat is vlak naast heel wat woonhuizen van de Warandewijk.

Mijn vragen :

 • Klopt dit ? 
 • Is het niet wenselijk vrachtwagenparkings in de bewoonde zone maximaal te ontmoedigen?  Vrachtwagens horen, buiten de uren,  vooral thuis op de parking van het vervoerbedrijf en niet in de bebouwde kom. 
 • En zijn er, voor een aantal begrijpelijke uitzonderingssituaties (vb. zelfstandige,…) geen betere opties voorhanden ?  Vb.  bedrijventerrein, op- en afrit snelwegen,…  

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:  

Van zodra de werken starten waarbij het voormalige stationsplein tot buurtpark wordt omgevormd kunnen Wachtebeekse chauffeurs hun vrachtwagen inderdaad niet meer op deze locatie parkeren. Daarom wordt gezocht naar 2 locaties waar telkens een drietal vrachtwagens op een verkeersveilige en legitieme manier kunnen parkeren. 

Eén van de bestaande parkeerstroken langsheen Warande vormt een locatie die eventueel voor langparkeren in aanmerking komt. Het schepencollege wenst een consistente, maar weloverwogen oplossing te bieden aan inwoners waarvan de werkgever geen realistische mogelijkheid biedt om de vrachtwagen,  waarmee ze hun beroepsbezigheid vervullen,  op het bedrijf te stallen.

Binnen de bebouwde kom mogen vrachtauto's, trekkers en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton niet langer dan 8 uur na elkaar op de openbare weg parkeren, behalve waar een verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

Het college doet hierbij een nadrukkelijke oproep aan de gemeenteraadsleden om locaties te signaleren die als potentiële parkeerlocatie kunnen onderzocht worden. 

Vraag raadslid Ireen De Pauw: uitbreiding consultancy project CRESA 

In het collegeverslag van 5 februari jl. lezen we dat de opdracht van Cresa, die belast is met het onderzoek naar de toekomstige huisvesting van het gemeente- en OCMW-personeel, wordt uitgebreid.  Deze uitbreiding kost 5.250 euro excl. BTW.   

We hebben hierover volgende vragen :

 • Wat is de stand van zaken in dit deelproject ?
 • •Wat is de reden van de uitbreiding van de opdracht ? 

Antwoord Schepen Piet Penneman:  

Cresa was belast met de opdracht om de baliefunctie van alle gemeentelijke en OCMW-diensten onder te brengen in het gemeentehuis, meer in het bijzonder binnen het huidige volume.  Dit bleek geen gemakkelijke opdracht, zo is een uitbreiding van de inkomhall sowieso noodzakelijk om alle frequent bezochte publieke diensten onder te brengen op het gelijkvloers. Een bijkomende gegeven is dat de geschatte prijs voor deze ‘aanpassing’ in schril contrast staat met wat voorzien is in de begroting, een verhouding x10. Daarom heeft Cresa een bijkomende opdracht gekregen om te onderzoeken of het niet eenvoudiger/goedkoper zou zijn om buiten het huidige volume te denken.

Vraag raadslid Sabine De Frenne: nieuwe oproep plattelandsprojecten 

De gemeente Wachtebeke heeft van de provincie Oost-Vlaanderen de uitnodiging gekregen om ook in 2018 een plattelandsproject in te dienen.  Dat dient te gebeuren voor 19 maart 2018.Nieuwe projectideeën kunnen ingediend worden voor een buurt, een gemeente of een regio.

Onze vragen:   

Heeft het gemeentebestuur de intentie om terug een project in te dienen ?  Indien ja, aan wat wordt er gedacht ?  Indien neen, waarom niet ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Tijdens deze legislatuur heeft de bestuursmeerderheid talrijke keren succesvol ingetekend op projecten waarbij overheidssubsidie kon worden verkregen. Dergelijke projecten moeten niet alleen aansluiten bij de beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur, maar vergen tevens ondersteuning door de administratie. De ‘Oproep Plattelandsprojecten 2018’  valt op een tijdstip waarbij de effectieve start van projecten in de nieuwe legislatuur plaatsvindt en daarom is het o.i. niet aangewezen nu gevolg te geven aan de oproep. 

Het tijdspad van de nieuwe oproep ziet er als volgt uit: aanmeldingsformulier invullen voor maandag 19 maart definitief dossier indienen voor 29 juni 2018 de derde week van oktober ’18 wordt beslist welke projecten weerhouden worden looptijd projecten januari 2019 tot 30 juni 2021.


Tijdens deze legislatuur werden volgende subsidiedossiers goedgekeurd:

 • De dorpskernherwaardering fase 1 (Jules Persynplein) (PDPO-III project)
 • Een dorpshuis voor Overslag (De Zwarte Ruiter) (PDPO-III project
 • Inrichten ontmoetingsplaats op voormalig stationsplein (Platteland Plus 2018)
 • Project voor de 1 euro-maaltijden, verworven door het OCMW
 • Het project ‘Kerk in het Midden’ (provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
 • Vergroening van de begraafplaats Molenhoek (Agentschap Natuur en Bos)
 • Stimuleren van lokale detailhandel (provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
 • Projectfonds duurzame mobiliteit (provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
 • Projectfonds ‘Energieambassadeurs’ (provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
 • Project via de Koning Boudewijnstichting door Wijkplatform Dorp-centrum
 • Project via de Erfgoedcel Meetjesland door Wijkplatform Langelede-Sluize


Tevens zijn er nog een paar dossiers waarvan de aanvraag lopende is:

Partnerschap in een project van vzw Samen-Leven i.v.m. de organisatie van boerenmarkten op het provinciaal domein Puyenbroeck en op een nader te bepalen locatie in Wachtebeke.


Mogelijke participatie in een project van EGTS i.v.m. bipool-dorpen (EGTS = Europese Groepering Territoriale Samenwerking. In het Leadergebied Grensregio Waasland zijn verschillende bipool-dorpen (bv. Overslag, Koewacht, De Klinge, ….) met een gemeenschappelijke problematiek zoals winkels die verdwijnen, geen of lage bereikbaarheid met het openbaar vervoer, risico’s op vereenzaming, de dienstverlening die vaak gecentraliseerd is in dorpskernen ten zuiden van de E34, enz.