Antwoorden op vragen   gemeenteraad

Vraag raadslid  Ireen De Pauw  : Parkingbeleid bij bouw appartementsgebouwen.

In de voorbije jaren zijn er in Wachtebeke, vooral dan in het centrum, heel wat appartementsgebouwen bijgekomen.   In de bouwaanvragen zijn meestal ook garageboxen of parkeerplaatsen voorzien volgens de formule 1.5 per wooneenheid.  Maar de praktijk leert ons dat dit onvoldoende is bij appartementen.   Dat komt enerzijds omdat veel bewoners 2 of zelfs meer wagens hebben en anderzijds omdat veel garageboxen een andere bestemming krijgen (bergplaats etc.).  Daarnaast is er ook een belangrijk verschil tussen woningen die meestal een oprit hebben waar ook meerdere wagens kunnen geparkeerd worden en appartementen zonder oprit.  

Na de voltooiing van alle 3 de fases van de dorpskernvernieuwing zal het aantal publieke parkeerplaatsen serieus dalen.  Vandaag zie je al dat veel van die parkeerplaatsen worden ingenomen door bewoners van die appartementen.  En dan houden we niet eens rekening met het feit dat vele van die appartementen vandaag nog leeg staan.

Mijn vraag:   

Welk parkingbeleid wordt er gevolgd bij de bouw van nieuwe appartementen ?   

Is dit hetzelfde als bij woningen ? 

Zijn er plannen om dit beleid voor de bouw van appartementen bij te sturen om zo een parkeerprobleem in onze dorpskern te voorkomen ? 

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender:  

Het is volstrekt onjuist dat het aantal parkeerplaatsen in het dorp zal dalen na voltooiing van de 3de fase van de dorpskernvernieuwing. Het tegendeel is waar, ten opzichte van de huidige situatie komen er parkeerplaatsen bij. 

Net zoals in een ruim deel van de Vlaamse gemeenten wordt ook in Wachtebeke 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid als norm gesteld voor het verkrijgen van een vergunning bij de bouw van een meergezinswoningen.

De Vlaamse regering keurde in het voorjaar van 2017 het meerjarenprogramma ‘17-‘20 van de Vlaamse Bouwmeester goed. Leo Van Broeck is aangeworven als bouwmeester en zodoende kwaliteitsbewaker en onafhankelijk expert van de Vlaamse overheid.  Het meerjarenprogramma van Van Broeck schetst een ontnuchterend beeld van een dichtgeslibd Vlaanderen. Eén van de forse standpunten van Leo Van Broeck is dat (ondergrondse) parkings over twintig jaar zullen leegstaan en omgevormd zullen worden tot onder meer champignon- en witloofkwekerijen. Volgens de Vlaamse Bouwmeester moeten we ons op minder auto’s voorzien en minder garages verplichten bij meergezinswoningen. Zoniet dan strookt dit volgens hem niet met het algemeen streven naar een alternatieve, duurzame mobiliteit. Ons dorp leent zich goed - gezien de nabijheid van het openbaar vervoer en de aanwezigheid van een fietssnelweg – om, op basis van de ideeën van de Bouwmeester,  een lagere parkeernorm te hanteren.  De huidige bestuursploeg wijzigt de norm van 1,5 parkeerplaats per woongelegenheid evenwel niet. Er komt vanzelfsprekend geen verhoging van deze norm omdat dit de kostprijs van een appartement ongunstig zou beïnvloeden en potentiële kopers nog dieper in de geldbeugel zal doen tasten. 

Op donderdag 1//03/2018 staat in het Provinciaal Administratief Centrum (W. Wilsonplein 2, Gent) en infomarkt gepland rond het thema ruimtelijke planning. Bij deze gelegenheid wordt een documentaire vertoond waarin de Vlaamse Bouwmeester aangeeft hoe hij ruimte wil maken voor mens en natuur en hoe er daaromtrent draagvlak kan gecreëerd worden bij de burgers. Een aanrader voor alle gemeenteraadsleden.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde : Nieuwe organisatie & organigram na inkanteling O.C.M.W. in gemeente.

In het CBS-verslag van 18 december lezen we dat BDO, het adviesbureau die de gemeente bijstaat, een voorstel van organisatiestructuur en organigram heeft overgemaakt aan het gemeentebestuur.  

Graag hadden we hierover een STAVAZA gekregen.   

Wat houdt het voorstel in ?  

Wat zal er wijzigen ?  

Naar welke functionele organisatie zullen we evolueren ?   

Wanneer is de implementatie voorzien ?

Afhankelijk van de detail van het antwoord  mag deze vraag eventueel in geheime zitting worden behandeld. 

Antwoord Burgemeester Rudy Van Cronenburg: 

Het heeft weinig zin, hier in publiek diverse werkideeën  toe te lichten over de toekomstige huisvesting van ons gemeente en ocmw personeel.  We zitten immers nog in de fase van onderzoek. Er zijn verscheidene mogelijke pistes, die de firma Cresa aan de stuurgroep  heeft voorgelegd. Ook het college heeft er kennis van genomen.   We moeten creatieve oplossingen vinden om het personeel dat rechtstreeks contact zal hebben  met de bevolking samen te brengen in één gebouw. De mensen die niet of weinig contact hebben met de inwoners kunnen elders geplaatst worden. Maar het gemeentehuis zit nu al stampvol, deze ideeën vergen ernstige ingrepen in het gebouw of potentieel andere locaties met een grote kost. Een veel grotere kost dan we in de begroting 2018 hebben ingeschreven.  We willen de komende maanden toch hierover beslissingen nemen en  meer  budget vrijmaken dan nu voorzien is.  Want we willen klaar zijn voor de toekomst volgend jaar wanneer gemeente en ocmw worden samengevoegd. 

Wat het organogram betreft willen we het personeel indelen in 4 domeinen.  Wie? Wat? Waar? zijn vragen die nog allemaal worden onderzocht, dit om de beste organisatie te kunnen opzetten met aandacht voor de klant, organisatie  en personeel.  De stedenbouwkundig ambtenaar welkt sedert 1 januari op afspraak, diverse werkgroepen van ambtenaren samen met BDO werken alles verder uit . Het is  nu echt voorbarig om al klaarheid te scheppen, die er nog niet is. We zullen jullie er bij betrekken zodra het kan.

Vraag raadslid Rudy Van De Velde: Trage weg Schoolstraat ter hoogste van Schoolstraat 7 .

Het college heeft in haar zitting van 18 december volgende beslissing genomen : 

“ - Teccon bvba krijgt de opdracht om het perceel (kadastraal gekend als 2de Afdeling, sectie B, nummer 524/N/2) op te meten met een detailmeting van het veronderstelde tracé van het pad; 

-Op basis van dit plan wordt door het landmeetbureau, in samenspraak met de gemeente en de eigenaar, eenduidig een doorgang voor fietsers en voetgangers bepaald en vastgelegd op het opmetingsplan. 

- Eventueel wordt deze publieke erfdienstbaarheid van overgang vastgelegd in een akte bij de notaris; 

-Desgevallend het neerleggen van deze akte bij het registratiekantoor. “ Ik wil er U op wijzen dat het niet de bevoegdheid is van het college om wijzigingen aan buurtwegen aan te brengen. Het collegebesluit houdt wel de intentie in om een wijziging aan te brengen ten opzichte van de vroegere situatie.  De vroegere situatie had de gemeente nog duidelijk aangegeven in de verkoopdocumenten op Fednet van de woning in de Schoolstraat nr. 7.  Er is dus geen nood aan een opmeting die de facto zal neerkomen op een wijziging van de breedte en het gebruik van die buurtweg.  

Mijn vraag: 

Is de gemeente bereid het collegebesluit terug te trekken en artikel 28 van de Wet op de Buurtwegen toe te passen indien ze van plan is om de in het najaar onrechtmatig doorgevoerde wijziging aan de buurtweg te legaliseren ?  

Indien dat  niet de bedoeling is:  is het gemeentebestuur bereid als beheerder toe te zien op het herstel van de buurtweg in zijn oorspronkelijke staat (breedte, ondergrond, gebruik) ? 

Antwoord Schepen Jacques De Smet: 

Het college heeft in haar zitting van 18 december volgende beslissing genomen :

“ Teccon bvba krijgt de opdracht om het perceel (kadastraal gekend als 2de Afdeling, sectie B, nummer 524/N/2) op te meten met een detailmeting van het veronderstelde tracé van het pad. Op basis van dit plan wordt door het landmeterbureau, in samenspraak met de gemeente en de eigenaar, eenduidig een doorgang voor fietsers en voetgangers bepaald en vastgelegd op het opmetingsplan”.

Vraag  raadslid Etienne Fermont: Feesten op het Persynplein  

Met Kerstmis werd op het Persynplein een feesttent geplaatst door één van de cafés van het dorp. Dat er af en toe, bij speciale gelegenheden, een feestavond  en -nacht wordt ingericht, is  aanvaardbaar. Dat de bijhorende muziek de toegelaten decibels overschrijdt , moet echt  vermeden worden. Ook de duur van het feest , tot 4 uur ’s morgens, is bij vele inwoners van het Persynplein helemaal niet zo goed ontvangen.  

Wij stellen de volgende vragen:

Is er controle geweest i.v.m. de geluidssterkte van de muziek? 

Indien  tot 4 uur mag gefeest worden, kan er niet geëist worden dat de geluidssterkte vanaf 1 of 2 uur sterk gereduceerd wordt?

Zijn de afspraken i.v.m. einde van een feest en het uur van beperking van de geluidssterkte voor elk feest gelijk?  

Antwoord: voorzitter gemeenteraad Eddy Heirwegh: 

Er waren inderdaad meldingen van geluidsoverlast, de politie is zelfs tweemaal geweest na een klacht van een bewoner en terecht, er zijn ook vandalenstreken gebeurd en nog enkele regels zijn overtreden, daarom heeft het schepencollege de intentie, na advies van het lokaal veiligheidsoverleg om op kerstdag voor die activiteit geen toestemming meer te verlenen op het Persynplein.