Vraag van raadslid Ireen De Pauw: STAVAZA herstellingen keuken en bar Cultuurhuis Safarken 

Vorige maand hebben we gevraagd naar een pragmatische en snelle oplossing voor de talrijke toestellen die kapot zijn in het Cultuurhuis (elektrische toestellen, frigo’s in de bar).  Daarnaast is er ook het probleem van de toiletten (sterke geurhinder).

We zijn nu één maand verder en we zien dat er niets is gebeurd. Graag een STAVAZA ?

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

De toiletten (piscines) zijn besteld. De frigo’s (Keurezaal) worden besteld als we 3 offertes binnen hebben. Dit is vanwege de wetgeving op de overheidsopdrachten. We hebben er voor gekozen om te vernieuwen en niet te herstellen gezien de leeftijd van sommige installaties. De microgolf wordt ook besteld als we de 3 offertes binnen hebben. De overige elektrische toestellen zijn onderhouden en nagekeken. De nodige reparaties gaan eerstdaags uitgevoerd worden.

Vraag raadslid Sabine De Frenne: geen kandidaten aanleg Stationsplein

Vorige maand hebben we  een vraag gesteld met betrekking tot de problematiek van de sanering van het aan te leggen Stationsplein. Uit uw antwoord begrepen we dat het over een klein probleem gaat. 

Daarom zijn we uitermate verbaasd dat er van de 9 aangeschreven partijen (voor alle loten)  er geen enkele een offerte heeft ingediend. Wat is de verklaring hiervoor? En wat is de impact naar tijdstip van uitvoering en kost van het project? Wat zijn de verdere stappen ? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack:

We vermoeden dat de tijdsdruk een grote rol speelde bij de inlevering van de offertes. We hebben reeds in het CBS beslist om dit terug uit te schrijven. Over de kost en het tijdstip van uitvoering kunnen we op dit moment niets zeggen. Volgende week komt onze werkgroep hierover nog eens samen.

Vraag van raadslid Rudy Vande Velde: toename openbare plaatsen met problematisch gedrag & aanpak 

Om de problematiek van onaangepast gedrag (lawaai, vandalisme, vuil achterlaten,…) rond het Cultuurhuis Safarken aan te pakken werden camera’s geplaatst aan de voorzijde van het Cultuurhuis. Recentelijk lazen we dat er zich intussen ook problemen voordien in de Warandewijk (intimidatie van voorbijgangers). En in het CBS-verslag van 26 maart lezen we nu ook dat er problemen zijn rond het jeugdhuis. Ik citeer “inbraken, gestolen fietsen, zwerver in de jeugdlokalen, sluikstorten, hangjongeren, … “. De jeugdraad vraagt om ook daar extra beveiligingsmaatregelen te nemen door het plaatsen van camera’s. Vorige maand hebben we ook nog de problematiek van de vernielde bushokjes besproken in deze gemeenteraad.  Ook dat was een probleem van vandalisme.

Dat jongeren op straat spelen is geen probleem. Dat is van alle tijden en moet ook worden aangemoedigd en ondersteund. Maar grensoverschrijdend gedrag zoals vandalisme, inbraak, intimidatie, inbraak, afval achterlaten,… heeft niets met spelen te maken.   We hebben duidelijk een toenemend probleem in Wachtebeke.  Dat probleem verlegt zich bovendien van locaties met camerabewaking naar locaties zonder (camera)bewaking. 

Hierover heb ik volgende vragen:   

Hebben we zicht op de problematiek ? Welke aanpak volgen we om het probleem aan te pakken? Camera’s zijn nuttig als ondersteuning maar lossen het probleem niet op.

Welke rol is er weggelegd voor de diverse personen en diensten die daarin een preventieve of reactieve rol kunnen spelen? Vb.  jeugdconsulent, de politie, …  

Is er in de toekomst ook een preventieve rol weggelegd voor het “huis van het kind” ? 

Antwoord Schepen Evi Wuytack: 

De problematiek is uitvoerig besproken met zowel de vrijetijdsdiensten en de politie. Ondertussen is er iemand vanuit de politie die dit opvolgt en ook onze jeugddienst. Maar helaas zie je als inwoner niet de directe gevolgen. Wij weten dat een deel van de hangjongeren naar het jeugdhuis gaan dus onze acties hebben wel effect.

De zaken die aangehaald worden in onze jeugdraadverslagen zijn zaken die reeds al speelden maar herhaaldelijk terugkeren op onze agenda als aandachtspunt. We stellen jammer genoeg vast dat onze jeugdverenigingen niet alles direct melden aan de politie en soms wachten op onze jeugdraad om dit door te geven.

Vraag van raadslid Ireen De Pauw: STAVAZA sociaal woningbeleid.

In 2013 is het gemeentelijk reglement “toewijzingsbeleid sociale woningen” gewijzigd.  Doel van die wijziging was ervoor te zorgen dat de Wachtebekenaren op de wachtlijst niet in de kou zouden worden gezet door andere prioritaire doelgroepen van buiten Wachtebeke.   

Met respect van een aantal decretaal bepaalde spelregels genieten ze prioriteit bij de toewijzing van een sociale woning in Wachtebeke.   

Graag hadden we een STAVAZA gekregen. Hoeveel sociale woningen werden er in de periode januari 2014 tot eind 2017 toegewezen? En hoeveel daarvan zijn er naar Wachtebekenaren gegaan? Hoeveel Wachtebekenaren staan er nog op de wachtlijst en wat is vandaag de gemiddelde wachttijd voor een Wachtebekenaar?  

Antwoord Schepen Rudy Van Vlaender: 

Op 25/04/2013, heel snel bij aanvang van de nieuwe legislatuur,  heeft de gemeenteraad het lokaal toewijzingsreglement voor sociale woningen goedgekeurd, waarbij wordt afgeweken van de standaardtoewijzingsregels. Het eigen toewijzingsbeleid werd ontwikkeld omdat de gemeente wou rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders en met de woonbehoeftigheid van de inwoners van Wachtebeke. In het overzicht zijn de verhuringen weergegeven vanaf juli 2013. In totaal kwam ruim 58% van de toewijzingen tot stand op basis van één van de prioriteiten die vervat zitten in het gemeentelijk reglement:

Levenslang in Wachtebeke wonen.

Minimaal 10 jaar op het grondgebied van Wachtebeke wonen of gewoond hebben.

In de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van Wachtebeke.

Het aantal toewijzingen in 2015 was hoog omdat in dat jaar de aanleunflats op de ocmw-site in gebruik werden genomen. De lijst met kandidaat huurders die zijn ingeschreven voor bepaalde gemeenten wordt beheerd door de VMSW. Daar zijn de cijfers voor 2017 nog volop in verwerking en dus nog niet beschikbaar voor verspreiding. Het aantal kandidaat huurders gedomicilieerd in Wachtebeke bedroeg in 2016 140 gezinnen. Het totaal aantal kandidaat huurders met een voorkeur voor woningen in Wachtebeke was 575. Op basis van het beschikbaar cijfermateriaal is het onmogelijk een wachttijd te voorspellen voor inwoners die op de lijst staan. Het is evenwel heel duidelijk dat er een ernstige bottleneck is voor kleine types woningen. Om die reden wenst de gemeente een eigen initiatief te nemen om bijkomend kleine betaalbare huurwoongelegenheden te ontwikkelen.