ANTWOORDEN OP VRAGEN GEMEENTERAAD

VRAAG RAADSLID RUDY VAN DE VELDE : SAMENSTELLING AGENDA GEMEENTERAAD

In de voorbije maanden werden we geconfronteerd met een zeer beperkte agenda van de gemeenteraad. Dat kan 2 oorzaken hebben:

• ofwel gebeurt er bijna niets om op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen ?

• ofwel worden alle belangrijke beslissingen genomen in het college van burgemeester en schepenen zonder daarbij de gemeenteraad te kennen ?

Graag hadden we hierover wat toelichting gekregen.

Graag hadden we ook wat toelichting gekregen over het feit dat bijvoorbeeld “oninbare belastingen” wel een agendapunt zijn op de O.C.M.W.-raad maar niet op de gemeenteraad. In het verslag van het CBS lezen we bijvoorbeeld dat er 21.488 euro oninbare belastingen werden goedgekeurd door het CBS maar dergelijke beslissing wordt niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

ANTWOORD BURGEMEESTER RUDY VAN CRONENBURG:

de meest recente versie van het gemeentedecreet heeft gezorgd voor een verschuiving van bevoegdheden van gemeenteraad naar College. De bedoeling was de gemeente efficiënter te besturen . Nadeel is dat de agenda van de gemeenteraad daardoor veel beperkter wordt . In vele gemeenten klagen gemeenteraadsleden aan dat er weinig op de agenda van de raad nog komt. De gemeenteraadsleden hebben wel de kans via toegevoegde vragen de agenda voldoende te stofferen. In Wachtebeke, denk ik, gebeurt dit door onze raadsleden voldoende, de verslagen van het schepencollege bieden voldoende eten en drinken om bijkomende informatie in de raad te brengen .

ANTWOORD SCHEPEN PIET PENNEMAN:

Het boeken van oninvorderbare bedragen is de bevoegdheid van de financieel beheerder (artikel 127 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010). Voor alle duidelijkheid en transparantie maakt de financieel beheerder deze gegevens over naar het college. De gemeenteraad heeft in deze geen enkele bevoegdheid. Toch wil ik het laatste document toelichten omdat het gaat over een groot bedrag (21.000 euro). Dit is te verklaren door 2 redenen. Enerzijds is er door het groot aantal bijkomende taken sinds de invoering van BBC geleden van augustus 2014 dat er belastingen oninbaar zijn geboekt. Anderzijds is er een bedrag van 14.000 euro onterecht ingeboekt door een foutieve communicatie tussen onze eigen administratie en Woonwijzer. Ondertussen is er een controlesysteem ingebouwd waardoor dit in de toekomst niet meer zou mogen gebeuren.

VRAAG RAADSLID RUDY VAN DE VELDE : WIJZIGINGEN IN PLANNING HERSTEL BUURTWEGEN

In de verslagen van het CBS van 25 april en 2 mei lezen we dat er diverse verschuivingen zullen gebeuren in de planning herstel buurtwegen. We hadden hier graag wat toelichting over gekregen en hadden daarbij graag volgende vragen beantwoord gezien :

  • schrapping van het onderhoud fietssuggestiestroken : is dit uitstel of afstel ?

  • welke herstellingen blijven nu precies behouden voor 2016 en welke niet ?

  • wanneer worden die uitgevoerd ?

  • het wegwerken van putten in onverharde wegen (vb. Bovenhoek) is een goede zaak op voorwaarde dat het op een deskundige manier wordt uitgevoerd. Wordt dit doorgesproken met de aannemer en is hier ook controle op ? Indien niet is dit een verloren kost en moeite.

ANTWOORD SCHEPEN JACQUES DE SMET :

Zoals beloofd willen we alle landbouwwegen, die jarenlang verwaarloosd werden, aanpakken binnen onze financiële middelen. Liefst dit jaar en volgend jaar.

Onderhoud fietssuggestiestroken blijft voorzien, wordt niet geschrapt.

Herstelling van landbouwwegen wordt verder uitgevoerd zoals voorzien, tijdens dit en volgend jaar: Cornilstraat (bezig), Knokkestraat, Akkerstraat, Hoogstraat, fietspad Langelede, fietspad Pottershoek, Overslagdijk en St. Elooipolder. Op St. Elooipolder moeten eerst nog bomen verwijderd worden.

Volgende werken zijn toegewezen:

Weg tussen Groenstraat en Warandewijk: losmaken verharding, mengen met cement en terug aanwalsen. Plaatsen van een tractorsluis.

Knokkestraat – Weide: losmaken verharding en terug aanwalsen. Plaatsen van paaltjes

Konijnestraatje Langelede: losmaken verharding en terug aanwalsen. Voorbereidingen zijn bezig om volgend jaar een definitieve verharding aan te brengen.

Verbinding Bovenhoek – Brandstraat: losmaken verharding en terug aanwalsen. Weg aanduiden als landbouwweg.

Kaaidijk: Nog af te spreken met Nederlandse instanties. Belgisch gedeelte herstellen met eigen materiaal en personeel.

Er is dit jaar geen budget om ALLE halfverharde wegen definitief aan te pakken. Daarom is gekozen om bovenstaande herstellingen uit te voeren, deze werken kunnen dan na bv. een jaar geëvalueerd worden als leidraad naar de toekomst.

Deze werken worden steeds opgevolgd door de Werkleider Technisch Uitvoerende Dienst.