VRAAG RAADSLID SANNE ALEXANDER :HARTVEILIGE GEMEENTE WACHTEBEKE –

Het gemeentebestuur sloot een contract af met het Rode Kruis met als doel als ‘Hartveilige Gemeente’ te mogen worden erkend. Voorwaarde voor deze erkenning was o.a. dat minstens 10% van het gemeentepersoneel een opleiding reanimatie volgde en zo over de vaardigheden beschikt om te reanimeren en de defibrillators te gebruiken. Deze cursus wordt gegeven door het Rode Kruis Moerbeke-Waas - Wachtebeke. De termijn om dit percentage te halen loopt tot eind 2017, nadien verliezen we de kans op de titel “Hartveilige Gemeente”. Er zou echter nog steeds geen opleiding hebben plaatsgevonden, noch een datum zijn vastgelegd. Het lijkt ons toch op z’n minst aangewezen, zo niet van groot belang, dat hier werk van wordt gemaakt, zodat indien nodig mensen geholpen kunnen worden die dergelijke hulp zouden nodig hebben. Hoe zit het met de planning voor die opleiding en wat zijn de overige voorwaarden die eventueel nog moeten worden voldaan alvorens Wachtebeke “Hartveilig” is ?

ANTWOORD RAADSLID LINDA VAN HIMME:

we hebben in 2014 al een eerste maal een opleiding georganiseerd voor het gemeente- en ocmw- personeel. Met succes. Ook hebben we toen een opleiding laten doorgaan voor de bevolking met een veel mindere opkomst. Na 2 jaar herhalen we deze opleiding in samenwerking met het Rode Kruis. Zoals aangekondigd in WaWijzer van deze week, voor alle inwoners op zaterdag 11 juni , dit bericht staat ook al enkele weken in het digitaal nieuwsbericht vermeld. Wat het personeel betreft zal dit uiteraard ook opnieuw gebeuren binnen de komende maanden, maar ditmaal apart voor ocmw personeel ( wegens organisatie ploegwerkers) en gemeentepersoneel . Dit alles in afspraak met Het Rode Kruis. Zoals je ongetwijfeld weet hebben we 2 officiële AED toestellen op onze gemeente.

VRAAG RAADSLID IREEN DE PAUW : PROPERE PIONIERS

Het is positief dat steeds meer en meer mensen in Wachtebeke zich engageren om via het project van de “propere pioniers” mee te helpen aan het proper houden van hun buurt (wegen, bos, park,...).

Hoeveel projecten “propere pioniers” zijn er actueel lopende in Wachtebeke ? Waar ? Zitten er nog nieuwe projecten in de pijplijn ? Het je zicht op de effecten ? Vb. volume aan zwerfvuil tot op heden ingezameld via de “propere pioniers”.

ANTWOORD SCHEPEN PIET PENNEMAN:

Op dit ogenblik zijn er 10 propere pioniers actief op Wachtebeke. Waar deze mensen actief zijn kan je zien op de ‘claim’-kaart op de site van IDM - http://www.idm.be/hou- het-proper-propere-pioniers.html . Naar aanleiding van een bedankingsmoment bij IDM is een presentatie

VRAAG RAADSLID IREEN DE PAUW : CAMBIO

Klopt het dat het college een eventueel Cambio-project in Wachtebeke overweegt ? Graag wat toelichting.

ANTWOORD SCHEPEN RUDY VAN VLAENDER:

Op 18/12/2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘basisbereikbaarheid’ goed. Die nota bepaalt de manier waarop het vervoersaanbod in Vlaanderen in de toekomst zal worden georganiseerd. De bedoeling van de Vlaamse overheid is een gelaagd vervoersmodel (= combi mobiliteit) uit te werken met het treinnet als ruggengraat voor het openbaar vervoer en daarnaast een kernnet met busverbindingen tussen grotere kernen en steden.

Verder wenst men een aanvullend net uit te bouwen met lijnen vanuit kleinere gemeenten naar het kernnet. Als laatste schakel wil men inzetten op een vervoer op maat, dat al dan niet privaat wordt uitgebaat. Hierbij rekent de overheid op lokale initiatieven, vb. taxicheques, buurtbussen, collectieve taxi’s, maar ook op een aanbod van deelorganisaties met deelfietsen en deelwagens.

Autodelen wint voornamelijk in stedelijke gebieden aan belang. Het aantal leden van deelorganisaties stijgt er jaarlijks en het aantal gesloten groepjes (vrienden of buren) die op een kosten delende manier samen een auto delen stijgt jaarlijks met 30%. Tegelijk ontstaan, naast Cambio, nieuwe autodeel organisaties zoals Bolides, Caramigo, Tapazz en Partago. Ook de autosector experimenteert volop met autodelen. Elk systeem heeft haar eigen kenmerken en daarom wenst het schepencollege in eerste instantie te onderzoeken welke aanpak in Wachtebeke kans op slagen heeft.

Een eerste aanzet daartoe is de mobiliteitsenquête die in Overslag werd afgenomen. In dit onderzoek werd onder meer gepeild naar de bereidheid om in te stappen in een systeem van deelfietsen of- deelauto’s. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal bekeken worden of een ruimere behoeften peiling wenselijk is.

VRAAG RAADSLID ETIENNE FERMONT :

Plassenstraat : Graag vernamen wij een stand van zaken in verband met de afwerking van de Plassenstraat.

ANTWOORD RAADSLID PATRICK GERARD:

Zoals bekend is de gemeente niet de bouwheer van de werf in de Plassenstraat. Door een foute opmeting van de vorige landmeter van de private verkavelaar werd dit dossier nodeloos vertraagd. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de voortgang van de werken te behartigen en op te volgen. Op grond van de verkeersveiligheid in de buurt van de werf heeft ook het college de aannemer aangespoord de werken op korte termijn te beëindigen.