ANTWOORDEN OP VRAGEN IN GEMEENTERAAD

VRAAG RAADSLID SANNE ALEXANDER: MAAIEN VAN HET BERMGRAS IS TOEGELATEN VANAF 15 JUNI.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om uitzonderingen correct toe te passen. Misschien kan er een lijst worden opgesteld van alle gevaarlijke punten , gecreëerd door het hoge bermgras ?

ANTWOORD RAADSLID SONIA VAN LIERDE:

Wachtebeke heeft heel veel bermen die gemaaid moeten worden. Volgens het decreet mogen we pas beginnen maaien vanaf 15 juni. Behalve bij gevaarlijke situaties. De burgemeester heeft de technische dienst gevraagd enkele dagen vroeger dan 15 juni te beginnen met de maaiwerken omdat er gevaarlijke verkeersituaties dreigden op sommige kruispunten omdat het gras te hoog stond en het zicht belemmerde van de weggebruiker. Uiteindelijk kon de aannemer niet vroeger beginnen, maar we hebben in totaal niet minder dan 93.342m bermen die gemaaid worden of 182. 576 m2. Er wordt in afspraak met de politie en technische dienst een lijst gemaakt van mogelijke risicopunten. Maar het is moeilijk in duidelijke richtlijnen vast te leggen wat gevaarlijk is en wat niet, wie kan dat beoordelen? De bermen langs de N449 (Meersstraat- Walderdonk) zijn van het Vlaamse gewest en moeten door hen onderhouden worden.

VRAAG RAADSLID SANNE ALEXANDER: DOOR DE OVERVLOEDIGE REGENVAL VAN DE LAATSTE WEKEN EN MAANDEN HEBBEN VEEL LANDBOUWERS SCHADE AAN HUN GEWASSEN GELEDEN.

Om aan deze schade tegemoet te komen, werd er een rampenfonds opgericht. Van dit rampenfonds en de schadevergoeding werd geen enkele landbouwer per brief op de hoogte gebracht, in tegenstelling tot vroeger. Waarom is dit niet gebeurd ,terwijl dit toch een doelgroep is , bij wie persoonlijk moet worden gecommuniceerd ? Het schriftelijk systeem werkte immers perfect en alle landbouwers waren op de hoogte.

ANTWOORD SCHEPEN PIET PENNEMAN:

Na de regenval van 30/5 en de mailing van het Vlaamse rampenfonds op 1/6 is er dezelfde dag nog via de nieuwsbrief gecommuniceerd naar de bewoners, dit bericht is vorige week donderdag ook de site van Wachtebeke geplaatst. Er is inderdaad geen brief verstuurd gezien er naast het gemeentelijke kanaal ook nog de andere gekende mediakanalen zijn zoals radio/TV/sociale media en de vakorganisaties Boerenbond/ABS die dit zeker aan hun leden hebben kenbaar gemaakt. Gezien de intense regens van de voorbije weken die het nieuws lang gedomineerd hebben en voorgaande zou het mij sterk verwonderen indien er nu nog mensen zijn die niet zouden weten dat de schattingscommissie van de gemeenten wordt samengeroepen voor dit soort situaties.

Nog opmerken dat sinds 1/7/14 het rampenfonds geregionaliseerd is dus voor Wachtebeke het ‘Vlaams Rampenfonds’ dat in zijn mailing nooit heeft gesproken over landbouwschade - het is dus ons eigen initiatief geweest om van in het begin de schattingscommissie samen te roepen. Dat dit voor onduidelijkheid heeft gezorgd bij de gemeenten, bewijst dat sommige gemeenten in de omgeving slechts vorige week in actie zijn geschoten gezien zij ervan uitgingen dat men op een ‘go’ moest wachten van het rampenfonds om in actie te schieten.

Op dit ogenblik zijn er 22 landbouwers van de gemeente die zich gemeld hebben voor de commissie - 7 werden er bezocht op 13/6, de anderen (dus 15 ) werden vandaag bezocht.

Landbouwers moeten zich geen al te grote zorgen maken, ook als zij zich later nog melden kan de commissie nog langsgaan, gezien de periode van regenval verlengd is met de schade veroorzaakt door de regenval tussen 20 en 26 juni 16 (mail rampenfonds de dato 14/6 aan burgemeesters). Wij houden het in gedachte om in het vervolg de landbouwers te verwittigen bij brief.

VRAAG RAADSLID SANNE ALEXANDER: GRAAG HADDEN WE WAT UITLEG EN HET STANDPUNT VAN HET COLLEGE VERNOMEN BETREFFENDE HET DOSSIER VAN DE GEPLANDE WINDMOLENS TUSSEN LANGELEDE EN RAMONSHOEK.

ANTWOORD BURGEMEESTER RUDY VAN CRONENBURG:

Collega’s,we zijn allen verkozenen en iedereen heeft een mening, gelukkig maar. Ieder raadslid , iedere partij heeft een standpunt , ook over dit punt. We zullen die standpunten straks horen bij de vraag van de burger. Wat het College betreft: er loopt op het ogenblik een openbaar onderzoek over de vraag van Engie Electrabel, tot 8 juli. Een onderzoek waarin de inwoners gevraagd wordt hun oordeel te geven over de plannen van Engie Electrabel op deze locaties . De weken na het openbaar onderzoek (juli) zullen de bezwaren en bemerkingen opgelijst worden en zullen onze diensten van ruimtelijke ordening en milieu een advies opmaken en bezorgen aan het schepencollege . Het College beoordeelt dan het voorstel van advies van deze diensten en trekt een besluit . Dit is een zeer democratisch proces, waarin de mening van de inwoners en alle betrokkenen wordt gehoord. We willen deze wettelijke werkwijze zo behouden. Indien jullie willen dat het college nu al haar oordeel geeft, dan negeren we brutaal het inspraakproces waar men alle partijen hun mening laat zeggen. Als je vraagt wat is het standpunt van het college, dan vraag je in feite dat we geen rekening houden met de opmerkingen die uit het openbaar onderzoek zullen komen. De politiekers beslissen dan zonder rekening te houden met eventuele opmerkingen.

Persoonlijk wil ik nog stellen dat ik burgemeester ben van ALLE Wachtebekenaren. Zij die voor de windmolens zijn en zij die er tegen zijn. Ik doe dan ook een oproep om respect voor elkaars mening te hebben. Men mag gelukkig in Wachtebeke van mening verschillen maar er zijn geen goede en slechte inwoners. Laat ons de procedures volgen .Iedereen moet zijn zeg hebben , en dan kan het College in eer en geweten beslissen welk advies we geven over dit dossier.

De standpunten van de 4 politieke fracties (ANDERS, Open VLD, CD&V en N-VA) in de gemeenteraad leest u in volgend digitaal nieuwsbericht.