De geplande werken om de Vlaamse kust te beschermen tegen een mogelijke superstorm en de tegen de stijging van het zeeniveau als gevolg van de klimaatverandering, stuiten op steeds meer vragen van wetenschappers en lokale actiecomités. "Niemand trekt de noodzaak om onze kust te beschermen in twijfel", zegt Vlaams parlementslid en Bredens burgemeester Steve Vandenberghe. "Maar meer en meer lijkt het erop dat de Vlaamse regering de verkeerde investeringen doet en de kust daardoor niet de optimale bescherming zal krijgen. De vragen die rijzen hebben dringend sluitende antwoorden nodig, anders dreigen de investeringen een maat voor niets te worden en blijft het gevaar voor de kustbewoners. Ik nodig minister Weyts dan ook uit voor overleg met de kustburgemeesters en de actiegroepen."

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar beslist onze kustlijn te versterken. De investeringen zijn nodig om de kust te beschermen tegen de zogenaamde duizendjarige storm - een superstorm die zich statistisch gesproken eens om de duizend jaar kan voordoen, maar waar we terdege rekening mee moeten houden- en tegen de stijging van de zeespiegel. Om de kans op overstromingen te beperken, is vorig jaar in september gestart met de noodzakelijke investeringen. Zo moet o.m. werk worden gemaakt van een splinternieuwe stormvloedkering in de havengeul van Nieuwpoort, om de stad en de gemeentes langs de IJzer te beschermen. Het budget hiervoor bedraagt ongeveer €50 miljoen. Niet iedereen is echter gerustgesteld door de oplossing die minister Weyts naar voren schuift. Wetenschappers formuleren nogal wat vragen en bedenkingen over deze oplossing. Ook het actiecomité Havengeul Nieuwpoort, dat meer dan 1.000 leden, heeft in een brief zijn bedenkingen bij de geplande werken voor een stormvloedkering kenbaar gemaakt aan minister Weyts. Vlaams volksvertegenwoordiger en kustburgemeester Steve Vandenberghe meent dat de vragen van wetenschappers inzake zeewering dringend moeten beantwoord worden. "Dit en een eventuele bijsturing van de plannen moet de schrik bij de inwoners wegnemen."

Georges Allaert, professor emeritus van de Ugent, heeft hierover vorig jaar reeds de Vlaamse regering zijn bezorgdheid meegedeeld. Volgens hem dreigen de financiële inspanningen een maat voor niets te worden omdat het slechts een oplossing is op korte termijn. Oplossingen die in de zee liggen zoals een strekdam zijn volgens de professor duurzamer en hebben ook recreatieve voordelen. Daarenboven stelt de professor dat het kustveiligheidsplan meer dan vijf jaar geleden opgemaakt werd en dat ondertussen de klimaatwijziging nieuwe berekeningen en scenario's noodzakelijk maken. De actiegroepen vrezen dan weer dat de komst van de stormvloedkering economische schade met zich zal meebrengen voor de jachthaven en de veiligheid van de commerciële scheepvaart, de recreatieve watersporter en de kleinzeilerij in het gedrang brengt.

"Iedereen is het erover eens dat er een ambitieus plan nodig is om onze kust te beschermen tegen een eventuele 1000-jarige storm, maar de minister moet de vele vragen en onduidelijkheden wegwerken". Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe nodigt de minister daarom uit om een werkbezoek te brengen aan de kust om er het dossier van de kustbescherming te bespreken. "We verwachten minstens duidelijke antwoorden op de vele vragen en bedenkingen van de kustburgemeesters en de ongeruste inwoners die zijn ingegeven door de kritiek uit wetenschappelijke hoek", besluit Vandenberghe. "De veiligheid van onze kustbewoners mogen we niet aan het toeval overlaten."

De Vlaamse regering plaatst vandaag de goedkeuring van het bestek van de Stormvloedkering op de agenda van de ministerraad. Vlaams volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe vraagt minister Weyts om dit agendapunt zeker en vast uit te stellen tot na het overleg met de kustburgemeesters en het actiecomité.