Reeds enkele decennia ijvert de milieubeweging in Vlaanderen voor een betere bescherming van de kustpolders en het behoud van de kustpoldergraslanden. Al die jaren kregen de natuurwaarden van de polders in het beleid niet altijd de aandacht die ze verdienen én broodnodig hebben. De bestaande wetgeving was integendeel jaren onvoldoende om de polders op een duurzame manier te beschermen. 

Poldergebieden behoren niettemin tot de waardevolste en best bewaarde open ruimtes van Vlaanderen. Deze hoofdzakelijk weidegebieden zijn ook op ecologisch vlak van zeer groot belang. Ze fungeren als broed-, overwinterings- en doortrekgebied voor vele duizenden weidevogels en steltlopers. Naast de vogelrijkdom herbergen de polders eveneens een schat aan zeldzame en/of kwetsbare plantensoorten en moeras- en oeverplanten.

"Zoals de duinen tien jaar terug dreigden te verdwijnen, zo zijn ook de waardevolle polders op tal van vlakken bedreigd. Vooral het 'scheuren', dit is het omploegen van de permanente poldergraslanden, is uiterst nefast voor de aantrekkingskracht van planten en dieren. Uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijkt dat er tussen 1986 en nu minimaal 3.000 hectare permanent grasland uit de polders is verdwenen", weet Michèle Hostekint.

"Nochtans hebben natuur, landbouw en overheid uiteindelijk gezamenlijk belang bij een betere bescherming van de historische en eeuwenoude poldergraslanden. In opvolging van de afbakening van het agrarisch gebied Kust-Polder-Westhoek (2006) was de beslissing van 27 maart 2009 van de Vlaamse regering dan ook een zeer belangrijke stap in de bescherming van de kustpolders".

De Vlaamse regering besliste om voor de kustpolders een beschermingsplan op te maken en erkende daarmee de nood aan een bijkomende bescherming van de polders en maakte in principe eindelijk de weg vrij voor een goede en duurzame bescherming van onze polders. Het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 herhaalt dit voornemen.

"We stellen één jaar later vast dat de Vlaamse regering haar engagementen en afspraken niet nakomt", aldus Michèle Hostekint. "Minister Schauvliege liet in antwoord op een recente vraag in het Vlaams Parlement weten dat tegen 1 september een inventaris zal worden opgemaakt met historische graslanden. Dit is strikt één jaar na de inwerkingtreding van het besluit. Ik concludeer daar evenwel uit dat de minister het probleem voor zich uitschuift. Ondertussen scheuren de kustpoldergraslanden wel onverstoord verder";