Een van de belangrijkste veranderingen van het nieuwe decreet ‘rechten en plichten van leerlingen en de participatie op school’ in het basis- en secundair onderwijs is de installatie van een glasheldere beroepsprocedure bij examenbetwistingen of definitieve uitsluitingen. Nieuw in deze procedure is de gemengde beroepscommissie waarin leden van de klassenraad en externen samen oordelen over een betwisting. Deze leden kunnen een eerdere beslissing herzien of bijkomende proeven opleggen.

Daarnaast bepaalt het decreet nog heel wat andere rechten en plichten. Leerlingen in het basisonderwijs die moeten zittenblijven, hebben recht op een betere motivatie. Tienermama’s kunnen genieten van moederschapsrust en hebben tijdens die periode recht op tijdelijk onderwijs aan huis. Ouders kunnen leerlingengegevens die een school bijhoudt, inkijken en een examenregeling dient vooraf bekend te zijn.

Het tweede deel van het decreet is een update van het participatiedecreet van 2 april 2004. De daarin opgesomde inspraakorganen - pedagogische raad, schoolraad, ouderraad en leerlingenraad – behouden elk hun rol. Pascal Smet maakt ook de inspraakprocedures transparanter en eenvoudiger. Ouders en leerlingen kunnen veel makkelijker een vraag stellen aan het schoolbestuur over bijvoorbeeld beleid rond evaluaties en stages, kostprijs van meerdaagse uitstappen of gezonde maaltijden op school.

“Duidelijke afspraken en transparante beslissingen kunnen heel wat conflicten vermijden. En een goed model voor inspraak maakt dat schoolteam, ouders en leerlingen samen een sterkere school kunnen maken. Dit decreet versterkt de rechten van leerlingen, schept duidelijkheid en toont respect voor de autonomie van scholen”, besluit Pascal Smet.