Je vrij voelen in je buurt, gemeente of stad. Jezelf mogen zijn en tonen op straat. Hand-in-hand lopen met je lief en elkaar liefdevol toelachen in het openbaar. Je persoonlijk leven speelt zich, net zoals dat van anderen, af in de publieke ruimte. Onder de slogan ‘Your Local Power’ wil de Belgian Pride, die zaterdag door de straten van Brussel trekt, de gemeente- en stadsbesturen aanzetten om een expliciet en geïntegreerd lokaal LGBTI+ beleid te voeren. Een lokaal beleid heeft dan ook een enorme impact op het dagelijks leven van iedereen. "De stad moet en kan meer doen" zegt sp.a lijsttrekker Sam Van de Putte. "Het uithangen van de regenboogvlag aan het stadhuis is een belangrijk signaal maar ook niet meer dan een symbolische stap." 

"Door kleinere en grotere acties kunnen we het leven van vele inwoners net iets rooskleuriger maken: we kunnen een diversiteitscharter in sportclubs en andere lokale verenigingen introduceren, we kunnen informatie over gender en seksualiteit beschikbaar stellen in stadsdiensten, scholen en bibliotheken, we kunnen in woonzorgcentra ruimte bieden aan intimiteit en (holebi)seksualiteit, we kunnen vormingen geven aan de politie en de stadsambtenaren, en we kunnen zelf ook een queer filmfestival organiseren" legt Van de Putte uit. 

"Vele van deze acties zijn heel eenvoudig uit te voeren. sp.a vraagt dat de stad Aalst in de toekomst meer doet dan het symbolisch laten wapperen van de regenboogvlag. Met ons plan stellen we acties voor die eenvoudig uit te voeren zijn. Ze zijn van groot belang voor onze LGBTI+ stadsgenoten, én voor personen uit andere minderheidsgroepen. Waar wachten we nog op?" besluit Sam. 

Het actieplan van sp.a Aalst vind je terug op de volgende bladzijden. 


Een Aalsters Regenboogbeleid 

 Holebi’s en transgenders zijn al lang geen onbekenden meer voor onze stad. Ze trouwen op het stadhuis, hun kinderen gaan naar onze scholen en ze participeren aan het lokaal sociaal leven. Toch blijven ze een minderheid met een nog vaak onzichtbare genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie. Wetten en decreten lossen niet alles op. Ze kunnen dus extra stimulansen gebruiken. Het zijn de mensen die het verschil maken aan de basis. Een basis die steeds in beweging is, steeds vernieuwend, steeds kleurrijker. 

Dat geldt in het bijzonder voor het lokale beleidsniveau, dat op heel wat terreinen een verschil kan maken. Het is de taak van het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat de rechten van iedereen bewaakt worden en dat iedereen zich veilig en aanvaard voelt. Een inclusieve stad zorgt voor gelukkige inwoners. Samen Aalst Maken, daar zorgen we voor. 


10 acties voor een rooskleurige stad 

 

1. Hijs de vlag 

 
Op 17 mei herdenkt de holebi- en transgendergemeenschap dat homofilie uit de lijst met geestesziektes van de Wereldgezondheisorganisatie (WHO) werd geschrapt. Daarom wordt op de internationale dag tegen homo- en transfobie (IDAHOT) wereldwijd de regenboogvlag gehesen aan verschillende overheidsgebouwen. Op vraag van sp.a doet de stad Aalst dit sinds 2007. Met het uithangen van de regenboogvlag toont de stad dat holebi’s en transgenders zich thuis mogen voelen in de lokale leefgemeenschap en dat fenomenen als homo- en transfobie er niet thuis horen. Het draagt ook bij tot de zichtbaarheid van de LGBT+ gemeenschap bij het grote publiek. sp.a pleit ervoor om in de onmiddelijke omgeving van de vlag duiding te geven bij de betekenis van de regenboogvlag. Veel inwoners weten nu niet waarover het gaat. Daarnaast kan het aantal openbare gebouwen waar de regenboogvlag wappert gerust uitgebreid worden. 


2. Verhoog de zichtbaarheid 

 Sinds 2001 wordt in Leuven jaarlijks het Holebifilmfestival georganiseerd. Oorspronkelijk beperkten de voorstellingen zich tot de stad, maar sinds 2008 trad het holebifilmfestival buiten de Leuvense stadsmuren. Vandaag vindt het festival in plaats in tal van steden en gemeenten met Leuven als ankerpunt. Er zijn ook filmfestivals in Antwerpen, Gent en Brussel. 

Met de vertoning van films, documentaires en theater met het holebi- en transgenderthema wil het Holebifilmfestival vooral een ontmoetingsplaats zijn voor holebi's en transgenders. Tegelijk wil het de genderdiversiteit onder de publieke aandacht brengen. Hierdoor krijgt de LGBT+ gemeenschap een gezicht, wat mensen uit de kast helpt en de aanvaarding en integratie van holebi's en transgenders bevordert. De stad kan dit ondersteunen door theatergezelschappen te stimuleren die dit thema belichten. Het kan dan gaan om zowel Aalsterse toneelverenigingen als gezelschappen die in CC De Werf optreden. Ook Netwerk verdient onze volwaardige steun om de reeds genomen initiatieven verder uit te bouwen. De zichtbaarheid mag daarnaast niet alleen een centrumgegeven zijn, ook in de deelgemeenten moeten activiteiten doorgaan. Omdat élke Aalstenaar telt! 


3. Communiceer mee 

 Via allerlei communicatiemiddelen, zoals Chipka, de website, sociale media en andere brochures, treedt de stad in contact met onze medebewoners. In de stadscommunicatie gebruiken we niet uitsluitend beelden over de klassieke gezinssamenstelling. We voeren ook beeldmateriaal van een niet-klassieke gezinssamenstelling in en gebruiken deze niet uitsluitend voor onderwerpen over holebiseksualiteit of transgenderisme. 

Verder nemen we ook de contactgegevens van de verschillende holebi- en transgenderkoepels op waardoor we ervoor zorgen dat stadsgenoten makkelijker aan de gewenste informatie komen. De Holebifoon is een opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over gender en holebiseksualiteit. Je kan er terecht met je verhaal, vragen, verwarring, verdriet of vreugde. Ook in geval van zelfmoordgedachten, helpen ze de holebi’s en transgenders verder. Omdat élke mens telt, ook in Aalst, willen we de holebifoon meer bekendheid geven en financieel steunen met een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast nemen we op de website van de stad ook de contactgegevens van volgende organisaties op: 

- het provinciale roze huis 

- çavaria (de Nederlandstalige koepelvereniging van holebi- en transgenderorganisaties) 

- Wel Jong, Niet Hetero (de koepelorganisatie van holebi- en transgenderjongerenverenigingen)-Transgenderinfopunt (Dé plek voor al je vragen over het transgenderthema.) 

- Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum 

- Vlaamse Ombudsdienst - Genderkamer (meldpunt voor discriminatie m.b.t. Gender) 

- Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (federale overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermen en bevorderen) 

- Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid) 


4. Ondersteun de scholen 

 De scholenwerking die holebigroepen de laatste decennia hebben uitgebouwd, bewijst dat jongeren persoonlijke getuigenissen in de klas waarderen. Elk jaar opnieuw trekken vrijwilligers naar verschillende scholen om er te getuigen over hun leven als homo, lesbiënne, biseksueel of transgender. Ze vertellen er over de belangrijke stappen bij het ontdekken van en het omgaan met hun geaardheid en identiteit. Met behulp van een reeks interactieve werkvormen zetten ze de spreekwoordelijke puntjes op de "i" en maken ze holebiseksualiteit en transgenderisme als onderwerp bespreekbaar in de klas. Als stadsbestuur willen we deze werkingen bij de verschillende scholengemeenschappen die op ons grondgebied actief zijn promoten. De workshops zijn volledig gratis en de vrijwilligers brengen zelf het didactisch materiaal mee. De school dient enkel tussen te komen in de vervoersonkosten van de vrijwilligers. Vandaag bestaan er ook al verschillende educatieve pakketten voor het kleuter-, lager- en secundair onderwijs die het holebi- en transgenderthema behandelen. Deze mappen bevatten heel wat tips, achtergrondinformatie, direct bruikbare methodieken en doorverwijzingen waaruit de leerkrachten kunnen putten. Als stadsbestuur willen we het gebruik van die educatieve mappen bij de verschillende scholen op ons grondgebied promoten. Vanuit de dienst Onderwijs zorgt de stad ervoor dat de scholen ermee aan de slag kunnen. 


5. Een referentieagent bij de politie 

 Het uiten van agressie tegenover LGBT+ personen is een blijvend probleem in onze samenleving. Helaas stellen we nog steeds vast dat weinig holebi’s en transgenders hiervan aangifte doen bij de politie (of bij een meldpunt discriminatie zoals de holebifoon). Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de officiële cijfers en het vermoedelijke aantal geweldplegingen. Wanneer holebi’s en transgenders toch aangifte doen, dan wordt deze niet altijd correct neergeschreven, zodat de verzwarende term homo- en/of transfobie niet in het PV terechtkomt. In het interfederaal actieplan tegen homo- en transfobie werd vastgelegd dat iedere politiezone een referentieagent voor homo- en transfobie zou aanstellen. Zo'n referentiepersoon moet erop toezien dat het aspect homo- en transfobie goed opgevolgd wordt. Hij of zij wordt de expert terzake en zal ook overleg plegen met het LGBT+ middenveld. De provinciale politiescholen organiseren regelmatig vormingssessies om agenten bij te scholen zodat ze weten hoe correct om te gaan met de slachtoffers van homo- en/of transfoob geweld. 

Ook Rainbow Cops Belgium, een vereniging van holebi- en transgenderpolitieagenten, verspreidt informatie over hoe je als agent het beste kan omgaan met situaties waarbij holebi’s en transgenders slachtoffer werden van hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De stad bepaalt mee het beleid van de politiezone. We dringen erop aan dat onze politiezone een referentieagent voor homo- en transfobie aanstelt en ze bekend maakt bij de inwoners van Aalst. Zorg dat het politiepersoneel voldoende geschoold is, zodat zij bij een aangifte van geweldpleging, homo- en transfobie als verzwarende factor kunnen herkennen en dit op een correcte wijze in het proces verbaal kunnen opnemen. We investeren voldoende in opleiding zodat ons politiekorps op een correcte wijze omgaat met holebi’s en transgenders. 


6. Zorg voor oudere holebi’s en transgenders 

 Iedereen wordt ouder, dus ook wie holebi of transgender is. Senioren worden vaak geconfronteerd met het probleem van vereenzaming en sociaal isolement. Voor holebi- en transgendersenioren stelt zich hierbij een tweede probleem: het feit dat hun generatie niet opgegroeid is met de zichtbare aanwezigheid van LGBT's in de maatschappij. Dit leidt er soms toe dat hun aanvaarding door hun leeftijdsgenoten niet altijd even vlot verloopt. Als stad kunnen we hierbij echter een voortrekkersrol op zich nemen door o.a. ouderenorganisaties bewust te maken van de aanwezigheid van holebi- en transgendersenioren. 

Ook in de woon- en zorgcentra zijn de reglementen vaak niet aangepast aan de hedendaagse realiteit . Zo gebeurt het soms dat een holebi- of transgenderkoppel niet samen een kamer kan delen wanneer zij hun intrek nemen in een woon- en zorgcentrum. Het verpleegkundig personeel is niet altijd vertrouwd met hoe zij het best omgaan met oudere holebi’s en transgenders. Een extra vorming kan hierbij helpen. Daarnaast moeten er aangepaste vrije tijdsactiviteiten aangeboden worden. De confrontatie met een omgeving die niet vertrouwd is met, of die weigerachtig staat ten opzichte van, hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of liefdesbeleving kan een zware psychologische impact hebben op holebi- en transgendersenioren. Dit zorgt ervoor dat zij extra kwetsbaar zijn op het moment dat ze opgenomen worden in een woon- en zorgcentrum. Als stad kunnen we maatregelen nemen om deze situaties recht te zetten: 

- het aanpassen van de reglementen van de (ocmw)rusthuizen. 

- het voorzien van een kwalitatieve vorming voor het verzorgend personeel. 

- een label DE ROZE LOPER voor woonzorgcentra in de stad die een inspanning leveren. 

- een maandelijkse seniorennamiddag voor holebi's en hun vrienden. 


7. Naar een Aalsters Regenbooghuis 

 De Roze Huizen die in de verschillende provinciehoofdsteden actief zijn, zijn een belangrijke partner voor het lokale holebi- en trangsgenderbeleid voor de lokale overheden. Ze zijn de uitgelezen instantie om de verschillende stads- of gemeentebesturen te adviseren bij de 

uitwerking van hun lokaal LGBT+ beleid, of de ideale partner om samen projecten rond het holebi- en transgenderthema in de praktijk te brengen. Waar is de tijd dat Aalst een bloeiend COC in de Hoogstraat had? De Roze Huizen overkoepelen en ondersteunen de verschillende holebi- en transgenderverenigingen die in hun regio actief zijn. Samen met hun vrijwilligers en de vrijwilligers van de bij hun aangesloten verenigingen, versterken ze individuen om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit positief te beleven en proberen ze de maatschappelijke kijk hierop, via sensibilisering en acties, te verruimen. Met de ondersteuning van de stad Aalst, in gebouw of financieel, zou in de scholenstad een Regenbooghuis een meerwaarde zijn. We zijn een volwaardige centrumstad of niet! 


8. Voer genderneutraliteit in 

 We streven naar een genderneutrale administratie waarbij we zorgen voor genderneutrale aanspreekvormen in de briefwisseling vanuit de stad naar haar inwoners. De database van de gemeente beperkt zich vaak tot de juridische gegevens, gelinkt aan de e- id en dus het rijksregisternummer. Transgender personen kunnen sinds januari op eenvoudigere wijze hun M of V en voornaam op de geboorteakte laten aanpassen, maar er is wel een wachttijd aan die procedures verbonden. Bovendien zijn er geen non-binaire opties waardoor je je nog steeds schromelijk kan vergissen in aansprekingen als je je louter op de registergegevens baseert. In registratiesystemen van de gemeente die niet louter aan het rijksregister gebonden zijn, kan je naast het officiële geslacht ook genderidentiteit registreren. Geef hierbij ook een derde optie en bevraag ook hoe deze dient omschreven te worden. Nog beter is om alle gegenderde aanspreekvormen te vermijden. Screen dus al je akten, brieven en sjablonen op gegenderde aansprekingen. Let daarbij op woorden als meneer, mevrouw, moeder, vader, dochter, zoon, ... Briefwisseling met "beste bewoners", "beste inwoner", "beste lezer" of "beste voornaam achternaam" zijn een logische en makkelijke oplossing. 


9. Praktijktesten tegen discriminatie 

 Vanuit de stad organiseren we praktijktesten om discriminatie op de huisvestingsmarkt tegen te gaan. 


10. Een schepen voor Gelijke Kansen 

 Gelijke Kansen wordt een apart bevoegdheidsdomein dat het stadsbestuur en het beleid alert houdt. Hier staat natuurlijk ook een ondersteunende ambtenaar en een budget tegenover. 

We zorgen voor een wisselwerking tussen de stad en andere gemeenten en de provincies over dit gelijke kansenbeleid. Daarnaast streven we ook naar het lidmaatschap van het Rainbowcities Network. 

Een ludieke uitsmijter 
We ondersteunen de actie ‘Een Voil Janet is geen travestie’, ook naar de Vlaamse holebi-beweging uit respect voor ons Aalsters erfgoed. sp.a Aalst heeft ontzettend veel respect voor ons erfgoed. Daarom steunen we de actie ‘een Voil janet is geen travestie ‘ voor 100%. In Aalst is dit principe al doorgedrongen. Maar buiten Aalst? We zullen als stad het fenomeen Voil Janet in Aalst uitleggen in de holebi-wereld van Vlaanderen aan de hand van een flyer en met een lezing bij plaatselijke holebi-verenigingen en in Regenbooghuizen. Zo zorgen we én voor duiding, én voor promotie voor ons carnaval-erfgoed. Twee vliegen in één klap. Daarnaast faciliteren we opnieuw een ‘Night of the Queens’, een speciale avond waar travesties zich helemaal kunnen uitleven.