Net voor de kerstvakantie, op 22 en 23 december bespreekt en stemt het Brussels parlement de begroting 2017 van het Brusselse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De Brusselse sp.a fractie steunt deze begrotingen omdat de partij er de nodige investeringen voor de toekomst in terugvindt. 

Volgens sp.a staat het Brussels Gewest voor grote uitdagingen op gebied van demografie, leefmilieu, infrastructuur en economie. We moeten deze uitdagingen aanpakken, zo niet kan men volgens fractieleider Jef Van Damme spreken van een hypotheek op de toekomst: “Hervormen is meer dan enkel en alleen besparen. Dat wordt ons al jaren opgedrongen. Maar dat is absurd, we moeten ook, om de toekomst voor te bereiden, durven investeren in belangrijke infrastructuur, in een performant en goedkoop openbaar vervoer, in een gezonde leefomgeving en in jobs voor de Brusselaars. Deze begroting doet dat, we zien een duidelijk verschil met de begrotingen van de Vlaamse en federale regeringen die de factuur voor de burgers verhogen en de basisdienstverlening zoals openbaar vervoer afbouwt”.

sp.a is tevreden dat de middelen voor huisvesting stijgen. Brussels parlementslid en voorzitter van de commissie Huisvesting Fouad Ahidar vindt wel dat nu ook de realisaties op het terrein moeten volgen. "Mensen kunnen niet wonen in huisvestingsplannen," aldus Ahidar. "De bijkomende middelen moeten worden geïnvesteerd in bijkomende sociale woningen, in renovatie, in het bestrijden van leegstand, in huurtoelages en in de omkadering van de huurprijs. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van verschillende partijen in verschillende regeringen dat we er niet in zijn geslaagd voldoende sociale en omkaderde woningen te voorzien voor de Brusselaars die dit nodig hebben. We moeten hier echt een tandje bijsteken". 

“Ook de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie legt de juiste klemtonen”, aldus Brussels parlementslid en fractieleider in de GGC Hannelore Goeman. “In tegenstelling tot in Vlaanderen wordt bijkomend geïnvesteerd in zorg en gezondheid en ook de hervorming van de kinderbijslag die in de steigers staat is erop gericht om kinderarmoede tegen te gaan.” 

De Vlaamse socialisten zijn zeer tevreden met de doorgevoerde Brusselse taxshift. De lasten worden eerlijker verdeeld, inwoners met een bescheiden inkomen zullen voortaan minder moeten bijdragen. Ze pleiten ervoor om ook een taxshift in de autofiscaliteit door te voeren om de luchtvervuiling in Brussel terug te dringen.

Op het einde van zijn tussenkomst herinnerde Jef Van Damme de minister-president aan zijn herhaalde pleidooien voor een efficiënter Brussel en aan het noodzakelijke debat over een stroomlijning van de vele Brusselse instellingen en bevoegdheidsniveaus. “Ik wacht vol ongeduld op uw uitnodiging om hier met alle partijen over samen te zitten,” aldus Jef Van Damme.