Een jaar geleden werd ik OCMW-raadslid in Sint-Pieters-Leeuw. Bij mijn aantreden beloofde ik werk te maken van vier prioriteiten: betaalbare assistentiewoningen, strijd tegen kinderarmoede, sterke openbare diensten en een proactief beleid ter preventie van armoede (zie https://www.s-p-a.be/artikel/david-van-vooren-is-nieuw-ocmw-raadslid/ )

Onder het motto “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt” hierbij een overzicht van mijn activiteiten gedurende het voorbije jaar. Altijd graag bereid om hierover van gedachten te wisselen…

Assistentiewoningen en dienstencentrum Wilgenhof

Het OCMW plant 60 à 80 assistentiewoningen en een lokaal dienstencentrum op de site van het voormalige rusthuis Wilgenhof. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe assistentiewoningen ook betaalbaar zullen zijn voor ouderen met een laag inkomen, pleit sp.a ervoor een 20-tal assistentiewoningen te verhuren aan sociale tarieven. sp.a pleit eveneens voor een slimme integratie van functies in en rond de site: wooneenheden voor personen met een handicap, een kinderdagverblijf en de ontwikkeling van een woonzorgzone. Het complex moet volgens sp.a een voorbeeld zijn op het vlak van duurzaam en energiezuinig bouwen.

Acties

 • OCMW-Raad 5/7/2016: pleidooi voor sociale assistentiewoningen en beperking van het aantal assistentiewoningen dat zal worden verkocht via woonobligaties (vermijden dat enkel inwoners met voldoende financiële middelen toegang zullen hebben tot assistentiewoningen) >> meerderheid verwerpt voorstel.
 • OCMW-Raad 11/10/2016: tussenkomst over financiële voordelen bij bouw sociale assistentiewoningen in vergelijking met gewone assistentiewoningen (negatieve rentevoet van -1%, potentiële besparing van 1 miljoen euro aan rentelasten) >> meerderheid verwerpt voorstel.
 • 4/12/2016: Persbericht ‘Geen sociale assistentiewoningen op Wilgenhof’ (zie https://www.s-p-a.be/artikel/geen-sociale-assistentiewoningen-op-wilgenhof/ )  
 • OCMW-Raad 23/03/2017: vraag tot inhoudelijke bespreking vereisten project Wilgenhof, o.a.  woonobligaties ; uitbouw woonzorgzone in Leeuw-Centrum; samenwerking aangaan met voorziening voor personen met een handicap. >> Voorzitter antwoordt dat dit op korte termijn zal gebeuren.
 • OCMW-Raad 18/05/2017: diverse amendementen bij ‘programma van eisen’, o.a. realisatie kinderdagverblijf, groter aantal assistentiewoningen voor personen met een handicap, kleinere oppervlakten voor assistentiewoningen, Bijna Energieneutraal (BEN) en duurzaam bouwen >> meerderheid verwerpt amendementen
 • 18/05/2017: Persbericht ‘‘Project van dertien in een dozijn’: SP.A betreurt gebrek aan visie en ambitie bij bouw assistentiewoningen en dienstencentrum Wilgenhof’ (zie https://www.s-p-a.be/artikel/project-van-dertien-in-een-dozijn-spa-betreurt-geb/ )

Impact

 • Voorlopig beperkt: Enige ambitie van OCMW-Bestuur (N-VA/CD&V) lijkt een kopie te bouwen van het naastgelegen private complex van assistentiewoningen Sint Antonius.
 • Prijzen assistentiewoningen liggen nog niet vast, maar er circuleren (zeer hoge) bedragen van 33 euro per dag. Dat is onbetaalbaar voor heel wat ouderen. Via systeem van woonobligaties zullen vooral ouderen met veel spaargeld bij voorrang in de assistentiewoningen terechtkunnen. Dit lijkt mij geen prioritaire opdracht voor het OCMW.
 • Inhoudelijke reflectie over slimme combinaties van zorgfuncties (bv. combinatie zorgpermanentie voorziening voor personen met handicap en assistentiewoningen) en ontwikkeling Woonzorgzone ontbreekt bij OCMW-bestuur. Mogelijks zullen er onder mijn impuls iets meer woningen voor personen met handicap worden voorzien.
 • Eerdere belofte tot bouw van kinderdagverblijf op site Wilgenhof werd verbroken.

Kinderarmoede

De voorbije jaren was er een sterke stijging van de kinderarmoede in Sint-Pieters-Leeuw. Een 80-tal Leeuwse kinderen tussen 0 en 3 jaar groeit op in een kansarm gezin. sp.a dringt aan op een krachtig beleid om deze kinderen de nodige ontwikkelingskansen te bieden. sp.a pleit o.a. voor integrale gezins- en opvoedingsondersteuning van kansarme gezinnen met jonge kinderen en een doelmatige inzet van beschikbare middelen tegen kinderarmoede.

Acties

 • OCMW-Raad 11/10/2016: bij budgetwijziging 2016 vermindert OCMW-bestuur middelen tegen kinderarmoede met 6.000 euro. Ik dien  amendement in om deze schrapping ongedaan te maken en die middelen in te zetten om acties te ondernemen die kunnen tegemoet komen aan de kinderarmoede in de gemeente >> meerderheid verwerpt amendement.
 • OCMW-Raad 15/12/2016: amendement om budget kinderarmoedebestrijding OCMW in meerjarenbegroting 2014-2019 niet te verminderen (zie ook OCMW-Raad 11/10/2016) en pleidooi om de middelen tegen kinderarmoede  efficiënter in te zetten >> meerderheid verwerpt amendement.
 • Persbericht 4/01/2017: ‘Kinderarmoede stijgt in Sint-Pieters-Leeuw’ (zie https://www.s-p-a.be/artikel/kinderarmoede-stijgt-in-sint-pieters-leeuw/ )
 • OCMW-Raad 18/01/2017: tussenkomst over niet-deelname van OCMW Sint-Pieters-Leeuw aan projectoproep ‘integrale gezinsondersteuning’ Vlaamse overheid en Kind & Gezin (met mogelijkheid tot 252.000 euro subsidies per jaar) >> Voorzitter wijt niet-deelname aan projectoproep aan te korte periode voor indienen dossier (3 weken)
 • OCMW-Raad 18/05/2017: mondelinge vraag over beslissing van het vast bureau van 21/03/2017 om binnen het Huis van het Kind een project VONK (Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen) op te starten in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Zeer tevreden met dit initiatief, maar graag uitleg bij de middelen, het personeel en de timing van de opstart van dit project >> Voorzitter bezorgt antwoord per brief (zie impact).

Impact

 • Aanzienlijk: mede door mijn inzet kwam het thema kinderarmoede meer prominent op de agenda van het OCMW-Bestuur en College Burgemeester en Schepenen.
 • Middelen kinderarmoedebestrijding OCMW (46.500 euro) zullen vanaf 2018 integraal worden ingezet voor project VONK (inspiratie bij gelijknamig project OCMW Dilbeek, zie http://www.trefdag.be/gemeentet/Paginas/VONK-bestrijdt-kinderarmoede-in-Dilbeek-.aspx . Personeelsinzet OCMW is voorlopig zeer beperkt (0,4 VTE), maar  goede eerste stap in lokaal beleid tegen kinderarmoede.

Personeel en organisatie

Een sterk OCMW is de beste garantie om het recht op maatschappelijke dienstverlening, dat elke inwoner de mogelijkheid moet bieden een menswaardig bestaan te leven, te garanderen. sp.a stelt alles in het werk om in Sint-Pieters-Leeuw een sterke openbare dienstverlening te vrijwaren. Dit houdt o.a. in: een voldoende financiering van het OCMW, het OCMW als volwaardige partner in het integratieproces met het gemeentebestuur en correcte arbeidsomstandigheden voor het personeel.

Acties

Integratie OCMW- en Gemeentebestuur en financiering OCMW

 • OCMW-Raad 15/12/2016: Gemeentebestuur vermindert gemeentelijke bijdrage aan OCMW met 110.000 euro in 2017 en vervolgens nog eens 100.00 euro in 2019. Ik dien amendement in waarbij OCMW-Raad zich verzet tegen deze besparing (wegens negatieve impact op dienstverlening OCMW)  >> meerderheid verwerpt amendement.
 • OCMW-Raad 23/03/2017: tussenkomst over beheersovereenkomst OCMW-Gemeente: nog geen juridische basis voor integratie OCMW-Gemeente, gebrek aan inhoudelijke visie over versterking van het lokaal sociaal beleid (integratieproces is louter administratieve oefening) >> reactie meerderheid: ‘neemt akte’ van mijn opmerkingen, geen inhoudelijke repliek
 • OCMW-Raad 20/04/2017: tussenkomst over audit-rapport Vlaamse overheid, dat melding maakt van  gebrek aan inhoudelijke visie over integratie OCMW-Gemeente, met negatieve impact op werknemers (zie ook tussenkomst OCMW-Raad 23/03/2017). >> reactie meerderheid: ‘neemt akte’ van mijn opmerkingen, geen inhoudelijke repliek

Evaluatie privatisering OCMW Thuiszorgdiensten

 • OCMW-Raad 18/01/2017: vraag tot evaluatie privatisering thuiszorgdiensten (welke invloed op personeel en klanten?), bij voorkeur in aanwezigheid directie overnemer Sint Vincentius vzw >> reactie meerderheid: gaat dit bekijken
 • OCMW-Raad 23/03/2017: vraag over stand van zaken betreffende de gevraagde evaluatie van de uitbesteding van de thuiszorgdiensten aan Sint-Vincentius >> reactie meerderheid: gaat dit bekijken
 • OCMW-Raad 18/05/2017: vraag over uitblijven van evaluatie privatisering thuiszorgdiensten. Dring erop aan om dit nog voor de zomervakantie, dus ten laatste op de OCMW-Raad  van juni te bespreken, bij voorkeur in aanwezigheid van de directie van Sint-Vincentius. >> Reactie: De voorzitter en de secretaris zullen met de directie van Sint-Vincentius contact opnemen om een afspraak vast te leggen in functie van de gevraagde evaluatie.
 • 14/06/2017: schriftelijke vraag aan OCMW Voorzitter over evaluatie thuiszorgdiensten (wegens vaststelling dat punt nog steeds niet geagendeerd op OCMW-Raad 18/06/2017). Vragen over evolutie personeels- en klantenbestand, financiële resultaten, enz. >> reactie Voorzitter: OCMW is niet meer bevoegd en beschikt niet over deze informatie
 • 30/06/2017: schriftelijke vraag aan directeur Sint-Vincentius vzw met identieke inhoud brief aan OCMW Voorzitter 14/06/2017 >> nog geen reactie (vragen recent verstuurd)

Personeelsbeleid

 • OCMW-Raad 18/01/2017: nieuwe medewerkers Woonzorgcentrum krijgen contract bepaalde duur 3 maanden, en pas na afloop hiervan contract onbepaalde duur. Diverse medewerkers met tijdelijk contract zeggen dit voortijdig op omdat ze elders meteen contract onbepaalde duur krijgen. Dit zorgt voor permanent tekort aan personeel in woonzorgcentrum. Vraag om zich te beraden over werkwijze met tijdelijke contracten (nadelen lijken groter dan voordelen) >> reactie: meerderheid wijst voorstel af
 • OCMW-Raad 18/01/2017: tussenkomst over vaststelling dat bij beslissing over verlenging tijdelijke contracten wordt verwezen naar gezondheidstoestand van de betrokken werknemers. Dit is in strijd met anti-discriminatiewetgeving >> reactie meerderheid: gemengd: N-VA raadslid stelt geen rekening te houden met anti-discriminatiewetgeving (deze uitspraak wordt nadien ontkend); CD&V wil dit toch eens bekijken. Resultaat: sinds mijn tussenkomst wordt gezondheidstoestand werknemers (althans formeel) niet meer in rekening gebracht bij beslissing over verlenging contract.
 • OCMW-Raad 22/06/2017: Vraag over doorstroming naar reguliere tewerkstelling in Woonzorgcentrum Zilverlinde van tijdelijke ‘Artikel 60’ werknemers (tewerkstelling van OCMW-cliënten) >> nog geen reactie (vraag recent gesteld)  

Impact

 • Beperkt. Sint-Pieters-Leeuw wil vanaf 1 januari 2018 komen tot fusie van OCMW en Gemeentebestuur (1 jaar vroeger dan in de rest van Vlaanderen). sp.a is voor een betere samenwerking, maar vindt dat integratie OCMW en Gemeente moet vertrekken vanuit inhoudelijke vraag ‘Hoe kunnen we sterker lokaal sociaal beleid voeren?’ Dit bestuur beschouwt de integratie als een louter administratieve oefening, zonder enige inhoudelijke reflectie.
 • Opvolging van de effecten van de privatisering van de voormalige OCMW thuiszorgdiensten is onbestaande.
 • De gemeentelijke bijdrage aan OCMW zal tussen 2014 en 2019 met 710.000 euro of 18% dalen (van 3,92 miljoen euro naar 3,21 miljoen euro). De zogenaamde ‘efficiëntiewinsten’ wegen niet op tegen dit verlies. Dit heeft onvermijdelijk weerslag op slagkracht van het OCMW.

Armoede voorkomen

Een betaalbare woning en lagere energiefacturen zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen voldoende budget over houden voor andere levensnoodzakelijke uitgaven, en hun kinderen in een goede omstandigheden kunnen laten opgroeien. sp.a pleit voor een actief sociaal woonbeleid en preventieve maatregelen om energiearmoede te voorkomen.

Acties

 • 4/08/2016: Persbericht ‘sp.a wil sterker sociaal woonbeleid’ (zie https://www.s-p-a.be/artikel/spa-wil-sterker-sociaal-woonbeleid/ ). Onze gemeente loopt flink achterop met bouw van sociale woningen. Amper 54 van de vooropgestelde 221 extra sociale huurwoningen zijn gerealiseerd of gepland.
 • OCMW-Raad 16/02/2017: Toegevoegd agendapunt over actieplan Energiearmoede: uit inspectieverslag POD Maatschappelijke Integratie (federale overheid) blijkt dat OCMW beschikbare middelen ter preventie van energiearmoede onvoldoende benut. Voorstel tot opstellen actieplan, waarbij de beschikbare subsidies volledig worden gebruikt >> meerderheid verwerpt voorstel, maar bezorgt wel lijst met acties inzake energiearmoede die reeds lopen (vrij beperkt) of zullen worden genomen (al iets uitgebreider)
 • OCMW-Raad 18/05/2017: tussenkomst over rapportering aan het Vast Bureau over energiebesparende maatregelen. Tevreden met de toegenomen interesse voor dit thema. Pleidooi voor meer maatregelen op de private huurmarkt (o.a. bouwblokrenovatie in Ruisbroek).

Impact

 • Toegenomen beleidsaandacht voor strijd tegen energiearmoede.
 • Gemeentebestuur heeft geen enkele ambitie om het ‘bindend sociaal objectief’ voor sociale huurwoningen te realiseren (+/- 170 extra sociale huurwoningen). Dit terwijl meer dan 300 Leeuwse gezinnen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan….

Overige tussenkomsten

Verhoging dagprijzen Woonzorgcentrum Zilverlinde

 • OCMW-Raad 11/10/2016: OCMW-Bestuur start procedure opstart indexering dagprijzen WZC Zilverlinde. Ik pleit als enige OCMW-Raadslid tegen indexering o.m.v. de nu reeds zeer hoge dagprijzen (hoogste van alle woonzorgcentra in de regio) en de indexsprong van de pensioenen die in 2015 werd doorgevoerd >> meerderheid keurt indexering dagprijzen toch goed.

Steun aan vrijwillig initiatief Voedselbank

Een aantal Leeuwse vrijwilligers wil starten met een voedselbedeling, maar wacht al bijna een jaar op antwoord van het Gemeente- en OCMW-Bestuur. Gelet op de toenemende armoede in onze gemeente, komt een initiatief inzake voedselbedeling -jammer genoeg- tegemoet komt aan een dringende nood van heel wat Leeuwenaars.

 • 5/05/2017: brief aan OCMW-Voorzitter waarin ik mijn steun voor dit initiatief uitdruk
 • OCMW-Raad 18/05/2017: tussenkomst waarin ik mijn steun voor dit initiatief uitdruk
 • Reactie meerderheid: Van zodra het Huis van het Kind naar Zuun (voormalige Bibliotheek) verhuist, zal de ruimte in het Vlaams Sociaal Centrum (Negenhof) hiervoor ter beschikking worden gesteld.

Transparantie over werking OCMW-Raad

Op https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/bestuur-beleid/ocmw-raad/agenda-en-verslagen zult u geen informatie vinden over hoger vermelde tussenkomsten. De meerderheid weigert om de volledige notulen van de OCMW-Raad te publiceren op de gemeentelijke website.

 • OCMW-Raad 16/02/2017: Toegevoegd agendapunt over publicatie agenda en notulen OCMW-raad op de gemeentelijke website >> goedgekeurd
 • OCMW-Raad 22/06/2017: tussenkomst over vaststelling dat -ondanks eerdere goedkeuring- de notulen niet volledig worden gepubliceerd op gemeentelijke website >> weinig animo bij meerderheid om dit te doen.  Voorzitter ‘Neemt dit mee’.
 • Indien geen publicatie op website van volledige notulen (openbaar gedeelte) tegen OCMW-Raad september 2017, zal ik klacht indienen bij Gouverneur wegens niet-naleving raadsbeslissing 16/02/2017.

Vergoeding

De vraag die tegenwoordig op ieders lippen brandt: ‘Hoeveel verdien je daarmee?’

 • Per raadszitting ontvang ik 205 euro bruto.
 • Na bedrijfsvoorheffing en afdrachten aan de lokale partijafdeling (5% van de bruto-vergoeding), komt dit neer op 129 euro netto per vergadering.
 • Op jaarbasis (11 vergaderingen) is dit 1.414 euro netto + een communicatievergoeding van 300 euro 
 • (de communicatievergoeding ontvang ik omdat ik afstand doe van bezorging van de stukken op papier (besparing op druk- en verzendkosten en beter voor het milieu))

Het staat iedereen vrij te beoordelen of deze vergoeding in verhouding staat tot mijn activiteiten als OCMW-Raadslid.

David Van Vooren