Maandag ging de eerste geothermische boring van start op de Balmatt-site in Mol. Bijna de voltallige Vlaamse regering tekende present voor deze belangrijke stap voorwaarts naar betere en duurzame energie in de Kempen. Het enthousiasme waarmee de ministers op de foto gaan vertaalt zich voorlopig echter niet in het beleid. Er moet nu echt snel werk gemaakt worden van een kader voor geothermie, stellen Vlaams Parlementslid Jan Bertels en de Turnhoutse schepen van energie en duurzaamheid Hannes Anaf (sp.a).

In de Kempen moet haast geen enkele beleidsmaker nog overtuigd worden van de voordelen van geothermie voor de regio: aardwarmte is immers een goedkope, groene en hernieuwbare bron van energie die zich enkele kilometers onder de grond bevindt. De stad Turnhout ondertekende dinsdag een samenwerkingsakkoord om het eerste Kempense warmtenet aan te leggen in de nieuw te ontwikkelen wijk ‘Niefhout’. Turnhout steekt daarmee haar nek uit door geen gasnet meer aan te leggen in de wijk, maar alvast te anticiperen op de toekomstige evoluties in het kader van geothermie.


En niet alleen in Turnhout is het vertrouwen in geothermie groot. Over de partij- en gemeentegrenzen heen bestaat er een groot draagvlak om snel stappen vooruit te zetten. Onze regio ligt namelijk pal boven een enorm warmwater-reservoir dat volgens studies van VITO kan worden aangeboord om elektriciteit mee op te wekken en de restwarmte te gebruiken in warmtenetten.


Alle Kempense gemeenten ondertekenden begin vorig jaar de Convenant of Mayors en engageerden zich zo om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met 20% te reduceren tegen 2020. Door over te schakelen op groene aardwarmte en er duizenden Kempense gezinnen op aan te sluiten, kan dat objectief gehaald worden en kan op termijn zelfs gestreefd worden naar een klimaatneutrale regio. Een regio die bovendien onafhankelijk wordt van buitenlandse gasleveringen en in haar eigen (groene) elektriciteitsproductie kan voorzien. Daarnaast tonen studies aan dat door de uitbouw van een fijnmazig netwerk van boringen en warmtenetten doorheen de Kempen op termijn minstens 2000 jobs op jaarbasis kunnen worden gecreëerd, waarvan vele voor ongeschoolde arbeiders. Voor een regio die onlangs tot steunregio werd uitgeroepen en waar recent helaas weer economisch slecht nieuws op te tekenen was is dat een kans die we absoluut niet mogen laten liggen.


Helaas holt de Vlaamse overheid momenteel achter de feiten aan. Ze maakt gelukkig eindelijk werk van een decretaal kader, maar alle mooie woorden ten spijt verbleken de inspanningen voor deze groene energiebron naast de steun die Electrabel krijgt voor het open houden van de kerncentrales. Investeren in hernieuwbare energie wordt zo ontmoedigd. Een miskenning van de vele Vlaamse know-how in de sector. Daarbovenop is er nog geen verzekeringssysteem op touw gezet om de financiële risico’s bij investeringen in geothermische boringen op te vangen. Deze maken de grootste kost uit bij de bouw van een centrale. Een waarborgregeling is onontbeerlijk om de letterlijke en figuurlijke koudwatervrees bij investeerders weg te nemen.

 

Als de boring in Mol het verwachte resultaat oplevert, kan de trein vertrokken zijn. Wij hopen dan ook oprecht dat de leden van de Vlaamse Regering volgende week niet enkel het lintje komen doorknippen, maar ook goed nieuws meebrengen uit Brussel. sp.a blijft in ieder geval pleiten voor een werkbaar regelgevend kader ten dienste van het algemeen belang.