Er is een uniform waterreglement op komst dat geldt voor alle drinkwatermaatschappijen in Vlaanderen. Dat heeft minister van leefmilieu en natuur Joke Schauvliege geantwoord op een parlementaire vraag van Michèle Hostekint (sp.a). Zo'n uniform waterreglement werd al lange tijd in het vooruitgezicht gesteld. Over enkele weken zullen de uitvoeringsbesluiten hiervoor eindelijk klaar zijn.

In het uniforme waterreglement zal ook een oplossing worden uitgewerkt voor de problematiek van de solidaire borgstelling voor eigenaars. Deze clausule wordt definitief geschrapt. Michèle Hostekint had reeds in de vorige legislatuur op zo’n oplossing aangedrongen. "Op vandaag is het zo dat de eigenaar borg staat en financieel opdraait voor de onbetaalde facturen van de huurders. Onder meer de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening hanteerde deze clausule, die voor heel wat problemen heeft gezorgd. Zo werden ondermeer de sociale huisvestingsmaatschappijen aansprakelijk gesteld voor onbetaalde rekeningen van hun voormalige huurders".

"Minstens zo belangrijk is dat er ook een oplossing is uitgewerkt voor de globale aanpak van de problematiek van de hoge drinkwaterfactuur en saneringsbijdrage als gevolg van een verborgen lek", onderstreept Michèle Hostekint. "Voor dit soort klachten was er geen echt echte structurele oplossing. Sommige drinkwatermaatschappijen hadden wel een solidariteitsfonds, andere niet. Nu komt er ook eindelijk een eenvormige regeling voor verborgen lekken door de oprichting van een overkoepelend compensatiefonds".

Michèle Hostekint is verheugd met het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen van de Vlaamse overheid met de Vlaamse drinkwatermaatschappijen. "De Vlaamse Ombudsdienst rapporteerde de voorbije jaren veel klachten in dit verband. Van een klantvriendelijke oplossing was er niet of nauwelijks sprake. Nogal wat klanten kregen torenhoge facturen voor waterverlies ingevolge lekken waaraan  ze zelf geen schuld hadden. Deze zullen nu voortaan in der minne worden geregeld".