Vandaag keurde de commissie Sociale Zaken van de GGC de ordonnantie Inburgering goed. Daarmee zal ook Brussel een verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers opzetten. Hiermee wordt een belangrijk punt van het Brusselse regeerakkoord uitgevoerd. Fouad Ahidar en Hannelore Goeman (sp.a) reageren tevreden.

Inburgering is erg belangrijk. Het geeft nieuwkomers in onze stad de mogelijkheden om een taal te leren, de weg te vinden in onze samenleving en er helemaal deel van uit te maken. “Brussel is een stad van mensen met een erg diverse afkomst,” aldus Fouad Ahidar. “Inburgering is een sleutel om van inwoners, wat ook hun achtergrond is, echte Brusselaars, te maken. sp.a wil sterk inzetten op dit gedeeld burgerschap”. 

 Ahidar wijst er op dat hij al in 2009 pleitte om het inburgeringstraject ook in Brussel verplicht te maken. “Er is veel tijd verloren in de vorige legislatuur. Ik ben blij dat sp.a dit punt bij de regeringsonderhandelingen heeft kunnen hard maken en dat Pascal Smet erin is geslaagd om een ordonnantie goedgekeurd te krijgen in de regering en neer te leggen in het Parlement”.

Door de nieuwe ordonnantie zullen nieuwkomers in Brussel, jonger dan 65 jaar, die nog geen drie jaar in België verblijven voor minstens drie maanden een inburgeringstraject moeten aangaan. Bepaalde categorieën, onder meer in uitvoering van Europese verdragen zijn vrijgesteld. Het inburgeringstraject bestaat uit een taalluik (Nederlands of Frans) en een cursus burgerschap. Het inburgeringstraject is verplicht. De trajecten zelf zullen door de Vlaamse Gemeenschap en de COCOF worden ingericht. Hiervoor zal Brussel een samenwerkingsakkoord met beide instellingen afsluiten.

Hannelore Goeman wijst op enkele mogelijke knelpunten, die nauwgezet zullen moeten worden opgevolgd. Zo hebben de Brusselse gemeenten een belangrijke rol bij de opvolging en handhaving van de verplichting. De COCOF zal ook versneld werk moeten maken van het creëren van voldoende aanbod. De Brusselse overheid moet de uitvoering van deze ordonnantie van nabij monitoren en evalueren. “De sp.a parlementsleden zullen de uitvoering van deze ordonnantie op het terrein van nabij opvolgen”, aldus Goeman.