Voortaan is er ook  in Brussel een verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers. Hiermee wordt een belangrijk punt van het Brusselse regeerakkoord uitgevoerd. Fouad Ahidar en Hannelore Goeman reageren tevreden.

Inburgering is erg belangrijk. Het geeft nieuwkomers in onze stad de mogelijkheid om een taal te leren, de weg te vinden in onze samenleving en er helemaal deel van uit te maken. “Brussel is een stad van mensen met een erg diverse afkomst,” aldus Fouad Ahidar. “Inburgering is een sleutel om van inwoners, wat ook hun achtergrond is, echte Brusselaars, te maken. sp.a wil sterk inzetten op dit gedeeld burgerschap”. 

 Ahidar wijst er op dat hij al in 2009 pleitte om het inburgeringstraject ook in Brussel verplicht te maken. “Er is veel tijd verloren in de vorige legislatuur. Ik ben blij dat sp.a dit punt bij de regeringsonderhandelingen heeft kunnen hard maken en dat Pascal Smet erin is geslaagd om een ordonnantie goedgekeurd te krijgen in de regering en neer te leggen in het Parlement”.

Nieuwkomers in Brussel die jonger zijn dan 65 jaar en die nog geen drie jaar in België verblijven moeten voor minstens drie maanden een inburgeringstraject volgen. Bepaalde categorieën, onder meer in uitvoering van Europese verdragen zijn vrijgesteld. Het inburgeringstraject bestaat uit een taalluik (Nederlands of Frans) en een cursus burgerschap. Het inburgeringstraject is verplicht. De trajecten zelf worden ingericht door de Vlaamse Gemeenschap en de COCOF. Hiervoor sluit Brussel een samenwerkingsakkoord af met beide instellingen.

Hannelore Goeman wijst op enkele mogelijke knelpunten. Zo hebben de Brusselse gemeenten een belangrijke rol bij de opvolging en handhaving van de verplichting. De COCOF moet ook snel voldoende aanbod creëren en de Brusselse overheid zal de uitvoering  van nabij monitoren en evalueren. “Wij gaan op het terrein kijken hoe het allemaal in de praktijk verloopt en of alle wettelijke bepalingen worden gevolgd”, aldus Goeman.