Ik ben niet blind voor de uitdagingen waar we voor staan. En wat mij betreft, pakken we die samen aan: financieringsproblemen voor starters of ondernemers die willen uitbreiden, de zware lasten op arbeid, de administratieve rompslomp of de oneerlijke concurrentie. sp.a deelt die zorgen en wil ze samen met u het hoofd bieden, op een sociale en rechtvaardige manier.

Uitdaging nummer 1 - en daar zijn we het vast over eens, - is iets doen aan het feit dat ons land kampioen is in het belasten van arbeid. Er is absoluut niks links aan om arbeid zwaar te belasten. sp.a engageert zich om de komende 5 jaar structurele maatregelen te nemen om werk te creëren en de competitiviteit van uw onderneming te verbeteren. Wij kiezen daarbij voor een gerichte loonlastenverlaging die het meest jobs oplevert en de sectoren helpt die vandaag het meest onder druk staan. Door het voeren van een gericht loonlastenbeleid pakken we enerzijds de hoge werkloosheid onder jongeren, ouderen en laaggeschoolden aan en verlagen we anderzijds de loonkost voor de werkgever. We voeren ook een werkcheque in, specifiek voor werkgevers die laaggeschoolde jongeren willen aanwerven. De cheque van 10 euro geeft een gerichte korting waardoor het brutoloon ongeveer gelijk komt te liggen met het nettoloon. Dat maakt het voor u bijzonder interessant om die jongeren aan te nemen, zonder administratieve rompslomp.

Die administratieve rompslomp en de fiscale onzekerheid maken het u trouwens niet makkelijker. Daarom kiezen wij voor een aangiftevrije samenleving. Indien u toegang geeft tot uw gegevens kan de overheid uw belastingaangifte invullen en hoeft u enkel te tekenen voor akkoord. Dat ontslaat u ook van verdere controles. Ook de ondernemingsfiscaliteit vereenvoudigen we radicaal door het afschaffen van de weinig transparante lokale belastingen voor bedrijven en ze te vervangen door een opcentiem op de vennootschapsbelasting.

De strijd tegen sociale dumping is cruciaal om uw onderneming gezond te houden. Daarom vechten we fel tegen oneerlijke praktijken die onze ondernemingen ziek en tot slot kapot maken. We laten het niet toe dat u uit de markt wordt geprijsd door buitenlandse firma’s die hun werknemers tegen dumping lonen laten werken, en dat zonder de minste bescherming. Een harde aanpak van misbruik en een Europees minimumloon moeten een eind maken aan zulke praktijken.

De banken en u, u en de banken

De crisis heeft er voor gezorgd dat banken de vinger op de knip houden. De toegang tot bankfinanciering wordt steeds moeilijker voor u. KMO’s ervaren problemen gaande van strengere voorwaarden, stopzetten van kredietlijnen, hogere interesten en gebrekkige langetermijnfinanciering. Banken vormen echter de bloedsomloop van onze economie en zijn onontbeerlijk voor ondernemers die er voor drie vierde van hun financiering afhankelijk van zijn.

Daar liggen de grote uitdagingen om investeren in uw onderneming naar een hoger niveau te tillen. De antwoorden van sp.a zijn eenvoudig maar krachtig. Meer transparantie tussen banken en bedrijven verkleint de afstand tussen bankier en ondernemer. Meer diversiteit in financieringsinstrumenten (van microkrediet tot durfkapitaal) brengt ondernemers en spaarders dichter bij elkaar, en laat u toe de gepaste formule te kiezen.

Openheid en vertrouwen tussen uw bank en u als ondernemer beginnen bij duidelijke richtlijnen en criteria. Banken moeten u op begrijpelijke wijze de ratings en de achterliggende waarderingsmodellen bekendmaken. Ook over (veranderingen in) toekenningscriteria en kredietvoorwaarden moeten zij transparant communiceren. Een uitgebreide motivatie bij weigering van een kredietaanvraag ex post vult duidelijkheid ex ante aan. De verbetering van het kredietdossier is het belangrijkste doel.

Banken moeten samen met u zoeken naar de beste kredietvorm. Ze besteden aandacht aan de vele vormen van overheidssteun, vooral waarborgregelingen, die nu nog vaak onvoldoende bekend zijn. Tegelijk stroomlijnt de overheid de wildgroei aan bestaande initiatieven, zodat ondernemers sneller hun weg vinden naar het juiste product. Van hun kant spijkeren ondernemers hun financiële kennis bij. Kaskrediet is de meest gehanteerde, maar zeker niet de goedkoopste vorm van financiering voor kleine ondernemingen. Vooral achtergestelde leningen zijn bijzonder nuttig voor KMO-financiering, maar zijn vandaag onvoldoende bekend en gebruikt.

Een echt vangnet én een tweede kans

U durft, neemt risico, gaat er voluit voor en toch heeft u geen sterk opvangnet. Dit kan voor ons niet. We willen een sterkere sociale bescherming voor u. Daarom maken wij een eind aan de onrechtvaardigheden en verschillen tussen de statuten. We willen één sociaal statuut zodat ook u werk en gezin beter kunt combineren. Niet enkel werknemers maar ook ondernemers hebben recht op een volwaardig en zeker pensioen, meer toegankelijke kinderopvang, automatisch een vervangingsinkomen bij ziekte vanaf dag één en een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Tot slot willen we u niet enkel in goede tijden maar ook in donkere tijden steunen. Wanneer het misgaat, willen we dat u een échte tweede kans krijgt. Een faillissement mag u geen hele loopbaan meeslepen. Een vlottere financiering, snellere verschoonbaarheidsprocedures en een meer evenwichtige collectieve schuldregeling moet u de mogelijkheid geven om binnen het jaar een tweede kans te grijpen. Precies daarom willen we de faillissementsverzekering uitbreiden en meer investeren in faillissementspreventie. En als u toch beslist om uw zaak stop te zetten, moet u kunnen genieten van een stopzettingsvergoeding vergelijkbaar met de werkloosheidsuitkering. Zo werken we de grootste risico’s verbonden aan het ondernemerschap weg.

Kortom, samen met u kunnen we aan welvaart werken waar iedereen beter van wordt, zowel u als uw werknemers. Ik reik u alvast de hand om samen te werken zodat we iedereen sociale welvaart kunnen garanderen.

Bruno Tobback - Voorzitter sp.a (Dit opiniestuk werd geschreven in opdracht van UNIZO, die naar aanleiding van de verkiezingen op 25 mei hiermee het ondernemersdebat opent.)