Het stadslandbouwproject ‘DeSite’ op het Rabot moet tegen eind dit jaar verdwijnen op de huidige plek,wegens het grootscheepse stadsvernieuwingsproject ‘Tondelier’. Maar, zo vernamgemeenteraadslid Greet Riebbels (sp.a) na een vraag aan schepen Sven Taeldeman,de 400 gezinnen die op één of andere manier betrokken zijn bij de Rabottuintjeszullen niet in de kou blijven staan. Er wordt druk gezocht naar groene plekkenin de wijk, die bewerkbaar zijn en een alternatief kunnen zijn voor de huidige3000 m² van de Site. 

Het stadslandbouwproject (de“stadsakker”) verhuist naar het Rabotpark. De Groendienst gaat principieelakkoord met het gebruik van de zone nabij de laatste woontoren. Deze strook isongeveer 1200m². “Ideaal zou zijn om daar nog wat meer vierkante meters tevinden voor de moestuintjes, zei Taeldeman, maar we moeten ook het evenwichtbewaren met de andere reactieve en natuurfuncties. Aan de tweede gashouder iser een mogelijke invulling als eet-tuintje van 800m², maar daarover willen wijals bestuur inspraak geven aan de omwonenden en de timing van de renovatie vandie gashouder is nog niet duidelijk op dit moment. En ten derde komt ermisschien wat meer “akker” vrij als het voorstel van een aantal bewoners en vanhet Eetcafé Toreke het haalt. Die willen graag het burgerbudget (potje geld perwijk waar de bewoners mee over beslissen)  gebruiken om hun parking teontharden en te transformeren in buurtpark. Greet Riebbels reageerde verheugdop het nieuws dat de volkstuintjes deels terecht kunnen in de nieuwevolkstuintjes achter de Nieuwe Molens vanaf voorjaar 2018, en dat ze deelstijdelijk opgevangen worden op de nieuwe stadsakker in het Rabotpark (inafwachting van de volkstuintjes op Tondelier – ter hoogte van de Elsstraat).

De site is één van die projectenvan stadslandbouw die een heel belangrijke rol hebben gespeeld in een sterkersociaal weefsel, in de betere samenleving van de diverse bevolkingsgroepen inhet Rabot, en gewoon in de prettige gezonde leefbaarheid. Ook in  denieuwe buurtparken Boerenhof en Maria Goretti is er al ruimte voorzien voortuinieren. Maar die tuintjes trekken vooral geïnteresseerde omwonenden aan enzijn daarom geen oplossing voor de tuiniers van De Site.