Tijdens de laatste gemeenteraad van 2017 werd het budget besproken voor 2018. Naast de bespreking van wat er het komende jaar nog zal gebeuren, werd er ook teruggeblikt op wat er de afgelopen jaren gerealiseerd werd. “De belangrijkste conclusie: ondanks de besparingen van de Vlaamse en federale overheid blijft Essen op financieel vlak kerngezond. Zo bedroeg de schuld per inwoner in 2013 nog 1.019 euro, terwijl die in 2020 maar 385 euro meer zal bedragen”.    sp.a-fractieleider Arno Aerden toonde zich dan ook tevreden, maar haalde ook enkele werkpuntjes aan tijdens zijn commentaar in de gemeenteraad.

Op sociaal beleid is er niet bespaard de afgelopen jaren, integendeel. Zo werd zeer recent nog het nieuwe Lokaal Dienstencentrum geopend. Dat heeft momenteel nog met enkele kinderziektes te kampen, maar die zullen zo snel mogelijk worden verholpen.

In het voorjaar van 2018 starten de renovatiewerken aan de oude rangeerloods. De gemeente onderzoekt nu de ingekomen voorstellen van private partners om de loods een invulling te geven. Belangrijk daarbij is dat het gebouw, of tenminste een deel ervan een publieke functie krijgt. Aerden vroeg tevens (nogmaals) om bij de aanpak van de omgeving rond de loods buurtbarbecues en misschien zelfs een klein openluchttheater te voorzien.  Tegelijkertijd wordt in het voorjaar ook werk gemaakt van de aanleg van een ‘Stoerwoud’, een uitdagende natuurspeeltuin aan de Oude Pastorij.

Op vlak van cultuur werd de afgelopen jaren zeer degelijk bestuurd. VZW Kobie verricht zeer goed werk en organiseert een gevarieerd aanbod aan leuke evenementen. Het budget voor cultuur mag van Aerden gerust wat hoger zijn. De afgelopen jaren werd er erg veel geïnvesteerd in (onder andere) sport. Dat was nodig, maar de situatie is momenteel ietwat scheefgetrokken. Aerden pleitte er daarom voor dat het op vlak van cultuur wel wat méér mag zijn. 

Een heet hangijzer, zo blijkt ook uit de gemeentelijke enquête, is en blijft verkeersveiligheid. Ook hier werden erg veel inspanningen geleverd door het bestuur, denk bijvoorbeeld aan het stoplicht op het kruispunt van Stationsstraat – Molenstraat – Kloosterstraat en de aanleg van fietspaden. Volgend jaar wordt er werk gemaakt van de invoering van snelheidszones. De gemeente zal dit als eerste invoeren op Wildert. Aerden deed nog een aantal suggesties aan het bestuur: misschien zijn fietsstraten en een volledig autovrije schoolomgeving bij begin en einde van de school wel goede ideeën?

“Het budget van onze gemeente is mooi op orde. De schuldenlast is van 18,4 miljoen euro gedaald naar 7,3 miljoen euro en zal tegen 2020 met maar liefst 634 euro per inwoner zijn afgebouwd.  Daarenboven gebeurden er voor meer dan 20 miljoen investeringen.  Minder schuldenlast, betekent minder afbetalingen aan de banken en dus meer beleidsvrije ruimte om ook in de toekomst voldoende investeringen te kunnen doen en een goede en betaalbare dienstverlening te blijven garanderen aan onze inwoners”, aldus Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, wonen en jeugd (sp.a).