De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning bouwt 36 huurappartementen en 24 huurwoningen in het binnengebied tussen Heikantstraat en Epicealaan.  5 daarvan zijn specifiek gericht op de doelgroep van senioren.

Deze nieuwbouwwoningen zijn bijna klaar. Daarom organiseerden het gemeentebestuur en de Ideale Woning  zaterdag 13 april een kijkdag.  “Hiermee willen we onze inwoners, maar in het bijzonder ook de buren van deze nieuwe wijk, kennis laten maken met dit bouwproject”, zegt Helmut Jaspers (sp.a), schepen van woonbeleid. 

Vlaanderen wil al verschillende jaren  het sociaal woonaanbod uitbreiden en legde de gemeenten een bindend sociaal objectief op. Voor Essen betekende dit dat de gemeente tussen 2009 en 2025 114 sociale huurwoningen, 61 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels moest voorzien.

“We hebben als gemeente –samen met De Ideale Woning en Arro-Antwerpen- de voorbije jaren heel veel geïnvesteerd in betaalbaar wonen.  Na de realisatie van dit project en de verkoop van zes sociale bouwkavels in de wijk Statievelden later dit jaar, zullen we zelfs 28 sociale huurwoningen, 17 koopwoningen en 3 sociale kavels meer gerealiseerd hebben dan opgelegd door de Vlaamse Overheid. Dit in tegenstelling tot sommige andere gemeenten in onze regio, die ook hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen”.

Daarenboven hebben we als een van de weinige gemeenten uit de regio een eigen Sociaal Verhuurkantoor dat zo’n 70 huurwoningen in haar aanbod heeft, alsook de –vrij unieke- noodopvang ‘Huize Calmeyn’ waar inwoners met een acute woonnood en dakloos zijn maximum 4 maanden onderdak kunnen krijgen.


Kandidaat-huurders die 10 jaar in Essen wonen of gewoond hebben voorrang

Helmut Jaspers, schepen van wonen (sp.a): “Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning dien je aan een aantal zaken te voldoen.  Zo zijn er voorwaarden op het vlak van inkomsten en moet het aantal slaapkamers aangepast zijn aan je gezinssamenstelling. Daarnaast zorgden we ervoor dat door het opstellen van een Lokaal Toewijzingsreglement kandidaat-huurders die een band hebben met de gemeente en 10 jaar in Essen wonen of gewoond hebben voorrang genieten”.  

 

Aandacht voor verhogen van de woonkwaliteit

Essen heeft een eigen huisvestingsambtenaar en woonloket.  Daar kunnen inwoners terecht met al hun vragen over wonen, maar is er ook uitgebreide informatie ter beschikking over levenslang en aanpasbaar wonen, de Vlaamse Energielening, valpreventie, renovatiepremies, …

Prioriteit voor de volgende jaren is naast het aanpakken van verkrotting en leegstand het in kaart brengen van de huurmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van de aangeboden huurwoningen op de privémarkt.  We willen eigenaars begeleiden bij het verbeteren van de door hen verhuurde woningen.  Daarom hebben we in samenwerking met drie andere gemeenten een woningcontroleur aangeworven die zal nagaan of een woning/appartement aan de vereiste kwaliteits- en veiligheidsvoorwaarden voldoet.  Als dat zo is ontvangt de eigenaar een conformiteitsattest. Een soort ‘kwaliteitskeurmerk’ voor de door hem verhuurde woning of appartement. Zowel de huurder als de verhuurder zullen er dus voordeel bij hebben.

Allerhande gemeentelijke premies

Voor tal van duurzame investeringen aan je woning kan je aanspraak maken op een gemeentelijke premie. Zo is er onder meer een tussenkomst voor de aanleg van een groendak, voor een renovatieaudit, voor een zonneboiler, warmtepomp, voor isolatie of natuurverven, …  En, bovendien is er ook een gemeentelijk supplement op de Vlaamse renovatiepremie. Sociaal zwakkeren genieten bovendien van een verhoogde premie.


Schepen Helmut Jaspers (sp.a): “We merken dat het vooral voor jongeren, alleenstaanden of alleenstaande ouders met kinderen vaak moeilijk blijft om een gepaste en financieel haalbare woning te vinden. Niettegenstaande alle inspanningen blijft het dus noodzakelijk om als gemeente blijvend aandacht te hebben voor betaalbare, duurzame huisvesting en als beleid in te spelen op de behoefte die er is.  Die behoefte wijzigt uiteraard naargelang de tijd en de omstandigheden.  Bovendien willen we dat Essen absoluut een landelijke, groene gemeente blijft met open landschappen. Zo werd recent nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan goedgekeurd dat appartementen in de toekomst alleen nog mogelijk maakt in bepaalde centrumstraten en in de stationsomgeving.  Momenteel werken we ook aan de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  Naast het actualiseren van het mobiliteitsplan zal daarbij ook een nieuwe studie naar de woonbehoefte noodzakelijk zijn om de uitdagingen van de toekomst in kaart te brengen en hierop gepast te kunnen anticiperen”.