Het gemeentebestuur ondertekende het SAVE-charter.  SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer en is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.  Zij voeren samen strijd voor een betere verkeersveiligheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Essen wil met de ondertekening van dit charter een duidelijk signaal geven dat het zich verder actief wil inzetten voor meer verkeersveiligheid. Ook in onze gemeente vielen de voorbije jaren jammer genoeg verkeersslachtoffers te betreuren. 

Aan dit charter is ook een actieplan gekoppeld.  Dat bevat 7 doelstellingen, waarin de nadruk ligt op het creëren van een veiligheidscultuur in onze gemeente. 

Een aantal actiepunten uit het plan:

- het conflictvrij maken van de kruispunten Watermolenstraat / Over d’Aa en Spijker / Nieuwmoersesteenweg.  Voor deze kruispunten is het Vlaams gewest bevoegd en na overleg beloofde de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer om voor deze kruispunten extra aandacht te geven aan fietsers en voetgangers en de verkeerslichtenregeling aan te passen.

en op belangrijke oversteekplaatsen voor fietsers (Heuvelplein, Hofstraat en aan de fietsenstalling stationsomgeving) zal er puntverlichting worden geplaatst.

- Er wordt verder gewerkt aan het openstellen van trage wegen.

- het Heuvelplein werd al verkeersvrij gemaakt. De doortocht voor fietsers zal nog beter en duidelijker worden georganiseerd.

- met het oog op het comfort van de fietsers en het verlagen van de snelheid van auto’s zal de fietssuggestiestrook in de Stationsstraat breder worden gemaakt.

- er wordt gewerkt aan de realisatie van een fietspad langs de noordzijde van de Huybergsebaan, tussen de Kalmthoutsesteenweg en de Collegelaan

- de Collegelaan is een verbindingsweg door het woonbos naar het College van Redemptoristen. Deze straat zullen we knippen voor doorgaand autoverkeer en alleen nog doorgangsweg zijn voor fietsers

- tussen de Moerkantsebaan en de Hollandse Dreef komt een recreatief fietspad (langs de Spillebeek)

- er zullen duidelijke snelheidszones worden ingevoerd, met als doel de gemiddelde snelheid in de woonkernen te verminderen

- er komen verkeerslichten op het kruispunt Stationsstraat – Molenstraat – Kloosterstraat

- de schoolbereikbaarheidskaart wordt vernieuwd en het Octopusplan voor veilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes wordt geactualiseerd.

- de lokale politiezone Grens organiseert acties voor veiliger verkeer

- Er komen op het Heuvelplein en  in de Grensstraat extra fietsenstallingen

- de gemeente gaat ook bij haar medewerkers het STOP-principe promoten en acties organiseren om onder andere in het kader van de Week van de Mobiliteit- het fietsgebruik bij de medewerkers en de bevolking te promoten.

- de gemeente steunt verder initiatieven in het kader van verkeersopvoeding op de scholen. We denken hierbij aan de Strap-dag en de succesvolle Fluo-actie voor zowel de middelbare als de lagere scholen.

- de Lokale politie engageert zich ten slotte ook om de opvang van verkeersslachtoffers verder te optimaliseren.