Het Europees parlement verwijt de regeringsleiders van de lidstaten egoïsme i.v.m. de aanpak van de humanitaire ramp met de bootvluchtelingen. Zo wordt nagenoeg 80 procent van de erkende asielzoekers opgevangen door slechts 6 lidstaten. “Andere lidstaten ontvluchten gewoon hun verantwoordelijkheid," zegt Kathleen Van Brempt. “Gevoelige kwesties zoals asiel- en migratie, zijn bevoegdheden van de lidstaten. Hoewel die beseffen dat ze elk apart het probleem nooit kunnen aanpakken, is de onwil om het gezamenlijk te doen groter dan het besef dat het alleen niet kan.”

De sociaal-democraten in het Europees parlement pleiten daarvoor voor Europese solidariteit als het gaat over de opvang van vluchtelingen. “Dat betekent dat we een Europees stelsel moeten ontwikkelen zodat vluchtelingen op een legale en veilige manier asiel kunnen aanvragen en dat lidstaten opvang voorzien via humanitaire visa. Daarnaast is er een Europees beleid nodig voor legale migratie. Ook wat de verdeling van asielzoekers betreft, moet er Europese solidariteit spelen. We hebben dus een nieuw verdelingsmechanisme nodig waarbij verplichte quota gelden, gebaseerd op de omvang en de economische slagkracht van de lidstaten. Op die manier kunnen we het internationaal gewaarborgd recht op asiel solidair verdelen. Dat de regeringsleiders het enkel hebben over het bewaken van de grenzen en slechts bereid zijn 5000 vluchtelingen op te vangen is een schande en Europa, de bakermat van de mensenrechten, onwaardig.”

Monica De Coninck treedt die visie bij. “Ook België moet meer inspanningen doen om bootvluchtelingen op te vangen”, zegt De Coninck. “België heeft bij monde van Staatssecretaris Francken wel al een bijkomende inspanning beloofd, maar die is erg bescheiden. Ons land moet solidair zijn verantwoordelijk opnemen in dit dossier. Een ouder die zijn kind op een gammel boot zetje, doet dat vanuit de oprechte overtuiging dat het op de woelige zee toch nog veiliger is dan op het land. Dat mensen bereid zijn om zulke risico’s te nemen met hun kinderen toont hoe groot de wanhoop ter plaatse is. Daar kunnen we als Europeanen onze ogen niet voor sluiten. Daar moeten we onze verantwoordelijkheid in opnemen.”

De Coninck wijst erop dat ons land nog veel beter kan.” Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken kondigde eerder al aan dat er 250 extra plaatsen voor hervestiging van bootvluchtelingen bijkomen. Samen met de bestaande plaatsen zouden er dus in totaal 550 vluchtelingen 'hervestigd’ worden in België. De hervestigingscapaciteit van ons land is beperkt, maar de Belgische overheid moet meer ambitie tonen dan dit. 550 plaatsen voor 589 steden en gemeenten, dat is minder dan één persoon per gemeente. Kan het niet een beetje meer?", besluit De Coninck."