Schiettekatte las op de website van Eurocities en citeerde: “Deze ontmoeting gaf ons de opportuniteit om een aantal bezorgdheden van onze lid-steden over de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika op tafel te leggen en op te roepen tot het rechtstreeks betrekken van de steden in het onderhandelingsproces. TTIP zal steden zeer waarschijnlijk beïnvloeden op meerdere vlakken zoals de openbare diensten, inkoop, overheidssteun, sociale, arbeids- en milieunormen, data protectie en de bescherming van de consument en investeringen. In onze verklaring in juni over TTIP riepen we op tot het expliciet uitsluiten van openbare diensten uit het toepassingsgebied van de overeenkomst. Malmström verzekert ons nu dat dit het geval is. Ze bevestigde ook dat het TTIP geen verwatering van de EUnormen zal veroorzaken. Tot slot zou het TTIP geen invloed hebben op de bevoegdheden van de verschillende overheidsniveaus. Op een aantal punten is er echter nog verdere verduidelijking nodig”. Schiettekatte stelde hierrond nog bijkomende vragen aan de Burgemeester:

In hoeverre is deze voor ons positieve boodschap van de bevoegde Eurocommissaris ook reeds effectief ondersteund door de Europese Commissie en het Europees Parlement?

DT: Mevrouw Malmström is de coördinerende commissaris binnen de Europese Commissie en sprak ook in die hoedanigheid namens de EU-commissie met mij. Op het overleg was zij er heel formeel over dat de Commissie tot op vandaag nog steeds het volle mandaat heeft van de lidstaten om verder over het TTIP te onderhandelen.

Wat zijn nu de volgende stappen binnen welke termijn?

DT: Het is de ambitie van de Commissie om de TTIP-onderhandelingen af te ronden tegen medio januari 2017, het einde van de ambtstermijn van de huidige Amerikaanse president. Of dit realistisch is, is nog maar de vraag. Sommige EU-lidstaten, waaronder België, willen de gesprekken over het TTIP immers opschorten tot na de verkiezingen in Duitsland en Frankrijk. Veel hangt ook af van wie de nieuwe Amerikaanse president wordt en hoe hij of zij met TTIP en TIP verder wil omspringen.

In tegenstelling tot in de Europese Unie leeft het debat over TTIP daar veel minder sterk, maar focust het zich op het ‘Trans Pacific Partnership’, waarbij de Europese Unie niet betrokken is, én dat nog door de betrokken staten moet worden geratificeerd. De kritiek op het TPP in Amerika groeit en besmet daar de TTIP-onderhandelingen.

Om een voorbeeld te geven: 223 Amerikaanse economen vragen in een open brief aan het Congres het TPP en het TTIP te verwerpen omdat daar een zogenaamd ‘Investor State Dispute Settlement-mechanisme’ in zit, waardoor federale regeringen aan buitenlandse investeerders de mogelijkheid krijgen om (ik citeer) “robuuste, genuanceerde en democratisch gelegitimeerde wetgeving te omzeilen”.

Die politieke onduidelijkheid maakt dat (ondanks de reactie van commissaris Malmström) wij waakzaam en alert moeten blijven - temeer omdat commissaris Malmström niet op ál onze bekommernissen positief heeft gereageerd. Over het ISDS en zelfs het betere EU-alternatief ICS (wat staat voor ‘Investment Court System’, met rechters voorgedragen door de lidstaten en dus geen private arbiters) blijven wij van mening verschillen. Bovenop blijf ik vragende partij voor een betere en permanente monitoring van de effecten van het TTIP op het lokale niveau.

Na het gesprek met mevrouw Malmström volgt nu binnenkort een overleg met de bevoegde Commissie Handel van het Europees parlement. De medewerkers van EUROCITIES zijn in contact met het parlement en zoeken naar een geschikte datum.

Op 12 oktober 2016 organiseert het Kenniscentrum Vlaamse Steden voor het eerst een overleg met de Vlaamse Europarlementairen. Eén van de agendapunten die ik op de agenda heb laten zetten is het TTIP.

Van commissaris Malmström heb ik begrepen dat zij op heel korte termijn opnieuw langs gaat bij het Vlaams parlement. Ik zal daarom ook de resultaten van mijn ontmoeting met commissaris Malmström overmaken aan Rik Daems, die voorzitter is van de Vlaamse Commissie Buitenlands Beleid, en aan de minister-president van de Vlaamse regering.

Ten slotte zal ik op de politieke ExCom-vergadering van EUROCITIES in november van dit jaar verslag uitbrengen over het gesprek met commissaris Malmström en met de collega-burgemeesters de volgende stappen afspreken.

Ik zal daarna uiteraard ook de gemeenteraad daarover informeren.

Wat moeten we ons voorstellen bij een evenement in Gent rond TTIP in juni volgend jaar in aanwezigheid van de commissaris?

DT: Het voorstel is om gebruik te maken van de ExCom-vergadering van EUROCITIES die in juni 2017 in Gent plaatsvindt. Ik denk aan een high level meeting tussen haar en de burgemeesters van de ExCom-steden. Het is een formule die EUROCITIES dit jaar reeds verschillende malen met succes heeft georganiseerd.    Ik denk aan een publieksevent met de Gentse stakeholders en organisaties. Een concreet draaiboek ligt er nog niet. Daar wordt momenteel binnen mijn diensten aan gewerkt.

(ingevolge ziekte Anne werd de vraagstelling in de commissie door collega raadslid Guy Reynebeau overgenomen – waarvoor dank)