Het College van Burgemeester en Schepenen besliste onlangs om de Filips de Goedelaan in te richten als fietsstraat. De Filips de Goedelaan kampt al jaren met sluipverkeer en overdreven snelheid. Tegelijkertijd is de straat een onderdeel van het veelgebruikte fietstracé rond de Brugse vesten, gebruikt door vele scholieren, werknemers en bezoekers van Brugge. Door de introductie van de fietsstraat wordt het fietsen in de straat sterk aangemoedigd en het niet plaatselijk autoverkeer ontmoedigd.

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rech­terzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden. Het begin en einde van een fiets­straat worden aangeduid met blauwe aan­wijzingsborden en een logo op het wegdek.

Hoe ziet de fietsstraat er concreet uit? In de Filips de Goedelaan werden parkeerstrookmarkeringen aangebracht aan beide kanten. In het midden van de rijlopers werd een ononderbroken witte lijn aangebracht. Zo ontstaan twee niet overrijdbare rijlopers met een onderbreking ter hoogte van de Tornooistraat en Lauwerstraat, en ter hoogte van de garages in de straat. Elke 30 meter worden fietspictogrammen aangebracht in beide richtingen in het midden van de straat en op elk kruispunt wordt een extra logo fietsstraat op het wegdek aangebracht.

Na de Werfstraat en de Veldstraat (Sint-Michiels) is de Filips de Goedelaan de derde straat die het statuut van fietsstraat krijgt. Naarmate meer fietsstraten worden geïntroduceerd, hopen we ook op een betere kennisname van het gebruik van de fietsstraat door autobestuurders. We gaan er nauw op toezien dat het statuut van fietsstraat gerespecteerd wordt. Het gemotoriseerd doorgaand verkeer tussen de Ijzerstraat en de Karel de Stoutelaan wordt op deze manier nog meer ontmoedigd om de route Werfstraat – Filips de Goedelaan te volgen en aangemoedigd om het parallelle traject via de Komvest – Koningin Elisabethlaan – Gulden Vlieslaan te volgen. Verkeersveiligheid voor elke weggebruiker staat prioritair op onze agenda en in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker (voetganger en fietser). De inrichting van de Filips de Goedelaan vormt ook het sluitstuk van de vestingsroute voor de fietsers waardoor er een aangesloten fietstraject ontstaat rond het stadscentrum, zeg maar de vervollediging van de vestenroute.