Budget 2018 en aanpassing Meerjarenplan 2014-2020 goedgekeurd!

Schepen van Financiën Michel Vincke was in zijn sas op de laatste Gemeenteraad. Hij stelde met brio het Budget en het Meerjarenplan 2014-2020 voor. Er volgde, volgens de waarnemers, een geanimeerd en hoogstaand debat met oppositieleider Roland Defreyne!

De schepen dankt vooreerst de financieel beheerder en haar team voor de nauwgezette en professionele aanpak bij de opmaak van het Budget en het meerjarenplan.

Hij kondigde opnieuw een dubbel financieel evenwicht aan, waarbij de resultaten opnieuw beter zijn dan tijdens het geraamde eerste jaar van het Meerjarenplan in 2014.

Wat mag de Gistelnaar verwachten?

Het investeringsvolume voorzien in 2014 wordt in het voorliggende Meerjarenplan 2014-2020 verhoogd van 9,5 miljoen euro tot 15,3 miljoen euro! Dit extra investeringskrediet wordt geput uit eigen middelen. Het voorziene leningsbedrag wordt immers verminderd van 5,1 miljoen naar 3,6 miljoen voor de periode 2014-2019.

Een zeer positieve tendens, doch voorzichtigheid moet gewaarborgd worden. We wagen ons niet aan financiële avonturen benadrukt Michel.

In 2018 wordt de Heyvaertlaan heraangelegd. Ook de Callaertwalledreef en de Congolaan worden afgewerkt. Als landelijke weg wordt de Haelinckstraat vernieuwd in het voorjaar. In de Vaartstraat voorzien we de aanleg van een parkeerterrein voor mobilhomes, waar we kunnen rekenen op een grote provinciale subsidie. In Moere worden de Beekstraat en Moerestraat afgewerkt. Na de keuring van onze elektriciteit in verschillende openbare gebouwen, zullen we de nodige elektriciteitsinvesteringen in het komende jaar voorzien.

De provincie is gestart met de aanleg van een fietspad langs de baan op Zande.  De gemeente dient in te staan voor de nodige grondverwervingen.       

De website wordt gerestyled, logo en huisstijl vernieuwd. Voor de onlangs aangekochte ‘Villa Ellestraat’ voorzien we een voortraject in 2018.

In het Meerjarenplan staan de grote projecten Dorpskernrenovatie Snaaskerke (fase 1), de bouw van ons Jeugddorp, waar de jeugdverenigingen hun thuis krijgen in de zomer van 2018, de afwerking van de Kanaalstraat in het voorjaar van 2018 met stip aangeduid.

Er werden ook middelen voorzien voor investeringen in ‘De Zonnewijzer’, waar het dak en de ramen van de serviceflats worden vernieuwd. Daarnaast voorzien we ook middelen om een OCMW-eigendom in de Neerhofstraat te vernieuwen.

Er komt een bypass voor het jaagpad ten noorden van het kanaal Plassendale – Nieuwpoort.  De aankoop van grond is ten laste van de gemeente en is gestart.  De provincie kan het project uitvoeren

De aanleg van de Brugse Baan, fase 2 is doorgeschoven naar het jaar 2020. Dit heeft te maken met de beslissing van de Vlaamse Regering inzake de subsidies voor dit project. De uitvoering ervan is uiteraard gebonden aan dit subsidiedossier.

Voor de Meerlaanmolen zijn bedragen ingeschreven voor de beheersstudie en voor de renovatie ervan (2019 & 2020). 

Naast al deze projecten hebben we uiteraard ook de jaarlijkse investeringen in voetpaden, in ICT-materiaal en materiaal voor de Werkliedenploeg.

Wat de beleidsnota 2018 betreft mag men het volgende verwachten:

Wat de herziening van het GRS betreft zijn de principiële beleidsopties, zowel voor de bebouwde gebieden als voor de open ruimte, inmiddels genomen.  Momenteel wordt er vooral werk gemaakt van de juridische oppuntstelling van het ontwerp GRS.

Dit gebeurt vooral om te garanderen dat de voorgenomen beleidsopties ook daadwerkelijk (via juridisch sluitende RUP’s) uitvoerbaar worden.

Voor het RUP Centrum Snaaskerke heeft de ontwerper in 2017 verschillende ontwerpscenario’s gemaakt voor de strategische inbreidinsgebieden.  Deze werden, op basis van overleg en plaatsbezoeken geëvalueerd en bijgestuurd, en er werd overleg gehouden met de betrokken grondeigenaars.

Voor RUP Koolaerd, dat de realisatie van een bedrijventerrein van 6 ha beoogt, werd in 2017 de ontheffing van planMER-plicht bekomen en werd een infomarkt voor de omwonenden georganiseerd.  Begin 2018 volgen de plenaire vergadering en de advisering door de Gecoro.

Het e-loket van de dienst Burgerzaken wordt in 2018 volledig geautomatiseerd. Er wordt opnieuw een vrijwilligersfeest voorzien voor alle vrijwilligers die zich kosteloos ten dienste stellen van onze gemeentelijke werking.

Voor de gemeentelijke basisschool De Horizon wordt geïnvesteerd in een nieuwe taal- en spellingsmethode, in de Muziekschool (ontmoetingscentrum Oud Stadhuis) wordt de pianoklas en de vioolklas aangepast.

Vanaf 2017 is vooropgesteld om jaarlijks een kookfestijn te organiseren op de vrijdagse boerenmarkt.  Op die manier worden burgers gesensibiliseerd om producten van bij ons te kopen en te verwerken.  De editie 2017 werd een succes en wordt herhaald in 2018.  Vanaf 2018 voorzien we ook een actie ter stimulering van de maandagmarkt.

Voor het ontmoetingscentrum Zevekote worden nieuwe tafels voorzien, voor de succesvolle  uitleendienst van de stad worden extra tafels, stoelen en receptietafels aangekocht, zodat er nog meer mensen gebruik kunnen van maken. 

De chalet op de ‘Speeldernis’ (gemeentelijke speelpleinwerking) wordt voorzien van de nodige nutsvoorzieningen. Het project volkstuintjes gaat in 2018 van start!

Tot slot voorzien we een aantal preventieve maatregelen voor onze werkliedenploeg:

  • Aankoop gehoorbescherming (preventie en veiligheid)   
  • Uitrusting van de voertuigen met veiligheidsstickers (preventie en veiligheid)    
  • Opmaak van een asbestinventaris (preventie en veiligheid)